E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) om het commissiedebat Financiële markten op 8 december om te zetten in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

6 december 2021
11:00 uur
Commissie: Financiën
Van: Commissie Financiën
Verzonden: maandag 6 december 2021 11:47
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: Commissie Financiën
Onderwerp: [UITKOMST E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) om het commissiedebat Financiële markten op 8 december om te zetten in een schriftelijk overleg
 
Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In deze e-mailprocedure hebben de volgende fracties hun steun uitgesproken voor het voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) om het commissiedebat van aanstaande woensdag, 8 december, over Financiële markten om te zetten in een schriftelijk overleg:
 
VVD, D66, ChristenUnie en BBB
 
De fracties van SP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben in hun reacties vermeld het voorstel niet te steunen.
Van de andere fracties is geen reactie ontvangen op het voorstel.
Geconcludeerd moet worden dat het voorstel in deze e-mailprocedure de steun van een meerderheid van de Kamer heeft gekregen. Het voorstel is aangenomen.
 
Overigens heeft ook de heer Ephraim namens de niet in de commissie Financiën vertegenwoordigde Groep Van Haga steun uitgesproken voor het voorstel.
 
Het commissiedebat Financiële markten van aanstaande woensdag zal worden omgezet in schriftelijk overleg, waarbij - zoals vermeld in het voorstel van mevrouw Van Dijk - de termijn voor het leveren van de schriftelijke inbreng wordt vastgesteld op woensdagmiddag 16.00 uur. De voor het commissiedebat geagendeerde zaken zullen worden verdeeld over twee separate schriftelijke overleggen.
 
U ontvangt later vandaag de convocaties.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Het lid Inge van Dijk (CDA) doet uw commissie het voorstel om het commissiedebat Financiële markten van woensdag 8 december (14.30 – 17.30 uur) om te zetten in een schriftelijk overleg. Ik verwijs daarvoor naar het hieronder opgenomen bericht, dat zij aan mij heeft gestuurd.
Mevrouw Van Dijk heeft haar bericht nader aan mij toegelicht en stelt het volgende voor:
 1. Gezien de omvang en de breedte van de agenda van het commissiedebat (waarvoor drie uur is uitgetrokken) stelt mevrouw Van Dijk voor het debat de komende week niet te houden, maar in plaats daarvan schriftelijk overleg te voeren, waarbij de op de agenda opgenomen zaken door de griffier worden verdeeld in een cluster “Financiële markten/instituties” en een cluster “Financiële markten/consumenten”.
 2. Tevens stelt zij voor de beantwoording door de minister van (de delen van) dit schriftelijk overleg te agenderen voor behandeling in twee separate commissiedebatten, beide te voeren kort na het aantreden van een nieuw kabinet.
 
Daarbij geldt dat, indien met onderdeel 1 van het voorstel wordt ingestemd, over onderdeel 2 nader kan worden besloten in een reguliere procedurevergadering.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag, 6 december 2021, om 11.00 uur, te laten weten of u instemt met het voorstel om het commissiedebat Financiële markten om te zetten in een schriftelijk overleg (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
Indien voor dit voorstel voldoende steun bestaat, zal de inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg worden vastgesteld op woensdag 8 december om 16.00 uur.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

 
Van: Dijk, I. van (Inge) 
Verzonden: zaterdag 4 december 2021 13:04
Aan: Weeber, S. 
Onderwerp: Commissiedebat Financiële markten
 
Beste Sander,

Aanstaande woensdagmiddag staat het commissiedebat Financiële markten.
En ik weet niet of mijn collega’s hetzelfde ervaren maar ik merk bij de voorbereiding dat het aantal minuten spreektijd echt te beperkt is gezien de enorme hoeveelheid relevante onderwerpen op de agenda.
Vandaar dat ik graag wil vragen aan mijn collega’s of ze dit beeld delen en of een SO wellicht passender is. Dan kan iedereen alle vragen en opmerkingen kwijt en krijgen we ook overal antwoorden op.
 
Heel veel dank en een fijn weekend!
 
Met vriendelijke groet,
Dijk, I. van (Inge)
CDA Kamerlid
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agendapunten

 1. 1

  Brieven van de minister van Financiën met betrekking tot Financiële markten - subthema stabiliteit en instituties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven van de minister van Financiën met betrekking tot Financiële markten - subthema consumenten en dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data