Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

1 februari 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 1 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

  De in de agendapunten 3 en 4 opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.
 3. 3

  Wetsvoorstellen die controversieel zijn verklaard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven die controversieel zijn verklaard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brievenlijst

 7. 7

  Brief houdende verzoek tot intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34325)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van het lid Maatoug inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Plenair debat over scheefgroei in de polder - Debat vervallen

  • Geagendeerde brief voor het plenair debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 13 april 2021). Dit debat is tijdens de RvW van 18 januari 2022 komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Meertalige dagopvang na afloop van het experiment

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  NOW-6 en stand van zaken vaststellings- en terugvorderingsproces NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overgangsrecht Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitor AOW leeftijdsverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werkagenda´s Banenafspraak Publieke Sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 27 januari 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK) bij de RvW van 2 november 2021).

  Tweeminutendebatten:
  -
 16. 16

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 9 februari 2022, 11.30-13.00 uur: Technische briefing EU-voorstel Richtlijn verbetering arbeidsomstandigheden platformwerkers
  • 10 februari 2022, 10.00-12.30 uur: Commissiedebat Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14-15 februari 2022 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn Platformwerk
  • 17 februari 2022, 10.30-13.30 uur: Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • 23 februari 2022, 18.00-22.00 uur: Commissiedebat Participatiewet/Breed Offensief
  • 10 maart 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 maart 2022
  • 17 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 18 maart 2022, 14.00-16.00 uur: Werkbezoek Stichting Kinderen van de Voedselbank
  • 24 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 31 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 17. 17

  Ongeplande commissieactiviteiten

 18. 18

  Uitkomst emailinventarisatie - Planning activiteiten SZW

 19. 19

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname digitale technische briefing EU-voorstel Richtlijn verbetering arbeidsomstandigheden platformwerkers op 9 februari 2022, 11.30-13.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 9 februari 2022.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), De Kort (VVD), Van Beukering (D66), Gijs van Dijk (PvdA) ,Maatoug (GroenLinks) en Van Baarle (DENK).
 20. 20

  Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel rondetafelgesprek Koopkracht van ouderen

 22. 22

  Verzoek om aandacht voor de mogelijke samenloop en samenhang met andere commissies van de behandeling afwikkeling en uitvoering van de economische steun- en herstelpakketten in het kader van corona.

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven