Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14-4-2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 14.4-2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 14-4-2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Toelichting door het lid Leijten op de brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

Te behandelen:

3
Brievenlijst
15
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de ouderraad en enkele leerlingen van De Monnikskap naar aanleiding van de e-mail ‘Behoud inclusief onderwijs’ van 4 februari 2022

Te behandelen:

21
Aanbieding advies 'Essentie van extern toezicht' van Onderwijsraad
22
Aanbieding advies 'Beweging in het bestel - verkenning naar een nieuw advies over het cultuurbestel' van RvC
23
Aanbieding advies 'Grenzeloos onderzoeken. Stimuleer interdisciplinariteit met twee onderscheidende overheidsrollen' van AWTI
24
Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs met twee bewindslieden is gepland op dinsdag 24 mei, van 16.30 tot 19.30 uur.
25
Spreekt-uit-motie Van Baarle inzake toetsing van nog te ontvangen wetsvoorstel 'Herinvoering basisbeurs' aan de financiële situatie van verschillende categorieën huishoudens en studenten, door het Nibud

Te behandelen:

26
Benoeming rapporteurs voor de behandeling van het Jaarverslag OCW 2021

Details

De leden Van der Woude (VVD) en Wassenberg (PvdD) tonen zich bereid om deze taak op zich te nemen. 
27
Via een email-procedure worden onderwerpen geïnventariseerd voor verzoeken inzake Werkprogramma Onderwijsraad. Vervolgens worden daaruit door de commissie één of twee onderwerpen geselecteerd.
29
Behandeltermijnen Voorjaarsnota 2022
30
Dossier Hoger onderwijs

Details


In de vorige procedurevergadering zijn de stukken uit dit dossier aanghouden tot de procedurevergadering nà het notaoverleg over hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschap d.d. 11 april 2022, om te bezien of deze nog een aparte commissiebehandeling behoeven. 
Begin juni ontvangt de Kamer de beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 
 

Te behandelen:

31
Dossier Wetenschapsbeleid

Details


In juni ontvangt de Kamer de beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 
In het derde kwartaal ontvangt de Kamer de brief inzake het Fonds onderzoek en wetenschap.
 

Te behandelen:

32
Commissieactiviteiten

Details

33
Stafnotitie SVZ kennisagenda 2021 -2022
34
Stafnotitie Monitoringinformatie DAB DUO (PV 14 april 2022)
35
Opzet Rondetafelgesprek seksueel grensoverschrijdend gedrag internationale vergelijking
36
RTG Straatintimidatie