Commissiedebat : Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

13 april 2022
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoeken wettelijk minimum(jeugd)loon

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering moties Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitsluiten van bedrijven en beëindigen van overheidscontracten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 inzake de partijbedoeling en reactie op het artikel ‘Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatierapport Wet flexibel werken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Resultatenanalyse beweegredenen uitzendbureaus op de hybride ZW-markt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eindrapport ''Verkenning Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van de leden Smeulders en Bruins over verbetering van de positie van huishoudelijk werkers (Kamerstuk 35570-XV-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  UWV monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek ervaringen van pgb-zorgverleners met de Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Van Kent, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2021, over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgang subsidieregeling STAP-budget (Kamerstuk 30012-138)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 april 2021, over 'Scheefgroei in de polder'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en de kosten van de RSO

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nederlandse reactie EU consultatie individuele leerrekening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek naar de verschijningsvormen van uitbesteding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage Cao-afspraken 2020 over de inhoudelijke ontwikkeling van cao’s

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Plan van aanpak voor de periodieke rapportage over het inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het thema ‘Werkloosheid bij werknemers’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluaties subsidieregelingen voor Leven Lang Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken verhoging terugkeerpremie voor de Ziektewet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Toezicht Arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Zevende Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  SER-verkenning Werken zonder armoede

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies Adviescollege ICT-toetsing programma STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kabinetsreactie op de rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitkomsten, afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoek ‘Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak krapte arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Den Haan c.s. over een methode ontwikkelen om periodiek inzicht te kunnen geven in demografische ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Plan van Aanpak 'Opdracht vereenvoudiging WW' en startnotitie ‘onderzoek knelpunten WW vanuit verschillende perspectieven’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eindrapport van het programma 'Perspectief op Werk' en de voortgang van de regionale mobiliteitsteams (RMT’s

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsopties concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift brief aan AmbachtNederland over het niet beschikbaar stellen van een tijdelijke incidentele subsidie

  Te behandelen:

  Loading data