Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

25 mei 2022
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen onderwerpen.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 mei 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat ‘Opties voor rechtsherstel box-3’ van 20 april 2022, over regelingen waarop het rechtsherstel box 3 effect heeft

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de Ecofinraad en Eurogroep van 3 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1003)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2021

  • Over de behandeling van deze stukken is reeds besloten in de procedurevergadering van woensdag 6 april jl.
  • Aan de bewindslieden en de Algemene Rekenkamer is verzocht de beantwoording van feitelijke vragen bij jaarverslag/slotwet (kabinet) en verantwoordingsrapport (kabinet en Rekenkamer) uiterlijk op dinsdag 7 juni 2022 bij de Kamer in te dienen.
  • Het lid Inge van Dijk (CDA) zal namens de commissie als rapporteur optreden. Zij zal haar rapportage in de eerste procedurevergadering na het Verantwoordingsdebat voorleggen aan de commissie met het oog op schriftelijke afhandeling.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (35930)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden (36102)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden (36103)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen (36105)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorjaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitbreiding invoercapaciteit LNG

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over deelname NLFI aan Inkoopprogramma eigen aandelen ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie van het evaluatierapport ‘Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer?

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Periodiek monitoren van grenseffecten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de antwoorden op vragen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties over btw op livestreaming van voorstellingen en concerten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat Coronaherstelfonds van 10 mei 2022, over fiscale onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vragen en verzoeken Fraudesignaleringsvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van vragen en antwoorden over de PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Intrekking van het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het op 22 juli 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Derde voortgangsrapportage over het Jaarplan 2021 van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie ten behoeve van het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op 19 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over leenbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede en derde aanvullende Europese begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Kroatië en toezegging aan het lid Stoffer over de noodremprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport Versterking Functies Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Programma Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Zevende publicatie rond coronarekening

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: ter informatie.
   
  1. wo 08-06-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  2. ma 13-06-2022 14.00-17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  3. wo 15-06-2022 15.00-17.00   Commissiedebat Fatca
  4. wo 22-06-2022 13.00-16.00   Commissiedebat Toeslagen
  5. wo 22-06-2022 17.00-20.00   Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  6. wo 29-06-2022 10.00-14.00   Commissiedebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
  7. do 30-06-2022 10.00-14.00   Commissiedebat Financiële markten [agenda verbreed en duur verlengd]
  8. di 05-07-2022 16.30-19.30   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  9. do 07-07-2022 10.15-13.15   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  10. wo 07-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Belastingdienst
  11. do 08-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. wo 14-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
 36. 36

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie.

  1. Commissiedebat Autobelastingen [in de procedurevergadering van 23 maart is besloten dit te houden na het zomerreces]
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 37. 37

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen tot aan het zomerreces
  wo 08-06-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering
  do 23-06-2022 10.00-11.00   Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering 

  do 16-06-2022 10.00-11.00 Strategische procedurevergadering 

  Procedurevergaderingen na het zomerreces:
  do 15-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 29-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 13-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 20-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 10-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 24-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 08-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 22-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering

  Overige activiteiten:

  di 24-05-2022 18.00-19.30   Technische briefing over de CPB Policy Brief over Ongelijkheid en herverdeling 
  wo 01-06-2022 14.30-16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  wo 08-06-2022 16.45-17.45   Gesprek met de voormalig National Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson
 38. 38

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20 mei)

  Besluit: ter informatie.
   
  31 mei, 1 en 2 juni  (week 22)
  - Tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3 (CD d.d.12/5)

  7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2021
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

  14, 15 en 16 juni (week 24)
  - Debat over de Voorjaarsnota 2022 [NB: dit debat was eerder voorzien in de week 22]
  - 35 929 (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Nog niet geagendeerd:
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 39. 39

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20 mei)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  16. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties:
  1. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  5. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  7. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (staatssecretaris Financiën, minister BHO)
  8. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  11. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
  16. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
 40. 40

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.
  Op voorstel van het lid Omtzigt besluit de commissie ten aanzien van de onder 5 en 6 genoemde brieven het kabinet te verzoeken per ommegaande daarop te reageren.
  De onder 9 genoemde commissiebrief is inmiddels beantwoord (zie de rubriek toegevoegde agendapunten).
  1. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
  2. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling (2022Z06917)
  3. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (2022Z08227)
  4. 21-04-2022 - Aan de minister en de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om een planningsbrief (2022Z08230)
  5. 25-04-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08383)
  6. 25-04-2022 - Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08384)
  7. 11-05-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om een stand-van-zakenbrief n.a.v. de reactie op de uitvoering van de motie-Van der Lee over bankrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen (2022Z09180)
  8. 11-05-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (36080) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden (2022Z09181)
  9. 11-05-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om eventuele nog niet met de Kamer gedeelde stukken met betrekking tot het memo-Palmen aan de Kamer te zenden (2022Z09182).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie om eventuele nieuwe stukken over het memo vaktechnisch coördinator aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data