Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwerp van een koninklijk besluit in verband met de voorgezette inwerkingtreding van art. 126jj S Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Instemmen van de Tweede Kamer met het voornemen tot oprichting agentschap Justitiële ICT Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende beïnvioeding door het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch(Kamerstuk 35570-VI-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport van de commissie Brouwer over feiten en omstandigheden van het overlijden van de medewerker en de werkwijze van het team WOD

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en WODC-onderzoek verborgen fenomenen (Kamerstuk 24077-483)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op het rapport van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en Europol inzake internationale cocaïnehandel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Maatregelen tegen antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Consultatie advies Nederlandse Orde van Advocaten bij Innovatiewet Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Agressie en geweld tegen journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpak ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden in het betaald voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang van het Actieplan Strafrechtketen (Actieplan) van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) 'Robuuste financiering strafrechtketen'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Taakdifferentiatie en Crisisbeheersing van 27 mei 2021, over de ontwikkelingen van de capaciteit van de brandweer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang met betrekking tot de fraudekwestie bij het kantoor van de Landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Naleving, controle en handhaving coronatoegangsbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, van 26 oktober 2021, over onwettig undercover onderzoek naar moskeeën dat werd betaald door de NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang van het implementeren van de ARK aanbevelingen om de cybersecurity van de grenstoezichtsystemen op Schiphol te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie op rapporten Commissie van onafhankelijke deskundige inzake afstand en adoptie en ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aangepast rapport van de Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake binnenlandse afstand en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie op het rapport 'Opvolging aanbevelingen Justitiële Inrichting Caribisch Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vervolg aan de kleinschalige detentievoorziening De Compagnie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de notitie van Bonjo van 26 oktober 2021 getiteld ‘Bonjo, de zwanenzang. Of toch niet’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op advies RSJ "Korte detenties nader bekeken"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging au-pairbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang samenwerkingsverband Nederland en Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie op het Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) rapport "Van asielzoeker tot zorgverlener"

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Het Deense asiel- en terugkeerbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving uit de krant over de cultuur en sfeer bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de motie van het lid Eerdmans over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren (Kamerstuk 35925-44) en op de motie van het lid Valstar c.s. over bezien of kan worden aangesloten bij het Franse initiatief om visummaatregelen te nemen tegen landen die terugkeer tegenwerken (Kamerstuk 32317-716)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Opsporing en vervolging mensenhandel 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang programma Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de instroom, opvang en uitstroom van asielzoekers op 17 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 16 juni 2021, over onveiligheidsgevoelens onder (jonge) vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzamelbrief Politie naar aanleiding van toezeggingen Commissiedebat Politie 3 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ongeregeldheden van afgelopen weekend

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoek opvolging ADR aanbevelingen Inspectie JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Afschrift brief aan Regioburgemeesters n.a.v. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 23 november 2021 over de ongeregeldheden van afgelopen weekend

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beantwoording vragen die gesteld zijn tijdens de begroting van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 (1e termijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Mededeling Nieuw EU-actieplan tegen Migrantensmokkel (2021-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lijst met EU-voorstellen tot en met 25 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2022:

  Woensdag 19 januari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 2 februari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 16 februari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  KROKUSRECES 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022
  Woensdag 16 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 30 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 13 april 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 20 april 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  MEIRECES: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  Woensdag 18 mei 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 1 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 15 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 29 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 6 juli 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  ZOMERRECES: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
 58. 58

  Verzoek reactie staatssecretaris op artikel in politico "EU bows to eastern pressure to weaken asylum rights"

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brievenlijst

 60. 60

  Evaluatie werkwijze commissie J&V

  Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.