Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

8 juni 2022
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • S. Belhaj (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijsten van de extra procedurevergadering op 24 mei 2022 en van de procedurevergadering van 25 mei 2022 zijn vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  CPB Risicorapportage Financiële Markten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022 en toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 19 mei 2022, over kapitaalvereisten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht voorstellen met financiële aspecten naar aanleiding van toezegging tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 19 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Fiscale verzamelwet 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Belastingverdrag Nederland - Chili (2021) en Protocol tot wijziging van dat verdrag (2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering Raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense hryvnia

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toetsingskader garantie tweede drijvende LNG-terminal Gasunie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Drie rapporten met betrekking tot witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Update depositogarantiestelsel (DGS)-uitkering inzake faillissement Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bijdrage Nederland aan de leningsaccount van de Poverty Reduction and Growth Trust IMF

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Junirapportage Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Auto MRB

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2022, over exportkredietverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aankondiging nadere uitwerking van het toegezegde tegemoetkomingsbeleid Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op nadere verzoeken Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) en aanbieding voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Budgettaire effecten wetsvoorstel excessief lenen derde nota van wijziging (Kamerstuk 35496-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over het verdrag tussen Nederland en Cyprus (Kamerstuk 36053-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek MIA uitstootvrije personenautotaxi’s en taxibussen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Derde Voortgangsrapportage Toeslagen 2021 en voorstel voor een herijking van de informatievoorziening met betrekking tot Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie om toelichting op het wetsvoorstel geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden (Kamerstuk 36103)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoeken van de commissie n.a.v. de vorige procedurevergadering om toezending van documenten inzake het memo-Palmen resp. om verstrekking van werkinstructies inzake vorderingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift reactie op de brieven van het Ouderpanel Kinderopvangtoeslagen, de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over de voortgang van de hersteloperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over het antwoord op de brief van een burger over een klacht over Nationale Ombudsman m.b.t. afwijzing kwijtschelding GBLT

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie bankenunie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel toezending BNC-fiche herziening Financieel Reglement

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Uitnodiging Kifid voor kennismakingsgesprek

 40. 40

  Verzoek om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: van het overzicht is kennis genomen. Het onder 2 genoemde notaoverleg wordt verplaatst naar het najaar.

  Noot: het lid Van der Lee stelt voor, in de aanloop naar het commissiedebat Doorstroomvennootschappen op 5 juli, een technische briefing te laten verzorgen door de Commissie Doorstroomvennootschappen onder voorzitterschap van de heer Ter Haar. De staf zal de mogelijkheden daartoe verkennen.

  Noot: voor het onder 7 genoemde wetgevingsoverleg wordt per e-mail verzocht om indicatieve spreektijden op te geven.
  1. wo 08-06-2022 09.45-12.45   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  2. ma 13-06-2022 14.00-17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening” [uitgesteld]
  3. wo 22-06-2022 13.00-16.00   Commissiedebat Toeslagen
  4. wo 22-06-2022 17.00-20.00   Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  5. wo 29-06-2022 10.00-14.00   Commissiedebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
  6. do 30-06-2022 10.00-14.00   Commissiedebat Financiële markten
  7. ma 04-07-2022 10.00-14.00   Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden (36080)
  8. di 05-07-2022 16.30-19.30   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  9. do 07-07-2022 10.15-13.15   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  10. wo 07-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Belastingdienst
  11. do 08-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. ma 12-09-2022 133.30-17.30   Notaoverleg Nota Deelnemingenbeleid
  13. wo 14-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  14. ma 17-10-2022 11.00-19.00   1e Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  15. ma 31-10-2022 11.00-23.00   2e Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
 42. 42

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De commissie spreekt uit dat het commissiedebat FATCA, dat was voorzien op 15 juni 2022, maar is geannuleerd in verband met overlap met het plenaire debat over de Voorjaarsnota, nog voor het zomerreces moet worden gehouden.

  1. Commissiedebat Autobelastingen
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat FATCA [opnieuw te plannen]
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
 43. 43

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: de (besloten) strategische procedurevergadering van de commissie wordt vanwege agendaproblemen niet gehouden op 16 juni 2022. Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

  Procedurevergaderingen tot aan het zomerreces
  do 23-06-2022 10.00-11.00   Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering 

  Procedurevergaderingen na het zomerreces
  do 15-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 29-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 13-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 20-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 10-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 24-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 08-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 22-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering

  Overige activiteiten:
  di 07-06-2022 16.30-17.30   Gesprek met de Raad van State over advisering bij Stabiliteitsprogramma en Voorjaarsnota
  wo 08-06-2022 16.45-17.45   Gesprek met de voormalig National Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson
  di 21-06-2022 17.00-18.30   Technische briefing - Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
  do 23-06-2022 13.30-14.30   Dag van de Publieke Dienstverlening - gesprek met Uitvoeringsorganisaties (cluster Commissies Financiën, EZK en DiZa)
  ma 26-09-2022 15.00 - 17.00   Technische briefing Belastingplan 2023
   
 44. 44

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 3 juni)

  Besluit: ter informatie.
   

  Donderdag 9 juni 2022, 11.00 - 22.00 uur
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

  14, 15 en 16 juni (week 24)
  - Debat over de Voorjaarsnota 2022
  - Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/5)
  - 35 929 (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

  21, 22 en 23 juni (week 25)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Nog niet geagendeerd:
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 45. 45

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 3 juni)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  15. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  21. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties:
  4. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  6. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (staatssecretaris Financiën, minister BHO)
  7. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  10. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
  15. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
 46. 46

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.
  1. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
  2. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling (2022Z06917)
  3. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (2022Z08227)
  4. 21-04-2022 - Aan de minister en de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om een planningsbrief (2022Z08230)
  5. 25-04-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08383) - gedeeltelijk beantwoord; zie agendapunt 30 
  6. 25-04-2022 - Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08384)
  7. 11-05-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om een stand-van-zakenbrief n.a.v. de reactie op de uitvoering van de motie-Van der Lee over bankrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen (2022Z09180)
  8. 11-05-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om eventuele nog niet met de Kamer gedeelde stukken met betrekking tot het memo-Palmen aan de Kamer te zenden (2022Z09182) - gedeeltelijk beantwoord; zie agendapunt 30