Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

8 juni 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de Vijfde incidentele suppletoire begroting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening EU Drugsagentschap (Kamerstuk 22112-3354)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Formele EU-Gezondheidsraad 4 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies Zorginstituut Nederland opname kinder- en jeugdpsycholoog in de Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomst traject verantwoord wisselen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsinzet Medicinale Cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Pay-for-performance voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van schriftelijk overleg inzake de aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022 (Kamerstuk 29477-733)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de berichtgeving over het gebruik van privémail door de OMT-voorzitter

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om reactie op berichtgeving over uitbreiding IC-capaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Internationale reisagenda minister VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg Jaarverslag 2021 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie van de motie van het lid Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden (Kamerstuk 35954-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in het Financieel Dagblad “Komst van fabriek in Veendam voor medische isotopen op losse schroeven”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vergaderstukken Audit Committee VWS 2021 & Auditrapport (inclusief tussenrapportage) VWS 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage Zorg van Nu en update Slimme Zorg Estafette 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Advies Zorginstituut Nederland over de toegang tot geriatrische revalidatiezorg en aanspraak conform Besluit zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Recordwinsten en gesjoemel bij coronacallcenters’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang beschikbaarheid geneesmiddelen en geneesmiddeltekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapportage over donordierdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  PGB in deze kabinetsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapportage van de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG) over ‘Maatregelen jeugdhulp in 2022’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanpak dakloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport Nivel: Health checks en de gevolgen voor zorggebruik in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het advies van het Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over risico’s van aviaire influenza voor de humane volksgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de rapporten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het Zorginstituut Nederland over het Nederlandse vaccinstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag 2020 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Kamerstuk 35925-XVI-179)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken MSM donorselectiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op aangeboden petities over de geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief commissie Rijksuitgaven inzake overzicht ADR-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Commissiebrief Rijksuitgaven terugkoppeling uit V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Niemand op straat’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 3 juni 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  
  2. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair is gevraagd het debat zo snel als mogelijk in te plannen.  
  3. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  4. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. Aan de griffie plenair zal worden gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op het ARK-advies zorgfraude. 
  5. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. Het wetsvoorstel kan worden ingepland nadat de brief is ontvangen inzake de verkenning van het juridisch kader, of deze naar de Kamer komt en zo ja wanneer. 
  6. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
 39. 39

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  8. 36 096 Vijfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 20 mei 2022 is het verslag houdende een lijst en antwoorden ontvangen.  
 40. 40

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit:Ter informatie.
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 15 juni 2022.
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. 36 100-XVI Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021. Op 25 mei 2022 zijn de verslagen houdende een lijst van vragen uitgebracht.
  4. 36 086 Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 31 mei 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.  
 41. 41

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 maart 2022).
  4. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 maart 2022).
  5. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 12 april 2022).
  6. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  7. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (aangevraagd door het lid van Haga tijdens de RvW van 17 mei 2022).
 42. 42

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Jeugdbeleid (CD 18/5);
  • Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (Kamerstuk 31015-243). 
  • Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (CD 25/5). 
    
 43. 43

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit:
  1. Aan de commissievoorzitter wordt gevraagd om de Griffie Plenair te verzoeken het voor 16 juni a.s. ingeplande (door het lid Agema aangevraagde) debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis op een ander moment, maar nog wel voor het zomerreces in te plannen, zodat de commissie het op die dag ingeplande commissiedebat Lange termijn corona doorgang kan laten vinden. De commissievoorzitter zal de commissie zo spoedig mogelijk informeren over de mogelijkheden hieromtrent. 
  2. Het CD PGB wordt ingepland op 23 juni a.s., van 10.00 tot 13.00 uur (3 uur).

  Reeds ingepland:
  1. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie, 7 juni 2022 (17.00 - 22.00 uur);
  2. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer, 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur); 
  3. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk, 13 juni 2022 (14.30 - 18.30 uur); 
  4. CD Behandelvoorbehoud: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, 15 juni 2022 (16.00-18.00 uur);
  5. CD Langere termijn coronabeleid, 16 juni 2022 (14.30 - 23.00 uur); 
  6. CD PGB, 23 juni 2022 (9.30-13.30 uur).
  7. CD Sportbeleid, 29 juni 2022 (10.00 - 14.00);
  8. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022 (14.30 - 19.30 uur);   
  9. WGO Slotwet en jaarverslag VWS over het jaar 2021 30 juni 2022 (18.00-22.30 uur).
  10. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 6 juli 2022 (10.00 - 15.00 uur);
  11. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 15 september 2022 (10.00 - 15.00 uur).
  12. CD Caribisch Nederland VWS, 5 oktober 2022 (10.00 - 14.00 uur).

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 44. 44

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. CD Governance in de zorgsector 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022. 
  2. CD Gehandicaptenbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 17 mei 2022. 
  3. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 21 juni 2021. 
  4. CD Mondkapjesdeal 3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022. 
  5. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
  6. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 1 geagendeerde brief d.d. 19 mei 2022. 
  7. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  8. CD Wmo 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022.
 45. 45

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Reeds gepland:
  1. Technische briefing Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van VWS, 2 juni 2022 (16.30-18.00 uur);
  2. Technische briefing Algemene Rekenkamer over de Slotwet en Jaarverslag 2021 d.d. 14 juni 2022 (16.30-17.30 uur).

  Nog te plannen:
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg (na ontvangst kabinetsreactie)
  2. Technische briefing WHO en Deens 'OMT' in aanvulling op het RTG Langere termijn coronabeleid d.d. 16 juni 2022, te organiseren voor het CD Langere termijn coronabeleid.  
  3. Technische briefing EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.
 46. 46

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 47. 47

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 48. 48

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijzigingen voor de vast te stellen vereveningsbijdrage over het vereveningsjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tijdelijk Besluit DCC in verband met het aanwijzen van de GGD Twente, het expliciteren van de verwerkingsverantwoordelijke, het schrappen van de samenloop met het coronatoegangsbewijs en het opnemen van een grondslag voor het bijhouden van lijsten van ingetrokken DCC’s

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorhang concept-Besluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  BNC-fiche: Mededeling en verordening Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Instelling Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  RIVM-advies van 30 mei 2022 m.b.t. zomer- en kerstvakantie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzachtende maatregelen modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel voorbereidingsgroep instelling tijdelijke commissie Corona (TCC)

  Te behandelen:

  Loading data