Procedurevergadering

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 februari 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 februari 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 februari 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-RvW vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 februari 2021

Te behandelen:

2
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Uitnodiging Vereniging Treinreizigers Vervoer voor een werkbezoek op maandag 7 maart 2022 aan de regio Limburg/Zuidoost-Brabant over het spoor Antwerpen–Hamont–Weert
4
Reactie Landschap Overijssel, mede namens een aantal organisaties, inzake Noordtak Betuwelijn en uitnodiging voor werkbezoek
5
Reactie Gemeente Heerde en meerdere gemeenten m.b.t. vliegroutes en opening Lelystad Airport en uitnodiging voor werkbezoek
6
Aanbod voor een technische briefing door Nederlandse onderzoekers over het IPCC-beoordelingsrapport over klimaatveranderingen op donderdag 17 maart 2022 van 14.00 - 15.00 uur
53
Planning aanpak van de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot circulaire economie, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving

Te behandelen:

54
Kennisagenda 2021-2022

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie op commissiebrief ontvangen 15-12-21; voorstel voor behandeling van deze reactie staat op deze agenda)
- Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan een vervolgvoorstel)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (rondetafelgesprek staat gepland op 30-03-22)
- Luchtkwaliteit (voorstel voor vervolg in voorbereiding)
- Circulaire economie (voorstel technische briefing staat op deze agenda)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (commissie voor de Rijksuitgaven is verzocht advies uit te brengen over voorgenomen beëindiging van de grootprojectstatus).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
55
Commissieactiviteiten tot aan het meireces

Details

24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart
08-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie Aanbieding Vuurwerkmanifest door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Dierenbescherming en Stichting Dierenlot
08-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 maart 2022*
09-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving*
10-03-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing over statiegeldsysteem voor blik door st. Afvalfonds Verpakkingen, CBL en FNLI 
10-03-2022 11.30 - 14.30 Rondetafelgesprek Plan van aanpak statiegeldsysteem voor blikjes
14-03-2022 13.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Wet vrachtwagenheffing
15-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie 'Maas in de Wet' van Maas Cleanup, een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers 
22-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie Dorpsraad Rijsenhout biedt rapport 'Rijsenhout in vrije val' (reservering Parallelle Kaagbaan) aan
23-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
30-03-2022 10.00 - 14.00 Rondetafelgesprek Achterstallig onderhoud infrastructuur
31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer*
01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur
06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefomgeving
11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
19-04-2022 13.15 - 13.35 Petitie "Strengere controle senioren in verkeer" en "Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan: jaarlijks een verplichte rijtest"
20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
56
Ongeplande commissiedebatten

Details

Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
Commissiedebat Water (5 brieven)
Commissiedebat Circulaire economie (4 brieven)
Commissiedebat Maritiem (1 brief)
57
Ongeplande plenaire debatten

Details

Tweeminutendebatten
- Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
Wadden. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
Externe veiligheid. Aangevraagd door het lid Kröger (GL)
-
Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat. Aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
58
Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-11, 33134-(R1972)
Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-22. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-17, 34836
Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-22. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-20, 35386
Zie deze agenda. 
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
De plenaire behandeling zal worden voortgezet (besluit 02-02-22).
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-20, 35519
Op 02-02-22 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-21. 
6. 
Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-20, 35608
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-21. 
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-21, 35756
Op 02-02-22 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-21. 
8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
Het wetgevingsoverleg is gepland op 14-03-22.  
59
Voorstel van de voorbereidingsgroep Circulaire economie voor een technische briefing door de Universiteit Utrecht over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op 14 april van 10.00 tot 11.00 uur
61
Voorstel van het lid Minhas (VVD) om een tijdlijn te verzoeken met de verwachte behandeling in Brussel van de verordeningen en richtlijnen uit het Fit for 55-pakket op IenW-gebied

Te behandelen:

63
De leden Van Esch (PvdD), Bouchallikh (GroenLinks), Hagen (D66) en De Hoop (PvdA) stellen, gelet op de ruimte die in het programma is ontstaan, voor om voor het rondetafelgesprek over het Plan van aanpak voor een statiegeldsysteem voor blikjes MVN en de NVRD uit te nodigen

Te behandelen:

64
Werkwijzeafspraken commissie Infrastructuur en Waterstaat
65
Stafnotitie Groslijst kennisagenda 2022