Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

29 september 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • P. van Houwelingen (FVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • L.M. Werner (CDA)
 • W. Paulusma (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 29 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Fungerend voorzitterschap van de commissie

  Het lid Agema (PVV) wordt door de commissie bedankt voor haar inzet als fungerend voorzitter van de commissie VWS. Het lid Kuiken (PvdA) zal het fungerend voorzitterschap van haar overnemen. 
 4. 4

  Fiche: Verordening algemene productveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief Europese Commissie: Verslag van een politieke dialoog over de gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling EU-Strategie voor COVID-19 behandelingen (Kamerstuk 22112-3135)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  EU-voorstel Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  VWS-monitor september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een uitzondering op de maximale groepsgrootte in instellingen voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het openstellen van terrassen zonder coronatoegangsbewijs, een nadere regeling voor afhaal en een herstelpunt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  35771 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de regulering van elektronische verhittingsapparaten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwerpbesluit, houdende Wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het SER advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de Federatie Medisch Specialisten petitie "Stem van de dokter"

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Doorlooptijden en werkvoorraad CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Extra maatregelen ter versnelling afhandeling corona Wob-verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long Covid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ondersteuningsbehoeften van sekswerkers die willen stoppen met sekswerk

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Definitieve vormgeving risicovereveningsmodel 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Adviesrapport van ZonMw in het kader van het subsidieprogramma Voor Elkaar!

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toegankelijkheid van de ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Agema en Wilders over Zorg van Nationaal Belang (Kamerstuk 35766-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK (Kamerstuk 26448-648)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Wereldwijd tekort aan het geneesmiddel RoActemra (tocilizumab)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoeksrapporten pgb en onderzoeksvoorstel bestaanszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verkenning domeinoverstijgende betaaltitel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanvullende stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang aanvullend onderzoek inkopen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de Petitie Tijd voor mentale gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Werkprogramma NLsportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nivel-rapport: 'Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Evaluatie programma Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over het rota- en griepvirus

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang Maatschappelijke diensttijd (MDT)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende begroting (Kamerstuk 25295-1426)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Nadere toelichting op de keuzes omtrent salarisverhoging zorgpersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het 126e OMT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zaken COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Bestudering van de wenselijkheid van de mogelijkheid tot het instellen van cassatie in belang der wet tegen RTE-oordelen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beleidsreactie Landelijk beeld “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Proces verkenning 'Incident of Patroon?'

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 22 september 2021)

  Besluit: Het wetsvoorstel 35 587 zal in een WGO worden behandeld, indien mogelijk op korte termijn.
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. 
  3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
 54. 54

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Op 19 mei 2021 is het verslag uitgebracht. Op 17 september 2021 is de nota n.a.v. het verslag uitgebracht. Ter bespreking in de p.v. van 29 september 2021. 
  4. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  5. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op 9 juni 2021 is het verslag uitgebracht. 
  6. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  7. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  8. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  9. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  10. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Op 20 september 2021 is het verslag uitgebracht.
  11. 35 899 Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19. Op 23 september 2021 is het verslag uitgebracht.
 55. 55

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld


  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Datum inbreng verslag vastgesteld op 8 oktober 2021.
  2. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Datum inbreng verslag vastgesteld op 14 september 2021.
  3. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  4. 35 884 Negende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 23 september 2021 is het verslag houdende de lijst van vragen aan het ministerie gestuurd. 
  5. 35 895 Tiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 23 september 2021 is het verslag houdende de lijst van vragen aan het ministerie gestuurd.
  6. 35 906 Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Ter bespreking in de p.v. van 29 september 2021.
  7. 35 925-XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022. Datum inbreng feitelijke vragen reeds vastgesteld op 29 september 2021.
 56. 56

  Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard


  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
  2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
 57. 57

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS


  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
  2. Debat over misstanden in de turnsport (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
  3. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. 
  4. Debat over verboden staatssteun aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
 58. 58

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
 59. 59

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.


  Besluit: In verband met de vereiste aanwezigheid van de minister VWS bij de Informele EU-Gezondheidsraad op 12/13 oktober zal het ingeplande CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg op 13 oktober worden verplaatst naar donderdag 7 oktober 2021 (van 16.00 tot 21.30 uur).

  Reeds ingepland:
   
  1. CD Informele EU-Gezondheidsraad (11 en 12 oktober), 5 oktober 2021 
  2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 7 oktober 2021, 16.00 - 21.30 uur
  3. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet, 11 oktober 2021 (10.00 - 14.00 uur)
  4. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503), 25 oktober 2021, 13.30-17.30 uur
  5. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.), 17 november 2021, 13.00-18.00 uur. 
  6. CD Leefstijlpreventie, 18 november 2021, 10.00-15.00 uur.
  7. CD EU-Gezondheidsraad - d.d. 7 december 2021, 1 december 2021, 14.00-17.00 uur.
  8. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581), 13 december 2021 (10.00-14.30 uur)

  Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
   
  1. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken, ingepland op 15 november a.s., van 10.00 tot 17.00 uur.
  2. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2022, ingepland op 29 november a.s., van 10.00 tot 17.00 uur.
 60. 60

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit: De commissie besluit de onderstaande vier (gecombineerde) commissiedebatten nog voor het kerstreces in te plannen. Ten behoeve van de volgende p.v. zal de staf een datumvoorstel maken.

  1) CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suicidepreventie 
  2) CD Dementiezorg / Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo
  3) CD Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz 
  4) CD Langere termijn coronabeleid
   
  1. CD Acute Zorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
  6. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  7. CD Eerstelijnszorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  8. CD Eigen bijdragen in de zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 13 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  10. CD Gehandicaptenbeleid 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
  11. CD Geneesmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
  12. CD GGZ 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
  13. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  14. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
  15. CD Hulpmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  16. CD Inspectie (IGJ) 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  17. CD Jeugdbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 8 maart 2021.
  18. CD Langer Thuis 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 7 december 2020. 
  19. CD Maatschappelijke opvang 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
  20. CD Medische ethiek 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  21. CD Medisch specialistische zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
  22. CD Medisch zorglandschap 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  23. CD Medische preventie 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  24. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
  25. CD Oorlogsgetroffenen 1 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
  26. CD Orgaandonatie 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  27. CD Pakketbeheer 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
  28. CD Patiënten- en cliëntenrechten 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
 61. 61

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken


  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht rondetafelgesprekken gereed om in te plannen of reeds ingepland:  
   
  1. RTG Matchfixing, 27 september 2021 (13.00-17.00 uur). 
  2. RTG Menopauze, 12 oktober 2021 (16.30-19.30 uur).
  3. RTG Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen, 14 oktober 2021 (13.00-17.00 uur). 
  4. RTG Sekszorg, 29 november 2021 (13.00-16.00 uur). 
  5. RTG Long covid met onder andere medische deskundigen en deskundigen van C-Support. In de p.v. d.d. 8 juli 2021 is het verzoek van het lid Paulusma (D66) gehonoreerd. Zie ook agendapunt 69.
  6. RTG Niet-reanimeerpenning. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het RTG stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. In de pv van 20 april 2021 is nogmaals besloten dit RTG te organiseren. *


  * Het RTG Niet-reanimeerpenning zal worden gepland op een maandag in het najaar, in twee blokken van elk een uur, met dezelfde uit te nodigen gasten als op 30 maart 2020.


  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
   
  1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.

   
 62. 62

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht reeds geplande gesprekken: 
  1. Kennismakingsgesprek Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 6 oktober 2021 (10.30-12.00 uur) (digitaal). 
  Hiervoor aangemeld zijn de leden Van den Hil (VVD), de Neef (VVD), Paulusma (D66) en Van Houwelingen (FvD). Deze activiteit zal doorgang vinden op 6 oktober 2021. 
  1. Masterclass Platform Zó werkt de zorg (hybride organisatie: fysieke of digitale deelname mogelijk) over het Nederlandse zorgstelsel. 11 oktober 2021 (15.00-16.30 uur). 
  Hiervoor aangemeld zijn de leden Van Houwelingen (FvD) en Den Haan (Fractie Den Haan). Dergelijke commissie-activiteiten vinden doorgang bij aanmelding van minimaal vier leden. Dit betekent dat zich voor deze activiteit onvoldoende leden hebben aangemeld. Deze activiteit zal worden geannuleerd. 
  1. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035)16 november 2021 (16.00-17.00 uur).

  Nog te plannen gesprekken:
   
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. (Digitaal) kennismakingsgesprek Roemeense commissie voor Onderwijs, Wetenschap, Jeugd en Sport. (2021Z07771) In de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021 is besloten dit verzoek te honoreren en de belangstelling voor dit gesprek te inventarisen via e-mail in samenspraak met de cie OCW. Nadere informatie volgt.
 63. 63

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)


  Besluit: De commissie ziet af van een technische briefing Langdurige zorg

  Overzicht geplande technische briefings:

   
  1. TB Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. De TB staat gepland op 28 september 2021 (16.00-17.30 uur); aangemeld zijn de leden Tellegen (VVD), Jetten (D66), Maeijer (PVV), Van den Berg (CDA), Van Houwelingen (FVD), Bikker (ChristenUnie), Kuzu (DENK).

  Overzicht nog te plannen technische briefings:
   
  1. TB Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In de pv van 20 april 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces.
  2. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten. Stond aanvankelijk gepland op 19 mei 2020, maar moest worden uitgesteld n.a.v. de coronamaatregelen. In de procedurevergadering d.d. 12 mei 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces. 
  3. TB Langdurige zorg, verzorgd door het ministerie van VWS. Deze zal worden ingepland zo snel mogelijk na het zomerreces.
 64. 64

  Voorstel Gezondheidsraad voor kennismakingsgesprek

 65. 65

  Verzoek Stichting Schreeuw om Leven tot aanbieding petitie 'Beraad! Omdat het om een leven gaat'

 66. 66

  Aanbod WRR voor toelichting op rapport 'Kiezen voor houdbare zorg'

 67. 67

  Verzoek van het lid Heerema (VVD) om een technische briefing te organiseren over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (TK 35824)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek van het lid Bikker (ChristenUnie) om te rappelleren op het verzoek van de commissie om vóór Prinsjesdag een overzicht te ontvangen van de laatste stand van zaken betreffende het opstellen van woonzorgvisies door gemeenten.

  Te behandelen:

  Loading data