Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 31 mei 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 31 mei 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 31 mei 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst

Te behandelen:

19
Reactie op verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over de berichten ‘Migratie naar recordhoogte’ en ‘Brussel wil meer migranten naar EU halen’

Te behandelen:

22
Eu-stafnotitie - Definitieve besluitvorming behandelwijze commissiedebat formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022 op 15 juni 2022
23
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 mei 2022)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging. Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
 3. Voorstel van wet van het lid Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021; afronding op 11 mei 2022. Stemmingen worden ingepland na ontvangst uitvoeringstoetsen.
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
 6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
 7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
 8. Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 18 mei 2022.
 9. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en de invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004).

Plenaire debatten:
 1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
-

Tweeminutendebatten:
 1. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/04).
 2. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD d.d. 12/05).
24
Geplande commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.
 • 30 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Rondetafelgesprek Chronisch zieken in de bijstand
 • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 31 mei 2022, 18.30-22.00 uur: Rondetafelgesprek Wet toekomst pensioenen - deel III
 • 1 juni 2022, 13.30-15.30 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting CD 19 mei 2022)
 • 14 juni 2022, 16.30-17.15 uur: Procedurevergadering
 • 14 juni 2022, 17.15-18.00 uur: Strategische procedurevergadering
 • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 • 27 juni 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)
 • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering 
 • 29 juni 2022, 10.00-13.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021
 • 30 juni 2022, 10.00-13.00: Commissiedebat Zzp
 • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 6 juli 2022, 17.30-20.30 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
 • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
26
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie inzake maaltijd- en flitsbezorging op 21 juni 2022, 16.30 - 17.30 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing door de Nederlandse Arbeidsinspectie doorgang te laten vinden op 21 juni 2022.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Simons (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Van Kent (SP), Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks).
 • Toegevoegd worden de Jaarverslagen 2020 en 2021. De (gecombineerde) technische briefing wordt verlengd (16.30-19.00 uur). 
29
Voorstel rapporteur Jaarverslag SZW 2021