Commissiedebat : Ruimtelijke Ordening

De vergadering is geweest

14 september 2022
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten toegevoegd*

Spreektijd eerste termijn 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake beantwoording schriftelijke vragen van het lid Moonen naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en de NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toegezegde voortgangsinformatie en rapporten met betrekking tot de inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Eerste Kamerleden Kuit, Fiers, Janssen, Nicolaï, Van Dijk en Raven naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Maandrapportage mei 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over kritische tijdlijn i.v.m. Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eindrapportage van Ecorys over 'Totaalrapport kosten en baten Basisregistratie Ondergrond (BRO)'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief Eerste Kamer inzake aanbieding tussenrapport Deloitte DSO Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nazending actieve openbaarmaking nota's Ruimtelijke ordeningsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Extern onafhankelijk adviseur Wim Kuijken voor de Gnephoek Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het informatieverzoek m.b.t. digitaal stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift beantwoording vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet n.a.v. procedurevergadering van 10 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van antwoorden op vragen commissies over de beantwoording van eerdere vragen over de invoering van de Omgevingswet op 2 februari 2022 en een tweetal door de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomsten op 30 november 2021 en 21 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Maandrapportage maart 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maandrapportage februari 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Bouchallikh en Geurts over het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave (Kamerstuk 35742-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Pilotstudies 2 en 3: Doorwerking Nationale Ruimtelijke Belangen- Werelderfgoed en Militaire Terreinen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bestuurlijke overleggen verstedelijking

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verkenning actief grondbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang van het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het evaluatierapport inzake Actieplan Bevolkingsdaling en aandachtspunten voor regionaal beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Pilotstudie 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan het netwerk van de zes provincies en de colleges van burgermeester en wethouders van de krimpgemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Samenwerkingsafspraken NOVI

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het RLI-advies: Stop Bodemdaling in veengebieden – Het Groene Hart als voorbeeld

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)

  Te behandelen:

  Loading data