Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken d.d. 31 maart 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken d.d. 31 maart 2022

Deelnemers


Agendapunten

10
Ingebrekestelling implementatie Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EED)

Te behandelen:

15
Stafnotitie Factsheet klimaatbeleid gebouwde omgeving
16
EU-stafnotitie recente politieke akkoorden over hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen
21
23
Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

Details

29, 30 en 31 maart (week 13)
- Tweeminutendebat EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen (CD d.d. 10/02)
- Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 24/02)
- Tweeminutendebat Omgevingswet (CD d.d. 15/03)
- Tweeminutendebat Integriteit Openbaar Bestuur (CD d.d. 10/03)
- 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
- 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
- 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
- 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
- 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

5, 6 en 7 april (week 14)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)
- 35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
- 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))
- 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

12, 13 en 14 april (week 15)
- 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re-en dupliek))

Te agenderen debatten
15. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
19. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
24
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat Burgemeesters
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
Commissiedeba tFunctioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Verkiezingen
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
25
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
ma 11-04-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD
di 12-04-2022 17.00 - 21.30 Commissiedebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting
wo 13-04-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (TK 36055)
do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 14-04-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36062)
do 14-04-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
wo 20-04-2022 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt
wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
do 21-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
wo 11-05-2022 14.30 - 18.00 Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet
do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
ma 23-05-2022 14.30 - 18.00 Notaoverleg Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland
wo 25-05-2022 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Lokale en regionale planvorming woningbouw
do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)