Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

27 januari 2022
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • D. de Neef (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 26 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE EN AANGEHOUDEN WETSVOORSTELLEN

  De in dit agendapunt opgenomen wetsvoorstellen zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status ervan. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde wetsvoorstellen opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per agendapunt, een nieuw behandelbesluit te nemen.
 4. 4

  WETSVOORSTELLEN

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VOORSTEL VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE STUKKEN AGENDAPUNTEN 6 tot en met 20

  Onderstaande brieven zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde brief opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per brief, een nieuw behandelbesluit te nemen.
 6. 6

  Commissiedebat Acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Commissiedebat Bekostiging verpleeghuizen (integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Commissiedebat Dementiezorg / Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Commissiedebat Eigen bijdragen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Commissiedebat Leefstijlpreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Commissiedebat Medisch zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Commissiedebat Medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Commissiedebat Pakketbeheer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Commissiedebat Verslavingszorg/drugsbeleid.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Commissiedebat Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Commissiedebat Zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  OVERIG

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-stafnotitie behandelvoorstel informele EU-Gezondheidsraad d.d. 9 en 10 februari 2022

 22. 22

  EU-stafnotitie – aanwijzing nieuwe rapporteur EU farmaceutische strategie

 23. 23

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Derde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brief van het lid Paternotte inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Informatievoorziening IGJ – onderzoek Atos

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over wanneer de commissie de nadere brief kan verwachten over zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek commissie inzake stand van zaken over de zorg in Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nieuwe prognose verwachte personeelstekort

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op actualisatie van het Gezondheidsraadadvies over vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapportage van het RIVM over de effectiviteit van COVID-19-vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren (Kamerstuk 25295-1681)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Concentratie van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Commissiebrief met verzoek om suggesties voor onderwerpen V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek SER om gesprek over drie zorgadviezen m.b.t. jeugdzorg, arbeidsmarkt voor de zorg en over preventie voor gezondheid

 41. 41

  Voorstel rondetafelgesprek Bewegingsarmoede in Nederland

 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 19 januari 2022)

  Besluit: Inzake wetsvoorstel 35 979 (nr. 12) zal aan de minister van VWS worden gevraagd toekomen over het te verwachten wetsproces en -traject na afloop van de huidige geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. 
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  De schriftelijke beantwoording op de vragen in de eerste termijn zijn inmiddels ontvangen (35384-21). De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet na een technische briefing (thans ingepland op 10 februari a.s.).
  3. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. Dit wetsvoorstel is naar aanleiding van besluitvorming (via een emailprocedure dd. 20 januari jl.) aangemeld als hamerstuk.
  4. 35 737 Voorstel van wet van het lid Paternotte tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
  5. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  6. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. De wetsbehandeling zal pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het afwegingskader. In de procedurevergadering van 12 januari jl is besloten het kabinet te vragen deze brief zo snel als mogelijk aan de Kamer te sturen.
  7. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
  8. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurevergadering van 12 januari jl. zal het kabinet in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel worden gerappelleerd op de nog te ontvangen reactie van het kabinet op het preventieplan voor zorgmedewerkers van Stichting IZZ, PGGM en Stichting FWG.
  9. 35 970 Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 6 december 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 december 2021. 
  10. 35 944 Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 17 december 2021 is het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022. 
  11. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  12. 35 979 Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Op 15 december 2021 is het verslag uitgebracht. Op 31 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022, voorgesteld als hamerstuk.
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: De minister van VWS zal per brief worden verzocht om een stand van zakenbrief met betrekking tot het wetsvoorstel 35 817 (nr. 3).
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  6. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  8. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  9. 35 988 Veertiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
  10. 35 989 Eerste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
  11. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 14 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld.  
  3. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld. 
  4. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld. 
  5. 35 994 Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Datum verslag is vastgesteld op 26 januari 2022. 
  6. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Datum verslag is vastgesteld op 2 februari 2022. 
  7. 36 010 Derde incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Datum verslag is vastgesteld op 9 februari 2022.
 45. 45

  Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard

  Besluitl: Ter informatie.
   
  1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
  2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
 46. 46

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te plannen.
  2. Debat over subsidie aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
  3. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
  4. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021). 
 47. 47

  Overzicht nog te houden tweeminutendebatten

  1. Tweeminutendebat Motie Westerveld /Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (31839-813) (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 18 januari 2022). 
 48. 48

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: De onderstaande vier commissiedebatten worden ingepland in de maanden februari en maart. Over het reeds geplande CD Zorgfraude in relatie tot het nog te plannen CD Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties wordt uw commissie nader geïnformeerd.
  1. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz (stond gepland op 25 november 2021). Datumvoorstel: 9 februari 2022 (14.15-19.15 uur).
  2. CD Toekomstige organisatie hartzorg. Datumvoorstel: 17 februari 2022 (10.00-15.00 uur).  
  3. CD Leefstijlpreventie (stond gepland op 18 november 2021). Datumvoorstel: 24 maart 2022 (14.00 - 19.00 uur). 
  4. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/Wmo (stond gepland op 9 december 2021). Datumvoorstel: 31 maart 2022 (13.00 - 18.00 uur).

  Reeds ingepland:
  1. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 7 februari 2022 (15.00-19.00 uur).
  2. CD Informele EU-Gezondheidsraad (9/10 februari), 2 februari 2022 (14.00-17.00 uur);
  3. CD Zorgfraude, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur);
  4. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk (TK 35882), 14 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur);
  5. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (TK 35581), 21 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur);
  6. CD Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten, 24 februari 2022 (10.00-15.00 uur);
  7. NO Initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560), 14 maart 2022 (15.00-19.00 uur);
  8. CD EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022), 23 maart 2022 (14.00-17.00 uur);
  9. NO  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (TK 35766), 11 april 2022 (14.30 tot 18.30 uur).

  Nog in te plannen commissiedebatten:
  1. CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november 2021). 
  2. CD Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties. (eventueel te betrekken bij een nog op te stellen voorstel combinatie-CD's).
  3. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).

   
 49. 49

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

  Besluit: Het lid Hijink (SP) komt op korte termijn met een uitgewerkt voorstel met betrekking tot het RTG Toekomstige organisatie hartzorg (nr. 4), waarover uw commissie in een e-mailprocedure een besluit kan nemen. 

  Overzicht van reeds geplande (en weer uitgestelde) rondetafelgesprekken
  1. RTG Long covid, 31 januari 2022 van 11.00 tot 13.00 uur. 
  2. RTG Sekszorg, voor het zomerreces inplannen.


  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):
  1. RTG Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties, plannen zo mogelijk voorafgaand aan het nog te plannen commissiedebat Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties;
  2. Hoorzitting Langere termijn coronabeleid, plannen in samenhang met CD Langere termijn coronabeleid.
  3. RTG Bewegingsarmoede in Nederland. In de pv van 13 januari 2022 heeft de commissie besloten dit RTG te organiseren. De leden Van Nispen (SP), Van der Laan (D66) en Heerema (VVD) hebben deze pv een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorgelegd.  
  4. RTG Toekomstige organisatie hartzorg. In de pv van 13 januari 2022 heeft de commissie besloten dit RTG te organiseren, voorafgaand aan het CD ter zake. De leden Tielen (VVD), Van den Berg (CDA) en Hijink (SP) zullen een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorleggen. 
  5. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) De Neef (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  6. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  7. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 50. 50

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: In de volgende procedurevergadering wordt een voorstel van de staf aan de commissie voorgelegd over de verdere planning en vormgeving van deze commissiedebatten tot aan het zomerreces, waarbij het verzoek van de commissie om voorrang te geven aan de planning van de CD's Arbeidsmarktbeleid en Medische preventie wordt meegenomen. Tevens wordt besloten een aantal (nader te bepalen) brieven van de regering met deelrapportages/externe onderzoeken die reeds waren geagendeerd bij het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 7 oktober 2021, opnieuw te agenderden voor het te zijner tijd te houden CD hierover. 
  1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 oktober 2021.
  4. CD Bloedvoorziening 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  6. CD E-health/Slimme zorg 4 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  7. CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  8. CD Eigen bijdragen in de zorg 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  10. CD Geneesmiddelenbeleid 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
  11. CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021. 
  12. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  14. CD Jeugdbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021. 
  15. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 29 april 2021. 
  16. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september 2021. 
  17. CD Medische ethiek 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  18. CD Medisch specialistische zorg 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
  19. CD Medisch zorglandschap 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  20. CD Medische preventie 17 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
 51. 51

  Vervolg overzicht van ongeplande commissiedebatten

  1. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
  2. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
  3. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  4. CD Pakketbeheer 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
  5. CD PGB 6 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
  6. CD Sportbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 22 december 2021.
  7. CD Verslavingszorg / drugsbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2021. 
  8. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021. 
  9. CD Zorgverzekeringswet 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  10. CD Zwangerschap en geboorte 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.  
 52. 52

  Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht geplande technische briefings:
  1. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 25 januari 2022 (17:00-18:00 uur).
  2. TB over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek ivm actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (Kamerstuk 35384), 10 februari 2022 (16:00-17.15 uur).

  Overzicht nog in te plannen technische briefings:
  1. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen. Was ingepland op 26 januari 2022 (10:00-11:00 uur), maar is uitgesteld vanwege de overlap met de TB over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
 53. 53

  Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
  3. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035). 14 februari 2022. 
  4. Gesprek over de documentaire Jason (gesloten jeugdzorg) d.d. 7 februari 2022, 18.30-19.00 (vertoning documentaire), 19.00-20.30 aansluitend gesprek. (Week van het Vergeten Kind) (op digitale wijze) met voorafgaand de vertoning van de documentaire. In de inventarisatie hebben de volgende leden aangegeven belangstelling te hebben: Verkuijlen (VVD), De Neef (VVD), Sahla (D66, Maeijer (PVV), Kwint (SP), Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Omtzigt (lid Omtzigt), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1).
 54. 54

  35660 Nota naar aanleiding van het verslag Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Brief van het lid Paternotte inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel inzake wijziging Wet afbreking zwangerschap door de leden Kuiken, Ellemeet en Tellegen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek commissie over onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  139e OMT advies en update omikronvariant

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voorstel van de leden Warmerdam (D66), De Neef (VVD), Peters (CDA), Westerveld (GL), Simons (Bij1), Kuiken (PvdA), Bikker (CU) en Van der Plas (BBB voor een rondetafelgesprek over de mentale gezondheid van jongeren.

 62. 62

  Verzoek Alzheimer Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. evaluatie van Wet zorg en dwang (Wzd) d.d. 1 februari 2022