Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 16 november 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 16 november 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 16 november 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
22
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel commissiedebat formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2021 op 2 december 2021
23
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 11 november 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; voortzetting op 11 november 2021.
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).
 7. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Begrotingsbehandeling SZW 2022) (35925-XV). Begrotingsbehandeling gepland in de week van 30 november, 1-2 december.

Plenaire debatten:
 1. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK) bij de RvW van 2 november 2021).

Tweeminutendebatten:
-
24
Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) - 22 november 2021, 17.00-23.00 uur
 • Rondetafelgesprek Rouwverlof - 25 november 2021, 14.00-17.00 uur
 • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur: wordt omgezet in schriftelijk overleg; inbrengdatum 25 november 2021, 12.00 uur
 • Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid - 15 december 2021, 14.00-18.00 uur

Besluit: De onderstaande activiteiten worden omgezet van fysieke naar digitale activiteiten:
 • 22 november 2021 - werkbezoek aan AFM: gesprek (digitaal) van 10.00-12.00 uur
 • 23 november 2021, 13.15-13.35 uur: petitieaanbieding "Geef rouwverlof bij gezinsinkrimping"
 • 30 november 2021, 13.40-14.00 uur: petitieaanbieding FNV - petitie/wensenlijst m.b.t. rapport 'Passend vangnet gewenst'
 • 30 november 2021, 16.30-17.30 uur: procedurevergadering
26
Voorstel procedurevergaderingen 2022 commissie SZW tot aan het zomerreces 2022

Details

Besluit: Data vaststellen.
 
Kerstreces 2021/2022, 17 december 2021 t/m 10 januari 2022
 • dinsdag 18 januari 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 1 februari 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 15 februari 2022, 16.30-17.30 uur
 Voorjaarsreces 2022, 25 februari t/m 7 maart 2022
 • dinsdag 8 maart 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 22 maart 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 5 april 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 19 april 2022, 16.30-17.30 uur
 Meireces 2022, 22 april t/m 9 mei 2022
 • dinsdag 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 31 mei 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur
 Zomerreces 2022, 8 juli t/m 5 september 2022
27
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname (digitaal) gesprek SER - Verkenning 'Werken zonder armoede' op 9 december 2021, 13.15 - 14.15 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het (digitale) gesprek SER doorgang te laten vinden op 9 december 2021.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), De Neef (VVD), Van Beukering (D66), Kat (D66), Palland (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks) en Ceder (ChristenUnie).
28
Nadere invulling kennisthema Menselijke maat
29
Kennisthema Hervorming Pensioenstelsel
30
Voorstel integrale behandeling coronasteunpakketten
31
Voorstel begrotingsrapporteurs Begroting SZW 2022