Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

1 december 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 17 november 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie gewijzigde motie van het lid Stoffer over onderzoek naar fiscale knelpunten bij bedrijfsbeëindiging in de veehouderij.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 6 en 7 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tweede nota van wijziging inzake herziene raming, uitbreiding van het huidig beleid voor Toeslagenherstel en de nieuwe voorgestelde regelingen voor kinderen, gedupeerden van andere toeslagen en ex-partners

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhangprocedure ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhangprocedure ontwerp Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op CPB analyse steunpakket 2020 en nadere evaluatie aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek Joint Audit in de accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kwartaalrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen, derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Invulling van de motie van het lid Omtzigt over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar (Kamerstuk 35572-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Leenbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport onderzoek scan en detectie bij Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ministeriële Instellingsregeling van de Bezwaarschriftenadviescommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over o.a. het onderzoek PwC: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openbaarmaking Risicoclassificatiemodel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Duurzame Financieringsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging Verordening terbeschikkingstelling eigen middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening voor Europese groene obligaties (Kamerstuk 22112-3184)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapporten/verslagen van de Europese Rekenkamer

 25. 25

  Deelname aan Gateway Review met betrekking tot actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagenzaken’ van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het Amerikaanse Congres tot deelname aan een interparlementaire alliantie tegen kleptocratie

 29. 29

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: de commissie verzoekt de minister en staatssecretaris van Financiën de beantwoording van het schriftelijk overleg over Staatsdeelnemingen (inbreng d.d. 19 november jl.) tijdig voorafgaand aan het commissiedebat over Staatsdeelnemingen, dat is gepland op 26 januari 2022, aan de Kamer te doen toekomen. 

  do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  ma 06-12-2021   13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen
  wo 08-12-2021   14.30 - 17.30 Commissiedebat Financiële markten
  do 09-12-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  do 09-12-2021   15.00 - 18.00 Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  do 16-12-2021   13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
  wo 26-01-2022   14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie.
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen [te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
  3. Commissiedebat Belastingdienst
  4. Commissiedebat Belastingen
  5. Commissiedebat Betalingsverkeer
  6. Commissiedebat Brexit
  7. Commissiedebat Douane
  8. Commissiedebat Europese btw
  9. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  11. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 31. 31

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  ma 06-12-2021 11.00 - 12.00 Gesprek met de Bestuurlijke adviesraad kinderopvangtoeslag (BAK) over de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire (Hybride)
  ma 06-12-2021 17.00 - 18.30  Technische briefing Negende voortgangsrapportage Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 08-12-2021 18.30 - 20.00 Gesprek met de Nationale ombudsman, dhr. Van Zutphen, over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
  ma 13-12-2021 (middag) Rondetafelgesprek Fraude met dividendbelasting
  wo 01-06-2022 14.30 - 16.45 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 32. 32

  Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 26 november 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  25. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan)  (minister en staatssecretaris Financiën)
  26. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  35. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten:
  17. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (staatssecretaris Financiën)
 33. 33

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De commissie besluit voor de eerstgenoemde, nog niet beantwoorde brief een rappel te sturen.

  09-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
  17-11-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën om nadere informatie aan de Kamer te zenden voorafgaand aan het wetgevingsoverleg over de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (2021Z20754)
   

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van het schriftelijk overleg over de nieuwe regelingen gedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Concept ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie inzake aandachtspunten ontwerpbegroting IX 2022 (Kamerstuk 35925-IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Appreciatie motie Omtzigt c.s. over de Belastingdienst opdragen tijdig een herzieningsverzoek in te dienen voor alle relevante toeslagenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie Financiën inzake conceptrapport PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) bij Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanvulling op de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 6 en 7 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag Ecofin Begrotingsraad van 12 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data