Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

19 mei 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda en brievenlijst*

Graag attendeer ik u er op dat na het meireces, zoals aangekondigd in de brief van de Kamervoorzitter d.d. 22 maart 2022, de 1,5 meter maatregel niet langer verwerkt wordt in de vergaderopstelling van de grote en kleine commissiezalen. Alle activiteiten in fysieke vorm zijn weer mogelijk en de beperkingen zijn komen te vervallen. Dit betekent dat ook procedurevergaderingen weer fysiek worden georganiseerd. Besluitvorming in de procedurevergadering vindt plaats op basis van aanwezige leden, conform artikel 7.20 RvO. Voor bezoekers is het mogelijk om te kunnen plaatsnemen op de publieke tribunes in de commissiezalen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 maart 2022, over de eerste 100 dagen van het nieuwe kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de heer E.H.M. Druijf tot het lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het aanvullend verzoek commissie over de belangen van bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Contouren proces nieuwe Regio Deals en voortgangsrapportage Regio Deals 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Spionage via social media

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Openbaar jaarverslag 2021 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken ten aanzien van het onafhankelijk nationaal onderzoek slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie en Racisme van 24 februari 2022, over de voortgang van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorbereiding implementatie Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitoring sociale media en naleving AVG door overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken Friese taal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Elfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-19) en de reactie op de motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de aanstellingswijze en de positie van de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van het lid Strolenberg houdende overname en intrekking van de initiatiefnota over afschaffing van de terugkeerregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brief van het lid Strolenberg houdende overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; Madrid, 23 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de informatie- en werkafspraken tussen de Tweede Kamer en het kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK (Kamerstuk 30985-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Kamerstuk 30985-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Maandrapportage maart 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift van antwoorden op vragen commissies over de beantwoording van eerdere vragen over de invoering van de Omgevingswet op 2 februari 2022 en een tweetal door de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomsten op 30 november 2021 en 21 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Leefbaarheid in Nederland 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift reactie op de brandbrief van het collectief Woonopstand ‘Stop en keer de huurexplosie’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Publicatie advies Raad van State over wijzigingsbesluit maximering WOZ in het woningwaarderingsstelsel (WWS) en reactie op verzoek commissie om technische briefing over mogelijke miljardenclaim

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift van de brief aan de commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders over de taakstelling vergunninghouders in de tweede helft van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Programma ‘Een thuis voor iedereen’ en rapport 'Voorrang bij toewijzing sociale huurwoningen'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorhang ontwerp Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wob-besluit duurzaamheidsplannen Paleis Huis ten Bosch

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel toezending BNC-fiche verordening Bouwproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bekendmaking besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage lood in drinkwater (Kamerstuk 27625-561)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brief van het lid De Neef houdende overname en intrekking van de initiatiefnota over beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over voorrang voor zonnepanelen van Europese fabrikanten bij subsidieverlening voor zon op dak (Kamerstuk 32813-1024)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 1 januari tot en met 31 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Notitie voorbereidingsgroep Woningbouwopgave over een werkbezoek in het kader van industrieel en circulair bouwen

 44. 44

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brief van de rapporteur EU-regelgeving verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  EU-stafnotitie Behandelvoorstel herziening Europese kiesakte

 47. 47

  Wetgevingsrapport Wet kiescollege niet-ingezetenen (TK 36071)

 48. 48

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Binnenlandse Zaken april en mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek.

  Besluit: De commissie stemt in met het combineren van de technische briefing over het verantwoordingsonderzoek met de op 7 juni 2022 geplande briefing van de commissie Digitale Zaken.
 50. 50

  Inzet Regio's aan de grens

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Toelichting plannen Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over de recente politieke akkoorden over hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Planningsoverzicht voor het jaar 2022 m.b.t. het ministerie van Binnenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op het verzoek van het lid Piri, gedaan tijdens het vragenuur, over het Wob-verzoek inzake de veiligheidssituatie in Afghanistan in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022) Kamerstuk 32802-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel over de wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel over het regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Fiche: Wijziging EU-verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en intrekken EU-verordening 305/2011 Verordening Bouwproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Afschrift beantwoording vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet n.a.v. procedurevergadering van 10 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het informatieverzoek m.b.t. digitaal stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Normering hybride warmtepompen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  17, 18 en 19 mei (week 20)
  -Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)
  -Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)
  - 35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (re-en dupliek))

  14. 15 en 16 juni (week 24)
  - 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))

  Te agenderen debatten
  12. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  16. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
 66. 66

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 19-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen) (TK 36071)
  ma 30-05-2022 14.30 - 18.00 Notaoverleg Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland
  di 31-05-2022 16.30 - 17.30 Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2021
  wo 01-06-2022 10.00 - 11.00T echnische briefing door het ministerie van BZK over het nieuwe verdeelmodel voor het gemeentefonds per 1 januari 2023
  wo 01-06-2022 11.00 - 12.00 Technische briefing  door de Raad voor het Openbaar Bestuur over het advies ‘Herverdeling gemeentefonds’
  do 02-06-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  ma 20-06-2022 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 22-06-2022 10.00 - 13.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
  wo 22-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  wo 29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
 67. 67

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging