Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS met nagekomen agendapunten - donderdag 10 februari 2022, 14.15 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS - donderdag 10 februari 2022

Deelnemers


Agendapunten

8
Beantwoording vragen commissie over de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel (Kamerstuk 25295-1741)

Te behandelen:

10
Appreciatie van het amendement van het lid Hijink over het indienen van de goedkeuringswet minimaal 30 dagen voor de huidige vervaldatum van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35979-30)

Te behandelen:

23
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 3 februari 2022)

Details

Besluit: Ter informatie.  
 
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
 2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  De schriftelijke beantwoording op de vragen in de eerste termijn zijn inmiddels ontvangen (35384-21). De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet na een technische briefing (thans ingepland op 10 februari a.s.).
 3. 35 737 Voorstel van wet van het lid Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021. De stemmingen zijn voorzien op 10 of 11 februari 2022.
 4. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
 5. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. De wetsbehandeling zal pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het afwegingskader. In de procedurevergadering van 12 januari jl is besloten het kabinet te vragen deze brief zo snel als mogelijk aan de Kamer te sturen.
 6. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
 7. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurevergadering van 12 januari jl. zal het kabinet in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel worden gerappelleerd op de nog te ontvangen reactie van het kabinet op het preventieplan voor zorgmedewerkers van Stichting IZZ, PGGM en Stichting FWG.
 8. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
 9. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022.
 10. 35 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling 27 januari 2022.
24
Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
 2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
 3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
 4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
 5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
 6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
 7. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
 8. 35 988 Veertiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
 9. 35 989 Eerste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
 10. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 14 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
 11. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht. 
 12. 35 994 Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 26 januari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.  
25
Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
 2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld.  
 3. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld. 
 4. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld. 
 5. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Datum verslag is vastgesteld op 2 februari 2022. 
 6. 36 010 Derde incidentiele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Datum verslag is vastgesteld op 9 februari 2022.
26
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

Details

Besluit: Ter informatie. 
 
 1. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te plannen.
 2. Debat over subsidie aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
 3. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
 4. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021). 
27
Overzicht nog te houden tweeminutendebatten

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. Tweeminutendebat Motie Westerveld /Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (31839-813) (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 18 januari 2022). 
28
Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Details

Besluit: De onderstaande twee debatten worden ingepland op de voorgestelde data. Bij de reeds ingeplande debatten zal bij debat nr. 9 worden toegevoegd de brieven die stonden geagendeerd bij het ongeplande CD PGB.

In te plannen:
 1. CD Hoofdlijnendebat (met de drie bewindspersonen VWS), 8 maart 2022 (17.00-23.00 uur); 
 2. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738), 21 maart 2022 (14.00-18.00 uur).

Reeds ingepland:
 1. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 7 februari 2022 (15.00-19.00 uur).
 2. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk (TK 35882), 16 mei 2022 (14.30 tot 18.30 uur);
 3. CD Toekomstige organisatie hartzorg. 17 februari 2022 (10.00-15.00 uur).  
 4. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (TK 35581), 21 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur);
 5. CD Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten, 24 februari 2022 (10.00-15.00 uur);
 6.  NO Initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560), 14 maart 2022 (15.00-19.00 uur);
 7. CD EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022), 23 maart 2022 (14.00-17.00 uur);
 8. CD Leefstijlpreventie,  24 maart 2022 (14.00 - 19.00 uur). 
 9. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/Wmo, 31 maart 2022 (13.00 - 18.00 uur).
 10. NO  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (TK 35766), 11 april 2022 (14.30 tot 18.30 uur).

Nog in te plannen op een later moment:
 1. CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november 2021). 
 2. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 
29
Overzicht opnieuw te plannen brieven voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Details

Besluit: De commissie zal de onderstaande brieven (met adviesrappporten) opnieuw agenderen voor het te plannen CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Tevens zal aan deze agenda worden toegevoegd de brief Adviezen commissie Werken in de Zorg (Kamerstuk 29 282, nr. 448).
 • Op voorstel van het lid Ellemeet (GroenLinks) in de procedurevergadering van 27 januari jl.  treft u onderstaande brieven aan, die reeds waren geagendeerd bij het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 7 oktober 2021.
 • Op het WRR-rapport is nog geen kabinetsreactie ontvangen. 

Te behandelen:

30
Overzicht van ongeplande commissiedebatten

Details

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel in de stafnotitie om een zevental verzamel-commissiedebatten tot aan het zomerreces in te plannen, waarbij het onderdeel Zwangerschap en geboorte zal worden gecombineerd met Eerstelijnszorg in plaats van met Medische Ethiek. Daarnaast worden twee commissiedebatten toegevoegd, GGZ en Sport, ook in te plannen nog voor het zomerreces. In de volgende procedurevergadering wordt de commissie een planningsvoorstel voorgelegd.
 1. CD Acute Zorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
 2. CD Administratieve lasten 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
 3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 oktober 2021.
 4. CD Bloedvoorziening 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
 5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
 6. CD E-health/Slimme zorg 4 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
 7. CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
 8. CD Eigen bijdragen in de zorg 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
 9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 10. CD Geneesmiddelenbeleid 22 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
 11. CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021. 
 12. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
 13. CD Hulpmiddelenbeleid 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
 14. CD Jeugdbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021. 
 15. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 29 april 2021. 
 16. CD Medische ethiek 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
 17. CD Medisch specialistische zorg 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
 18. CD Medisch zorglandschap 13 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
 19. CD Medische preventie 17 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
 20. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
 21. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
 22. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 23. CD Pakketbeheer 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
 24. CD PGB 6 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
 25. CD Sportbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 22 december 2021.
 26. CD Verslavingszorg / drugsbeleid 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2021. 
 27. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021. 
 28. CD Zorgverzekeringswet 29 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020.
31
Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

Details

Besluit: De commissie besluit de TB Wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek opnieuw in te plannen.

Overzicht geplande technische briefings:
 1. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 22 februari 2022 (17.00-18.00 uur).

Overzicht nog in te plannen technische briefings:
 1. TB over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek ivm actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (Kamerstuk 35384). Briefing zou plaatsvinden op 10 februari 2022, maar is geannuleerd omdat zich hiervoor onvoldoende (2) leden hebben aangemeld. Een aantal leden heeft gevraagd of deze briefing alsnog ingepland kan worden op een andere datum.
32
Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

Details

Besluit: Ter informatie.  

Overzicht van reeds geplande rondetafelgesprekken:
 1. RTG Organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen, 14 februari 2022 (09.30-13.30 uur).
 2. RTG Bewegingsarmoede, 21 februari 2022 (10.00-13.00 uur);
 3. RTG Mentale gezondheid jongeren, 14 maart 2022 (10.00-14.00 uur);
 4. RTG Sekszorg, 11 april 2022 (12.00-13.30 uur).


Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):
 1. Hoorzitting Langere termijn coronabeleid, plannen in samenhang met CD Langere termijn coronabeleid.
 2. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) De Neef (VVD) gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
 3. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
 4. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
33
Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

Details

Besluit: Ter informatie.  

Nog te plannen gesprekken:
 1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
 3. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035). 14 februari 2022. 
 4. Gesprek over de documentaire Jason (gesloten jeugdzorg) d.d. 7 februari 2022, 18.30-19.00 (vertoning documentaire), 19.00-20.30 aansluitend gesprek. (Week van het Vergeten Kind) (op digitale wijze) met voorafgaand de vertoning van de documentaire. In de inventarisatie hebben de volgende leden aangegeven belangstelling te hebben: Verkuijlen (VVD), De Neef (VVD), Sahla (D66, Maeijer (PVV), Kwint (SP), Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Omtzigt (lid Omtzigt), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1).
34
Voorstel rondetafelgesprek wonen en zorg voor ouderen
43
Uitkomst inventarisatie deelname aan gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman d.d. 14 februari 2022 (13.30-15.00 uur)

Details

Besluit: Het gesprek met de Nationale ombudsman en Kinderombudsman d.d.14 februari 2022 (13.30-15.00 uur) zal geen doorgang vinden.

De volgende leden hebben zich tot dusverre aangemeld:
 • Warmerdam (D66)
 • Werner (CDA)
44
Uitkomst e-mailprocedure Rondetafelgesprek Cultuurdiversiteit in de ouderenzorg

Details

Besluit: De commissie besluit dit rondetafelgesprek niet in commissieverband te organiseren. 

Op de e-mailprocedure van de leden Den Haan (fractie Den Haan) en Kuzu (Denk) hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, D66, CDA, PvdA, PvdD, Groep Van Haga en BBB.  
 
De fracties van D66, CDA, PvdA en de PvdD steunen het verzoek.
De fracties van de VVD en BBB, alsmede de groep Van Haga, steunen het verzoek niet.
 
45
Inplannen van het commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz.

Details

Besluit: De commissie is akkoord met het inplannen van het commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz op 21 april 2022 (10.00-15.00 uur). 
 
46
Verzoek Dokters van de Wereld tot aanbieding petitie 'Niemand op Straat'
47
Rondetafelgesprek leefstijlpreventie
48
49
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) tot rappel op twee door de commissie gevraagde brieven: (1) een reactie op het bericht over het Alzheimercentrum Amsterdam en (2) stand van zakenbrief over de integrale bekostiging van de geboortezorg

Details

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Te behandelen: