Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17-3-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Op woensdagmiddag 23 maart a.s. vindt het gesprek plaats over Passend onderwijs aan hoogbegaafden en zeer makkelijk lerenden. Er is hierover een documentaire gemaakt. Het verzoek is om die voorafgaand aan het gesprek te bekijken. De woordvoerders ontvangen vooraf een hyperlink naar de documentaire.

 3. 3

  De commissie stemt in met het voorstel een technische briefing te plannen over de binnenkort te verwachten verkenning van de Raad voor Cultuur, waarin wordt ingegaan op het proces naar, en de prioriteiten voor de inrichting van een nieuw cultuurbestel.

 4. 4

  De commissie stemt in met het voorstel voor een gesprek met de Onderwijsraad over het advies Extern toezicht. In dit gesprek wordt ook het werkprogramma van de Onderwijsraad toegelicht. Het gesprek kan worden gepland op donderdagmiddag 14 april 2022 bij de Onderwijsraad.

 5. 5

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de professionalisering lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een een viertal toezeggingen gedaan tijdens wetgevingsoverleggen inzake Media en Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies 'Onvervangbaar en Onmisbaar' van de Commissie Collectie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek openbaar maken van documenten inzake de aankoop van de Vaandeldrager n.a.v. Wob-verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk van 16 december 2021, over het plan voor een tournee van het schilderij De Vaandeldrager

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maatregelen terugvorderingen van studiefinancieringen en OV-boetes bij studenten na het behalen van diploma's of uitschrijvingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging gedaan tijdens de Technische briefing Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging van 9 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verlenging en wijziging subsidieregeling Lerarenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel beantwoording inbreng schriftelijk overlegover het Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op het tweede rapport monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Publicatie documenten n.a.v. Wob-verzoek inzake de invloed van China op het Nederlands hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitgangspunten t.b.v. onderwijs- en wetenschappelijke samenwerking met de Russische Federatie en Belarus

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Visitatierapport 2021 van de Taalunie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het rapport van de Onderwijsraad "Publiek karakter voorop"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ontwikkelingen rond de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang 'Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo' en onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Veilig en vrij onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aangifte tegen bestuurder Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nahangprocedure Besluit eindexamens 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Kabinetsreactie op het advies van de Adviesgroep-Vinkenburg ‘Sturing en beleid voor evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de (semi)publieke top’ en QuickScan ‘Genderdiversiteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Mededeling Europese strategie voor universiteiten en Raadsaanbeveling transnationale samenwerking hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Raadsaanbeveling betreffende leren voor ecologische duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele OJCS-Raad (Cultuur) van 7 en 8 maart 2022 en het Fiche: Commissieaanbeveling gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Solidariteitsverklaring van de Europese ministers voor Oekraïne en uitgangspunten t.b.v. culturele samenwerking met de Russische Federatie en Belarus

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toestemming deelname rondetafelgesprek op 23 februari a.s. over het wetsvoorstel Archiefwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Afschrift reactie op de brief van Art of Color over de invoering van de STAP-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Planning notaoverleggen over hoofdlijnenbrieven

   
  1. Notaoverleg over de Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering op maandag 4 april a.s. 11.00-16.00 uur (hoofdlijnenbrief in ministerraad vrij 25 maart); voorafgaand aan internetconsultatie vanaf 11 april a.s.
    
  2. Notaoverleg over de Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid op maandag 11 april a.s. 9.30-14.30 uur (zo vroeg ivm zalentekort)
 44. 44

  Commissieactiviteiten

 45. 45

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data