Procedurevergadering : Procedures en brieven (hybride)

De vergadering is geweest

16 februari 2022
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • R.W. Knops (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering sekswerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoeringstoets van de Douane en de Belastingdienst die betrekking heeft op de artikelen I, XIV, XV en XXX van de verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Twee aangiften tegen minister Kaag, destijds minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in verband met gestelde financiering van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mededeling intentie borging gegevensverstrekking WODC ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang aanpak milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport ‘Informatiebeveiliging van meldkamersystemen'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie van de Landsadvocaat over sociale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de antwoorden op de vragen van het lid Otten over de contractuele verhouding met advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeken klassenjustitie strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport ‘Fatale politie-incidenten; Patronen bij fatale incidenten binnen de context van politieoptreden’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapport evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat georganiseerde criminaliteit en ondermijning van 27 januari 2022, over de aangehouden advocaat Youssef T.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksrapport “Grenzeloos!? Een verkennend onderzoek naar het instrumentarium in relatie tot (veroordeelde) plegers van transnationaal seksueel kindermisbruik”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichtingen artikel 34.5 en artikel 34.1

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een brief van Exodus Nederland inzake de subsidieregeling vrijwilligers in de sanctietoepassing (2023 – 2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken over de coronamaatregelen en capaciteiten binnen de justitiële inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Validatieonderzoek door de Auditdienst Rijk naar buffercapaciteit in het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken schikking civiele procedure tussen Telegraaf B.V. en de Staat over de implementatie van de Databankenrichtlijn in de Nederlandse wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal (Kamerstuk 35927-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoord feitelijke vragen Ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Evaluatierapport ´Verstekgangers en verweervoerders´

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake belastingteruggaaf en indexatie alimentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het niet-inhoudelijk behandelen van opvolgende asielverzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op het ‘Joint Urgent Appeal’ van enkele VN-rapporteurs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de voorrechten en immuniteiten van verbindings-officieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden; Kiev, 20 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie onderzoek aard en effecten prostitutiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie onderzoeksrapport Regioplan: De Nederlandse seksbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overbrenging uit Syrië naar Nederland van 5 van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigsters met hun 11 kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2022,over de zelfdoding van een undercoveragent

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Verordening oprichting online samenwerkingsplatform ter ondersteuning van gemeenschappelijke onderzoeksteams

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Aanpassing Eurojustverordening en Raadsbesluit digitale informatie-uitwisseling in terrorismezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche : Verordening en richtlijn digitalisering justitiële samenwerking en toegang tot het recht

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Prüm II-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Richtlijn informatie-uitwisseling rechtshandhavingsautoriteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: Mededeling en Raadsbesluit haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: Herziening van de Schengengrenscode

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Raadsaanbeveling operationele politiesamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om uitstel commissiedebat Slachtofferbeleid en Gevangeniswezen en TBS

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek aan bewindspersoon doen om de nota n.a.v. het verslag bij het Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892) zo snel mogelijk aan de Kamer te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brievenlijst