E-mailprocedure : Verzoek van het lid Agema om een duiding van het kabinet te ontvangen op het bericht dat het R-getal gedaald is naar 1,05

De vergadering is geweest

1 december 2021
10:00 uur
Onderstaand treft u het verzoek aan van het lid Agema (PVV) om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om uiterlijk voor de aanvang van het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (morgenmiddag 15.30 uur), namens het kabinet een reactie aan de Kamer te sturen op het bericht dat het R-getal gedaald is naar 1,05 (2 weken geleden) en om in deze reactie in te gaan op de vraag wat dit betekent voor het afgelopen vrijdag aangekondigde maatregelenpakket.
 
Zie onderstaand bericht voor het volledige verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen, 1 december 2021, om uiterlijk 10:00 uur of u het verzoek steunt*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. 
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Agema, F.
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 17:25
Aan: Esmeijer, M.E. ; Heller, M.; Bakker, J.; Kuiken, A.H.
Onderwerp: Reactie kabinet op R 1,05
 
Beste griffie, 
 
Graag zou ik via een emailprocedure voorstellen een duiding te vragen van het kabinet op het bericht dat de R gedaald is naar 1,05 (2 weken geleden) en wat dit betekent voor het afgelopen vrijdag aangekondigde maatregelenpakket dat pas op zn vroegst over twee weken resultaat kan laten zien. Te ontvangen voorafgaand aan het coronadebat van morgenmiddag.
 
Fleur Agema
PVV

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Agema om een duiding van het kabinet te ontvangen op het bericht dat het R-getal gedaald is naar 1,05

    Te behandelen:

    Loading data