Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

De vergadering is geweest

19 april 2022
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Derde nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake integratie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1086)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies Adviescollege ICT-toetsing programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan AmbachtNederland over het niet beschikbaar stellen van een tijdelijke incidentele subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Mededeling Waardig werk wereldwijd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 april 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging. Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021. pv 22 februari 2022: Verzocht om voortzetting plenaire behandeling met prioriteit in te plannen.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
  7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 17/03).
  2. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03).
  3. Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (CD d.d. 13/04).
 18. 18

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 19 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 20 april 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 21 april 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 22 april 2022, 10.00-16.00 uur: Rondetafelgesprek Kennisthema Hervorming Pensioenstelsel
  • 10 mei 2022, 16.30-19.00 uur: Rondetafelgesprek Kennisthema Hervorming Pensioenstelsel - solidariteit
  • 12 mei 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 13 mei 2022, 09.30-14.00 uur: Werkbezoek gemeente Tilburg
  • 16 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Rondetafelgesprek Arbeidsmigratie
  • 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
  • 27 juni 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)
  • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering 
  • 29 juni 2022, 10.00-13.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021
  • 30 juni 2022, 10.00-13.00: Commissiedebat Zzp
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
 19. 20

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing ministerie SZW - Wet toekomst pensioenen op 14 april 2022, 10.00-11.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing Wet toekomst pensioenen doorgang te laten vinden op 14 april 2022, 10.30-11.30 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Van Kent (SP), Maatoug (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie), Goudzwaard (JA21) en Omtzigt (Lid Omtzigt).
 20. 21

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing ACM 'Werkgevers op vingers getikt om afspraken over werving personeel' op 14 april 2022, 14.00-15.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de (besloten) technische briefing ACM doorgang te laten vinden op 14 april 2022, 14.00-15.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Beukering (D66), Kathmann (PvdA), Maatoug (GroenLinks) en Van Baarle (DENK).
 21. 22

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek gemeente Tilburg in het kader van de menselijke maat op 13 mei 2022

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek aan Tilburg doorgang te laten vinden op 13 mei 2022.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks) en Van Houwelingen (FvD).
 22. 23

  Uitkomst emailinventarisatie - Aanmelding voor rapporteurschap Jaarverslag SZW 2021

  Besluit: De commissie benoemt tot rapporteur het lid Bevers (VVD).
 23. 24

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname (besloten) technische briefing ARK - Verantwoordingsonderzoek over het Jaarverslag SZW 2021 op 24 mei 2022, 16.30 - 17.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de (besloten) technische briefing ARK doorgang te laten vinden op 24 mei 2022, 16.30-17.30 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Bevers (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D66), Kat (D66), Palland (CDA) en Kathmann (PvdA). 
 24. 25

  Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 26

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

  Besluit: Er worden twee deelnemers toegevoegd aan het rondetafelgesprek Hervorming Pensioenstelsel - solidariteit op 10 mei 2022.
  • Verzoek van het lid Palland (CDA) en verzoek van het lid Van Beukering (D66) ten aanzien van genodigden rondetafelgesprek Hervorming pensioenstelsel – solidariteit op 10 mei 2022.