Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

22 juni 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 22 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging MVN voor werkbezoek m.b.t. recycling van metaal en productie van drankblikjes

 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging inzake de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag schriftelijk overleg over het verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake wijziging van een aantal reglementen voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties in verband met de aanwijzing van de nucleaire inrichting van URENCO overeenkomstig artikel 15f, achtste lid, van de Kernenergiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Subsidieplafond 2022 nieuwe elektrische personenauto’s particulieren bereikt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regionale uitrol laadinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invoering nieuwe APK-test voor controle van roetfilters van dieselauto’s per 1 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het convenant “Te luid geluid is uit”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de voortgang en het BIT-advies Tijdelijke Tolheffing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actualisatie prognose reizigersaantallen OV

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang projecten HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverantwoording NS en ProRail 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen internationale spoorverbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis over laten onderzoeken hoeveel ruimte er nog is in havengelden om vliegoverlast aan te pakken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vlootvervanging Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen en een aantal relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Asbestdakenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording feitelijke vragen over verlenging RWS beheerplannen Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Toetsingskader risicoregeling Rijksoverheid inzake garantstelling voorfinanciering UPV textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbeveling 9 van de commissie Van Aartsen en aanpak milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Gewasbescherming buiten de landbouw; informeren over twee onderzoeksrapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag schriftelijk overleg over de Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Verslag schriftelijk overleg over de consultatie inzake aanpassing regelgeving chemische stoffen (REACH)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Verslag schriftelijk overleg over het fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda Milieuraad 28 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken CO2-emissienormen personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsappreciatie mededeling Solidarity Lanes EU-Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Evaluatie Zeer Zorgwekkende Stoffen Emissiebeleid 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV), clusters van (petro)chemische bedrijven en het samenwerkingsverband Safety Delta Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Monitor Gezondheid in de IJmond 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Beckerman en Hagen over het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas inzetten nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar Pfas bekend zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 (over thema Financiering uitvoeringsorganisaties IenW)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording vraag commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording vragen Verantwoordingsstukken 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Regionale Luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden feitelijke vragen commissie over het Nationaal Water Programma 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Reactie op de brief van de initiatiefgroep Tweede Kustlijn over de samenhang tussen het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de voortgangsrapportage PHS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Voorstellen voortgekomen uit de strategische procedurevergadering van 8 juni jl.

  Besluit: Het al of niet opnemen van de onderstaande onderwerpen op de kennisagenda wordt aangehouden tot een volgende procedurevergadering. De leden Koerhuis (VVD) en Tjeerd de Groot (D66) gaan hierover met elkaar in gesprek.
  - De positie en ontwikkeling van zeehavens (Koerhuis, VVD)
  - De veiligheid van de Noordzee (Tjeerd de Groot, D66)

  Besluit: De commissie stemt ermee in om de leden Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP) te benoemen tot rapporteurs Modernisering Spoorwegwet. Een voorstel voor een mandaat zal bij een volgende procedurevergadering worden voorgelegd. 

  Besluit: Er zal geen technische briefing over 30 km/u-zones worden georganiseeerd. De minister zal worden verzocht een brief te sturen voor het nog te plannen commissidebat Verkeersveiligheid en wegen. 

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het lid Van Ginneken (D66) tot het voeren van een rondetafelgesprek over het Programma van Eisen HRN-concessie. Naast het lid Van Ginneken (D66) meldt het lid Minhas (VVD) zich aan voor de voorbereidingsgroep die een programmavoorstel zal opstellen.
 52. 52

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; de voorbereidingsgroep heeft op 14-06-2022 een gesprek gevoerd met het ministerie. 
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; de voorbereidingsgroep heeft op 22-06-2022 een gesprek met het ministerie. 
  3. Verduurzaming luchtvaart; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 25-05-2022.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; notitie UPV opgesteld t.b.v. debat circulaire economie op 11-05-2022.
  6. Betalen naar gebruik; technische briefing heeft plaatsgevonden op 02-06-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; technische briefing heeft plaatsgevonden op 08-06-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; eerste deel factsheet ontvangen. Tweede deel factsheet (verduurzaming binnenvaart) wordt opgesteld.
  9. VTH-stelsel; voorstel van voorbereidingsgroep op deze agenda.
  Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  -Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 53. 53

  Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces (21 oktober 2022)

  22-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid (3u, 4m)
  23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW* (3u, 4m)
  23-06-2022 14.40 - 16.00 Gesprek Dag van de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (Rijkswaterstaat)
  27-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU-Fiche: Ecodesign duurzame producten en Fiche: Strategie circulair textiel*
  28-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Fietsersbond e.a. ter behoud van de pont tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen
  28-06-2022 13.30 - 13.45 Petitie VNO-NCW, RAI en Evofenedex ter behoud van BPM-vrijstelling bestelauto’s met grijs kenteken
  28-06-2022 13.45 - 14.00 Petitie ANWB, Natuur en Milieu, e.a. inzake heroverweging van het besluit dienstauto’s
  29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  30-06-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV)
  30-06-2022 14.00 - 20.00 Commissiedebat MIRT (6u, 5m)
  04-07-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 13 en 14 juli 2022*
  05-07-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Maritiem (3u, 4m)
  06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  ZOMERRECES
  06-09-2022 13.30 - 13.45 Petitie NEFOM betreffende geluidoverlast motorvoertuigen in Nederland
  13-09-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving* (3u, 4m)
  14-09-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  15-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (3u, 4m)
  15-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor (3u, 4m)
  27-09-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Programma van eisen concessie HRN (3u, 4m; eerste spreker Van Ginneken, D66)
  29-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Geurproblematiek (3u, 4m; eerste spreker Tjeerd de Groot, D66)
  29-09-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Transportraad op 6 oktober 2022
  05-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  12-10-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  13-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 oktober 2022*
  19-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Milieuraad op 24 oktober 2022* (3u, 4m)

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 54. 54

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen (4 brieven)
 55. 55

  Ongeplande plenaire debatten

  Debat
  20. Debat over de renovatie van de Afsluitdijk. Aangevraagd door het lid Van der Molen (CDA) bij de regeling van werkzaamheden op 24-05-2022

  Tweeminutendebatten
  - Regionale luchthavens. Aangevraagd door het lid Van Haga (Groep Van Haga)
  -
  Verduurzaming Luchtvaart. Aangevraagd door het lid Boucke (D66)
 56. 56

  Stand van zaken IenW-wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Eerste termijn Kamer is gevoerd op 08-06-2022.
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. Wijziging Gemeentewet ter differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda. 
  4. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Eerste termijn Kamer is gevoerd op 01-06-2022.
  5. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  Wetsverslag is vastgesteld op 12-05-2022.   
  6. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  7. Wijziging van de Havenbeveiligingswet, ingediend op 14-04-2022, 36077
  Wetsverslag is vastgesteld op 31-05-2022. 
 57. 57

  De voorbereidingsgroep VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) stelt de onderstaande twee activiteiten voor

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Presentatie van de rapporteur Jaarverslagen Koerhuis (VVD) over zijn bevindingen