Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

22 juni 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 22 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (TK 36100-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  35817 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  35971 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020 – 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele EU-gezondheidsraad van 14 juni 2022 (Kamerstuk 21501-31-667)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag informele EU Gezondheidsraad 10 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inplannen schriftelijk overleg Informele EU-Gezondheidsraad (6 en 7 september 2022)

  Besluit: De commissie stemt in met het voeren van een schriftelijk overleg in het zomerreces over de Informele EU-Gezondheidsraad op 6 en 7 september 2022. De inbrengdatum voor het SO wordt ingepland op maandag 29 augustus 2022.
 12. 12

  Mandaatnotitie rapporteurschap EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

 13. 13

  Kabinetsreactie op het WRR-rapport: ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de bekostiging van het LCPS, RCPS en LPZ

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Derde evaluatie van de ‘subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistent’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang financieel beheer van het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoord op vragen commissie over de voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Kamerstuk 35925-XVI-185)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de VvZG over structurele bekostiging van opleiding tot ziekenhuisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openbaarmaking formatiestukken zorgtafel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies Zorginstituut Nederland opname operatieassistent in Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkelingen rondom het coronavirus (o.a. Kamerstuk 25295-1842)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake beantwoording vragen V-100 over thema Arbeidsmarkt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Subsidieregeling stagefonds zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de brandbrief Cura Twente m.b.t. omzetderving dagbestedingen in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Monitor “Kindermarketing voor Voedingsproducten 2021”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vervolgaanpak actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Sylvana Simons, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over het bericht dat van de Nederlandse coronadoden er 30.000 nog een redelijke levensverwachting hadden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport van het Expertteam COVID-Ziekenhuiszorg over “Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID”

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanvullend informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afschrift brief KNMP met betrekking tot veiligstellen generieke medicijnenproductie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (Kamerstuk 29477-749)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de beleidsreactie wetenschapstoets Lange termijn aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beëindiging contract Valneva

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van nieuwnieuws.nl over hulpverleners met post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 17 juni 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De stemmingen zijn voorzien op 21 juni 2022. 
  2. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair is gevraagd het debat zo snel als mogelijk in te plannen.  
  3. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  4. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. Aan de griffie plenair is gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op het ARK-advies zorgfraude. 
  5. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. Aan de griffie plenair is gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de brief over de verkenning van het juridisch kader.   
  6. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
 41. 41

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag


  Besluit: Ter informatie.
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  5. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  7. 36 086 Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 31 mei 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.  
  8. 36 100-XVI Jaarverslag en Slotwet Ministerie van VVW voor het jaar 2021. Op 7 juni 2022 zijn de verslagen houdende een lijst van vragen en antwoorden uitgebracht.
  9. 36 120-XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2022). Op 14 juni 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 15 juni 2022.
 43. 43

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  4. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (aangevraagd door het lid Van Haga tijdens de RvW van 17 mei 2022).
 44. 44

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5);
  • Tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (Kamerstuk 31015-243); 
  • Tweeminutendebat Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (CD 7/6)
  • Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer (CD 9/6).
  • Tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid (CD 16/6).
 45. 45

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.


  Besluit: De commissie besluit in het najaar een commissiedebat Oorlogsgetroffenen in te plannen.

  Reeds ingepland:
  1. CD PGB, 23 juni 2022 (10.00-13.00 uur);
  2. CD Sportbeleid, 29 juni 2022 (10.00 - 14.00);
  3. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022 (14.30 - 19.30 uur);   
  4. WGO Slotwet en jaarverslag VWS over het jaar 2021 30 juni 2022 (18.30-23.00 uur).
  5. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 6 juli 2022 (10.00 - 15.00 uur);
  6. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 15 september 2022 (10.00 - 15.00 uur).
  7. CD Caribisch Nederland VWS, 5 oktober 2022 (10.00 - 14.00 uur).

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 46. 46

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
 47. 47

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog te plannen:
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg (na ontvangst kabinetsreactie)
  2. Technische briefing WHO en Deens 'OMT' in aanvulling op het RTG Langere termijn coronabeleid d.d. 16 juni 2022.  
  3. Technische briefing Europese Commissie over het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, te plannen in september 2022.
 48. 48

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Ingeplande gesprekken:
  1. Gesprek Presentatie rapporteurs jaarverslag VWS d.d. 22 juni 2002 (17.00-18.00 uur).

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 49. 49

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 50. 50

  Reactie op verzoek verplicht eigen risico in de jaren 2023 tot en met 2025 te 'bevriezen'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken over persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data