E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Hammelburg (D66) om het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 2 december 2021 om te zetten in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

1 december 2021
9:30 uur
Commissie: Financiën
Uitkomst E-mailprocedure:

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën

 
Geachte leden,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel van het lid Hammelburg (D66): PVV, CDA, SP, DENK, BBB. Ook de thans niet in de commissie vertegenwoordigde Groep Van Haga heeft zich voor het voorstel uitgesproken.
De volgende fracties hebben zich tegen het voorstel uitgesproken: VVD, PvdA, GroenLinks, Volt.
 
Het voorstel is verworpen.
 
Dat betekent dat het commissiedebat Eurogroep/Ecofin doorgang zal vinden op donderdag 2 december 2021 van 10.15 uur tot 13.15 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Griffier commissie voor de Rijksuitgaven/adjunct-griffier commissie Financiën

 Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Het lid Hammelburg (D66) doet uw commissie het voorstel om het commissiedebat van donderdag 2 december 2021 (10.15 – 13.15 uur) over de Eurogroep/Ecofinraad om te zetten in een schriftelijk overleg.
Zie zijn hieronder opgenomen e-mail.
 
De geannoteerde agenda van de Eurogroep/Ecofinraadvergaderingen op 6 en 7 december 2021 heeft u afgelopen vrijdag ontvangen.
 
Namens de voorzitter van de commissie leg ik u het voorstel van de heer Hammelburg ter besluitvorming voor.
Indien voor het voorstel om het commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg voldoende steun bestaat, zal de inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg worden vastgesteld op donderdag 2 december 10.15 uur.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk morgen, 1 december 2021, om 9.30 uur, te laten weten of u instemt met het voorstel om het commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën