Commissiedebat : Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • L.M. Werner (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • R. Raemakers (D66)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Gehandicaptenbeleid

 2. 2

  Gespecialiseerde cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezending 'Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezending 'Signalement van meerzorg naar passende zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Adviesrapport van ZonMw in het kader van het subsidieprogramma Voor Elkaar!

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie programma Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie van stichting het Gehandicapte Kind

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol bij VN-verdrag handicap (Kamerstuk 33826-37)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op petitie van College voor de Rechten van de Mens over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage Opzet monitor Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kostenonderzoek Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief gehandicaptenzorg Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Eindrapportage Programma Volwaardig Leven

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verpleeghuiszorg

 20. 20

  Tweede voortgangsrapportage capaciteit en wachtlijsten verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vijfde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op drie rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): “Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuizen door zorgkantoren”, “De kosten van onze langdurige zorg in 2019” en “Zorgplicht zorgkantoren – beeld 2019 en uitdagingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht ‘Ouderen met dementie krijgen anti¬psychotica die door richtlijnen wordt afgeraden’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Adviesrapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Stervelingen - Beter samenleven met de dood’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussenevaluatie persoonsvolgende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Integrale vergelijking verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Integrale vergelijking verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie over het NZa-adviesrapport over integrale vergelijking verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  NZa-rapport doorontwikkeling integrale vergelijking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wlz

 32. 32

  Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie inzake het rapport ''Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020'' van de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Moties en toezeggingen Langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Februariadvies Wlz kader 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afschrift van de voorlopige kaderbrief Wlz 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen commissie over de Definitieve kaderbrief 2022 en het Addendum bij Kaderbrief Wlz 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  AEF-rapport: Gevolgen van de grotere uitstroom naar de Wlz voor beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Februariadvies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het budgettaire kader Wlz voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsreactie op het evaluatierapport inzake het functioneren van het CIZ over de periode 2015–2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Doorlooptijden en werkvoorraad CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken werkvoorraad CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  NZa-rapporten over de uitvoering van de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toezending 'Signalement van meerzorg naar passende zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over eigen bijdrage Wlz in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken domein-overstijgende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op een brief van een burger inzake problematiek rondom logeren als gevolg van de NZa-beleidsregel

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beleidsreactie op het 'Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2020-2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzamelbrief Langdurige Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over aanvraag Wlz-indicatie

  Te behandelen:

  Loading data