Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

De vergadering is geweest

31 maart 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE AGENDA EN BRIEVENLIJST*

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voortgang programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 februari 2022, over een plan tegen moslimdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  WOB-verzoek inzake asielopvang in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de situatie in Oekraïne op 28 februari 2022 om een overzicht van eventuele giften uit de Russische Federatie aan Nederlandse politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift beantwoording schriftelijke vragen Eerste Kamer over conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ingebrekestelling implementatie Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EED)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift besluit gebiedsaanwijzing gemeente Zaanstad

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stafnotitie Factsheet klimaatbeleid gebouwde omgeving

 16. 16

  EU-stafnotitie recente politieke akkoorden over hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen

 17. 17

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verschillende toezeggingen gedaan tijdens het debat van 3 februari 2022, over Wetsvoorstel BRP Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Adviesrapport COELO over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en Provincies en gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Monitoring voorzieningenniveau gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020 (Kamerstuk 35743-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  29, 30 en 31 maart (week 13)
  - Tweeminutendebat EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen (CD d.d. 10/02)
  - Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 24/02)
  - Tweeminutendebat Omgevingswet (CD d.d. 15/03)
  - Tweeminutendebat Integriteit Openbaar Bestuur (CD d.d. 10/03)
  - 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
  - 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  5, 6 en 7 april (week 14)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)
  - 35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
  - 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))
  - 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

  12, 13 en 14 april (week 15)
  - 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re-en dupliek))

  Te agenderen debatten
  15. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  19. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
 24. 24

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Burgemeesters
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedeba tFunctioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
 25. 25

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  ma 11-04-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD
  di 12-04-2022 17.00 - 21.30 Commissiedebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting
  wo 13-04-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (TK 36055)
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 14-04-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36062)
  do 14-04-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
  wo 20-04-2022 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt
  wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 21-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
  wo 11-05-2022 14.30 - 18.00 Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  ma 23-05-2022 14.30 - 18.00 Notaoverleg Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland
  wo 25-05-2022 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Lokale en regionale planvorming woningbouw
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)