Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

31 mei 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • H. Kat (D66)
 • H. Bevers (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 31 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de leden Kathmann en Maatoug inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het lid Kathmann inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota over De herovering van de platformeconomie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de koppeling gewerkte uren voor de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner (Kamerstuk 31322-441)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag SUWI 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het tekort aan oogstpersoneel voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorlopige resultaten tweede tijdvak STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen gedaan tijdens Commissiedebat pensioenonderwerpen van 31 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapporten 'Cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden (RVU)' en 'Redenen om wel of niet deel te nemen aan de regeling vervroegd uittreden'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over de berichten ‘Migratie naar recordhoogte’ en ‘Brussel wil meer migranten naar EU halen’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 25 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 mei 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging. Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
  3. Voorstel van wet van het lid Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021; afronding op 11 mei 2022. Stemmingen worden ingepland na ontvangst uitvoeringstoetsen.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
  7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  8. Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 18 mei 2022.
  9. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en de invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/04).
  2. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD d.d. 12/05).
 23. 23

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 30 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Rondetafelgesprek Chronisch zieken in de bijstand
  • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 31 mei 2022, 18.30-22.00 uur: Rondetafelgesprek Wet toekomst pensioenen - deel III
  • 1 juni 2022, 13.30-15.30 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting CD 19 mei 2022)
  • 14 juni 2022, 16.30-17.15 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2022, 17.15-18.00 uur: Strategische procedurevergadering
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
  • 27 juni 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)
  • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering 
  • 29 juni 2022, 10.00-13.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021
  • 30 juni 2022, 10.00-13.00: Commissiedebat Zzp
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 juli 2022, 17.30-20.30 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
 24. 25

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie inzake maaltijd- en flitsbezorging op 21 juni 2022, 16.30 - 17.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing door de Nederlandse Arbeidsinspectie doorgang te laten vinden op 21 juni 2022.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Simons (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Van Kent (SP), Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks).
  • Toegevoegd worden de Jaarverslagen 2020 en 2021. De (gecombineerde) technische briefing wordt verlengd (16.30-19.00 uur). 
 25. 26

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 27

  Verzoek inzake Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data