Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

27 januari 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • M.F. Strolenberg (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 27 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Belangen van bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen.

  “De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen”.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief aan de gemeente Dordrecht over het besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Dordrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stafnotitie behandeling wetsvoorstel gemeentelijke herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Herziening richtlijn kiesrecht mobiele EU burgers bij gemeenteraadsverkiezingen, Herziening richtlijn kiesrecht mobiele EU burgers bij verkiezingen van het EP, Mededeling bescherming integriteit verkiezingen en stimulering democratische participatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Verordening transparantie en gerichte politieke reclame

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Herziening verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om een debat op hoofdlijnen te voeren over het beleidsterrein Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hoofdlijnen minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomst schriftelijke inventarisatie rapporteursschap conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

  Besluit: Ten aanzien van (de behandeling van) de brief van de regering (Kamerstuk 29279-691) inzake de Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat wijst de commissie de leden Omtzigt en Inge van Dijk (CDA) aan als rapporteurs. De rapporteurs zullen t.b.v. een volgende procedurevergadering een mandaatnotitie opstellen.
   
   
 17. 17

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  25, 26 en 27 januari (week 4)
  - 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
  - 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

  1, 2 en 3 februari (week 5)- 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  8, 9 en 10 februari (week 6)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  15, 16 en 17 februari (week 7)
  - 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
  - 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

  22, 23 en 24 februari (week 8)
  - 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  Te agenderen debatten
  5. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)

  Te agenderen dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
  10. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK, minister J&V)
 18. 18

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 27-01-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Commissiedebat op hoofdlijnen met de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  wo 02-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Omgevingswet
  wo 02-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de jaarverslagen 2020 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman (35743-3)
  wo 02-02-2022 14.30 - 15.00 Gesprek Gesprek Benoemingscommissie CTIVD met de voorzitter van de CTIVD
  wo 09-02-2022 12.30 - 13.00 Gesprek Gesprek Benoemingscommissie CTIVD met de Commissie van Aanbeveling inzake vacature lid CTIVD
  do 10-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 10-02-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen
  ma 21-02-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD
  do 24-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 19. 19

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (het commissiedebat wordt tot nader order uitgesteld en zal worden gesplitst in 2 commissiedebatten)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitale Nalatenschap
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme (tot nader order uitgesteld i.v.m. de samenloop met het plenaire Corona-debat en de bespreking in de fracties van het coalitieakkoord)
  Commissiedebat E-id
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
  Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
 20. 20

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Regie over het koopproces
  Commissiedebat Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld n.a.v. uitstel commissiedebat Woningbouwopgave)
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld in verband met de samenloop met andere activiteiten)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningbouwopgave (tot nader order uitgesteld n.a.v. verzoek ministerie BZK)
  Commissiedebat Woningcorporaties
 21. 21

  Voorstel Benoemingscommissie voor lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

  Besluit: De commissie stemt in met de voordracht zoals voorgesteld door de Benoemingscommissie. De voordracht zal t.b.v. de plenaire stemmingen worden doorgeleid.