Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

De vergadering is geweest

23 februari 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Hybride bijeenkomst
Leden kunnen per videoverbinding deelnemen of eventueel naar de zaal komen
 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Vereniging Treinreizigers Vervoer voor een werkbezoek op maandag 7 maart 2022 aan de regio Limburg/Zuidoost-Brabant over het spoor Antwerpen–Hamont–Weert

 4. 4

  Reactie Landschap Overijssel, mede namens een aantal organisaties, inzake Noordtak Betuwelijn en uitnodiging voor werkbezoek

 5. 5

  Reactie Gemeente Heerde en meerdere gemeenten m.b.t. vliegroutes en opening Lelystad Airport en uitnodiging voor werkbezoek

 6. 6

  Aanbod voor een technische briefing door Nederlandse onderzoekers over het IPCC-beoordelingsrapport over klimaatveranderingen op donderdag 17 maart 2022 van 14.00 - 15.00 uur

 7. 7

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor een vuurwerkverbod voor consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verslag schriftelijk overleg over de ontwerpregeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg over de vaststelling Regeling groenprojecten 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorhang Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijzigingen van het Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Toelichting op budgettaire mutaties IenW in decemberbrief 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Conversie ILT van Agentschap naar Dienst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken A73 tunnels en Heinenoordtunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maandrapportage ‘corona-inhaalslag examens‘ CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van 2 december 2021, over het handhavingsperspectief voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEV)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan tijdens de commissiedebatten Maritiem van 2 juni en 24 november 2021, over asbest aan boord van zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ladingresten van containerschip MSC Zoë

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomst inspectie vuurtoren Noorderhoofd Westkapelle

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschaling dienstregeling NS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek over de effecten van het fit for 55-pakket voor de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Masterplan en Roadmap Elektrisch Vliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Extra stappen toezicht ILT veilige vliegroutes

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Zesde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel informeren proces natuurvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Quickscan naar de mogelijkheden tot bredere optimalisatie van ketensamenwerking en het voorkomen van weglekeffecten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Metalen Verpakkingen Nederland (MVN) inzake drankblikjes met statiegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  PBL Voortgangsbericht 2022 en Rode Draden Notitie van het Versnellingshuis Nederland Circulair!

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verbreding scope beleidsdoorlichting Geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording commissievragen over lozingen in zee van schepen die betrokken zijn bij de bevoorrading van Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording feitelijke vragen over het Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Mededeling EU-Kader voor Stedelijke Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Herziening Richtlijn Intelligente Transport Systemen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 21-22 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Impact analyse FF55 maritieme sector

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag Informele Milieuraad op 20 en 21 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Provincie Overijssel m.b.t. laagvliegroute Lemelerveld - Zwolle

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over de verwachte planning van de opening van Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op brieven van bewonersorganisaties over luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie op de brief van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA m.b.t. werkwijzer luchtvaart specifieke MKBA's

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Handhavingsrapportages 2021 van Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden De Hoop en Van der Graaf over het zo spoedig mogelijk sluiten van een bestuursakkoord toegankelijkheid ov

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Appreciatie motie Bouchallikh c.s. over het zo veel mogelijk beperken van de inkoop van pfas-houdende producten door het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Planning aanpak van de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot circulaire economie, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kennisagenda 2021-2022

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie op commissiebrief ontvangen 15-12-21; voorstel voor behandeling van deze reactie staat op deze agenda)
  - Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan een vervolgvoorstel)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (rondetafelgesprek staat gepland op 30-03-22)
  - Luchtkwaliteit (voorstel voor vervolg in voorbereiding)
  - Circulaire economie (voorstel technische briefing staat op deze agenda)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (commissie voor de Rijksuitgaven is verzocht advies uit te brengen over voorgenomen beëindiging van de grootprojectstatus).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 55. 55

  Commissieactiviteiten tot aan het meireces

  24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart
  08-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie Aanbieding Vuurwerkmanifest door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Dierenbescherming en Stichting Dierenlot
  08-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 maart 2022*
  09-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  09-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving*
  10-03-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing over statiegeldsysteem voor blik door st. Afvalfonds Verpakkingen, CBL en FNLI 
  10-03-2022 11.30 - 14.30 Rondetafelgesprek Plan van aanpak statiegeldsysteem voor blikjes
  14-03-2022 13.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Wet vrachtwagenheffing
  15-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie 'Maas in de Wet' van Maas Cleanup, een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers 
  22-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie Dorpsraad Rijsenhout biedt rapport 'Rijsenhout in vrije val' (reservering Parallelle Kaagbaan) aan
  23-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  30-03-2022 10.00 - 14.00 Rondetafelgesprek Achterstallig onderhoud infrastructuur
  31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer*
  01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur
  06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefomgeving
  11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  19-04-2022 13.15 - 13.35 Petitie "Strengere controle senioren in verkeer" en "Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan: jaarlijks een verplichte rijtest"
  20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 56. 56

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
  Commissiedebat Water (5 brieven)
  Commissiedebat Circulaire economie (4 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (1 brief)
 57. 57

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  - Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  Wadden. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
  Externe veiligheid. Aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  -
  Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat. Aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
 58. 58

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-11, 33134-(R1972)
  Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-22. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-17, 34836
  Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-22. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-20, 35386
  Zie deze agenda. 
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  De plenaire behandeling zal worden voortgezet (besluit 02-02-22).
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-20, 35519
  Op 02-02-22 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-21. 
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-20, 35608
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-21. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-21, 35756
  Op 02-02-22 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-21. 
  8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  Het wetgevingsoverleg is gepland op 14-03-22.  
 59. 59

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid voor grotere betrokkenheid Kamer bij brede afweging bereikbaarheidsopgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Minhas (VVD) om een tijdlijn te verzoeken met de verwachte behandeling in Brussel van de verordeningen en richtlijnen uit het Fit for 55-pakket op IenW-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voorstel van het lid Minhas (VVD) om een planningsbrief op hoofdlijnen te verzoeken ten aanzien van de IenW-onderwerpen in het coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  De leden Van Esch (PvdD), Bouchallikh (GroenLinks), Hagen (D66) en De Hoop (PvdA) stellen, gelet op de ruimte die in het programma is ontstaan, voor om voor het rondetafelgesprek over het Plan van aanpak voor een statiegeldsysteem voor blikjes MVN en de NVRD uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data