Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

18 mei 2022
9:45 - 10:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Let op: tijd gewijzigd i.v.m. overlap plenaire agenda

Bijlagen

Deelnemers

 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 18 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor een vuurwerkverbod voor consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Derde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel tot het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhang wijziging Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van CO2-emissies door werkgebonden personenmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planningsbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht ILT-publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gevolgen herziene Eurovignetrichtlijn Westerscheldetunnel en Kiltunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn in het Eurovignetverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gevolgen verstoring materiaalketen op project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 20 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zestiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschalen dienstregeling als gevolg van personeelskrapte NS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eindverslag Nederlands ambassadeur Wim van de Camp voor het Europees jaar van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eerste deelproject Openbaar Vervoer Terminal 1

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Drone-inspecties vuurtoren Kijkduin

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage 2021 Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat luchtvaart van 24 februari 2022, over de ontwikkelingen van de verduurzaming van de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Acute maatregelen i.v.m. constructieve veiligheid viaduct A16 Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport “Viskotter zinkt door falend lenspompsysteem; Lessen uit het voorval met de UK-160 Riemda”

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken inzake het terugdringen van grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de brief “Schadelijkheid particuliere houtstook ernstig onderschat”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatie over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport over ‘Landelijk beeld resistentie tegen rodenticiden bij bruine ratten en huismuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Legionellanorm in kader van Drinkwaterrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel beantwoording vragen commissie over verlenging RWS beheerplannen Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Verordening rapportage van milieugegevens van industriële installaties en vaststelling van Portaal voor industriële emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Mededeling Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Mededeling duurzame producten de norm maken en Kaderverordening Ecodesign voor duurzame producten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapportage van het CBR over de Divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice januari - maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag examens 1e kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toelichting op verkeersongevallencijfers Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatie subsidieregeling Dutch Cycling Embassy

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag videoteleconferentie (VTC) van EU-transportministers d.d. 8 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanpak sigarettenfilters

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Producten beoordeling afvalstof of product en experimenteren voor de circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Tweede voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden op vragen commissie over de Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Kamerstuk 30872-274)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Beleid uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorhang Ontwerp-Verzamelregeling wijziging bestaande UPV's

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Ontwerpbesluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief Plastic Soup Foundation met betrekking tot rapport 'Plastic: the hidden beauty ingredient'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Accountantsrapport bij de 21de voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over een permanent vuurwerkverbod op 11 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Geannoteerde agenda Transportraad d.d. 2 juni 2022 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over de problemen op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; de voorbereidingsgroep heeft overlegd op 19-04-2022; gesprek ministerie verzocht.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; de voorbereidingsgroep heeft overlegd op 21-04-2022; gesprek ministerie verzocht.
  3. Verduurzaming luchtvaart; rondetafelgesprek is gepland op 25-05-2022.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; notitie UPV opgesteld t.b.v. debat circulaire economie op 11-05-2022.
  6. Betalen naar gebruik; ministerie verzocht technische briefing te geven op 02-06-2022. Ministerie heeft verzocht deze uit te stellen tot het najaar. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; voorstel voor technische briefing staat op de commissie-regeling van werkzaamheden. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; eerste deel factsheet ontvangen. Op 17-05-2022 vindt een technische briefing plaats over het deel 'internationale scheepvaart'. 
  9. VTH-stelsel; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland.
  Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  -Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 57. 57

  Verzoek van het lid Van Ginneken (D66) om een externe partij te verzoeken om voor het zomerreces een briefing te verzorgen over Betalen naar gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces (8 juli 2022)

  19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022*
  19-05-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Luchtvaart
  24-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer*
  24-05-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Duurzame mobiliteit
  25-05-2022 10.00 - 12.45 Rondetafelgesprek Verduurzaming luchtvaart
  25-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen en Slotwetten IenW (aan regering en Algemene Rekenkamer)
  31-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Havenbeveiligingswet modernisering opleidingseisen beveiligers*
  31-05-2022 13.15 - 13.30 Petitie Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche over wachttijden bij het CBR
  01-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  01-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Regionale luchthavens; eerste spreker: Koerhuis (VVD)
  02-06-2022 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Luchtkwaliteit*
  07-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie van de Vereniging Treinreizigers Vervoer over het spoor tussen Antwerpen en Weert
  07-06-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Water*
  08-06-2022 13.30 - 14.30 Strategische Procedurevergadering IenW
  09-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS*
  14-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota
  14-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers "Stiller en efficiënter vliegen: operationele aanbevelingen"
  14-06-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 IenW
  15-06-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Milieuraad op 28 juni 2022*
  16-06-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  22-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid
  23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
  28-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Fietsersbond ter behoud van de pont tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen
  29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer
  30-06-2022 14.00 - 20.00 Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
  06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/ wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 59. 59

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (4 brieven) 
  Commissiedebat Internationaal spoor (2 brieven)
  Commissiedebat Leefomgeving (2 brieven)

  Ingepland na het zomerreces:
  14-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi
  15-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid
  12-10-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Programma van eisen voor de hoofdrailnetconcessie (HRN), eerste spreker: Van Ginneken (D66)
 60. 60

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten:
  - Duurzaam vervoer. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  - Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22343-299). Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  - Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Van der Molen (CDA)
  - Circulaire economie. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
 61. 61

  Stand van zaken van aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972). 
  3. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Het rondetafelgesprek heeft op 11-05-2022 plaatsgevonden. Zie deze agenda.  
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2021. 
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Eerste termijn plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 21-04-2022. Tweede termijn gepland op 18-05-2022. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
   Als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 06-04-2022. Het voorstel is onthamerd.  
  8. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 12-05-2022.   
  9. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  10. Wijziging van de Havenbeveiligingswet, ingediend op 14-04-2022, 36077
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 31-05-2022. 
 62. 62

  Verzoek van de .commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven om een advies te ontvangen over het tweejaarcriterium burgerinitiatief "Stop Chemtrails en stop weermanipulatie nu"

 63. 63

  Wetenschappelijke factsheet verduurzaming scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en De Hoop (PvdA) voor een rondetafelgesprek over de recente problemen op Schiphol op 31 mei 2022 van 18.00 tot 19.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data