Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 9 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Stichting Afvalfonds voor werkbezoek m.b.t. sluiting van plastic pet-tray verpakkingsketen d.d. 25 maart 2022

 4. 4

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van de voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven inzake de beëindiging van het groot project HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Programmatische aanpak geluid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Sluiting luchtruim Russisch burgerluchtverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over het strategisch Koersdocument 2026 CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de reactie op het het rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Startbeslissing MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie motie van het lid Van Raan over het invoeren van een in de praktijk vlakke CO2-heffing

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Appreciatie motie van de leden Van Raan en Beckerman over de CO2-uitstoot van biomassa meetellen bij de reductiedoelstelling van het kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Wadden over het advies UNESCO inzake gaswinning Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Recycling Netwerk Benelux met betrekking tot de handhaafbaarheid van de 90% inzameldoelstelling in de statiegeldregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met EU-voorstellen commissie Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag schriftelijk overleg Mededeling betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM (2022) 14)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over laagvliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning opvolging aanbevelingen commissie Van Aartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde agenda van de Milieuraad 17 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid (voorbereidingsgroep: de leden Minhas (VVD), De Hoop (PvdA) en Van Ginneken (D66))
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen (voorbereidingsgroep: de leden Stoffer (SGP), Van der Molen (CDA) en Haverkort (VVD))
  3. Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep: de leden Van Raan (PvdD), Boucke (D66) en Bontenbal (CDA))
  4. Luchtkwaliteit (voorbereidingsgroep: de leden Bouchallikh (GL), Hagen (D66) en Van Esch (PvdD))
  5. Circulaire economie (voorbereidingsgroep: de leden Van Esch (PvdD), Bouchallikh (GL) en Hagen (D66))
  6. Betalen naar gebruik (voorbereidingsgroep: de leden Stoffer (SGP), Van Ginneken (D66) en Van der Molen (CDA))
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer (voorbereidingsgroep: de leden Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66))
  8. Verduurzaming scheepvaart (voortouw: het lid Tjeerd de Groot (D66))
  9. VTH-stelsel (voorbereidingsgroep: de leden Bouchallikh (GL), Van Esch (PvdD) en Hagen (D66))
  Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  - Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (zie deze agenda).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 23. 23

  Commissieactiviteiten tot aan het meireces (22 april - 9 mei 2022)

  09-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving*
  10-03-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing over statiegeldsysteem voor blik door st. Afvalfonds Verpakkingen, CBL en FNLI 
  10-03-2022 11.30 - 14.30 Rondetafelgesprek Plan van aanpak statiegeldsysteem voor blikjes
  14-03-2022 13.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Wet vrachtwagenheffing
  17-03-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Initiatiefwetsvoorstel Klaver en Ouwehand inzake vuurwerkverbod voor consumenten
  21-03-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Verordening TEN-T en mededeling verlenging van TEN-T naar naburige derde landen
  21-03-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor 
  22-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie Dorpsraad Rijsenhout biedt rapport 'Rijsenhout in vrije val' (reservering Parallelle Kaagbaan) aan
  23-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  29-03-2022 13.15 - 13.30 Petitie KNAC biedt aan publicatie 'Pionieren met waterstof, verhalen, feiten en cijfers'
  29-03-2022 13.30 - 13.45 Petitie Maas Cleanup: bedrijven, (natuur)organisaties en burgers bieden petitie 'Maas in de Wet' aan
  30-03-2022 10.00 - 14.00 Rondetafelgesprek Achterstallig onderhoud infrastructuur
  31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer*
  01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur (De leden Minhas (VVD), Van Ginneken (D66), Van der Molen (CDA) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld.) 
  06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving
  11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  19-04-2022 13.15 - 13.35 Petitie "Strengere controle senioren in verkeer" en "Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan: jaarlijks een verplichte rijtest"
  20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 24. 24

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
  Commissiedebat Water (5 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (1 brief)
  Commissiedebat Internationaal spoor (2 brieven)
 25. 25

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  • Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Wadden. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
  • Externe veiligheid. Aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  • Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat. Aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • Vaststelling Regeling groenprojecten 2022 (Kamerstuk 30196-774). Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  • Luchtvaart. Aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
 26. 26

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-2022. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-2022. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 17-03-2022. 
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  De plenaire behandeling zal worden voortgezet (besluit 02-02-2022).
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2021. 
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Op 23-02-2022 zijn belanghebbenden verzocht te reageren op de nota n.a.v. het verslag en de nota van wijziging. Na 10-03-2022 wordt het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling.  
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021. 
  8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  Het wetgevingsoverleg is gepland op 14-03-2022.  
 27. 27

  Voorstel van het lid Hagen (D66) om het commissiedebat Nucleaire veiligheid in te plannen met het oog op de situatie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data