Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek om het commissiedebat georganiseerde criminaliteit en ondermijning van 18 november a.s. te annuleren in verband met behandeling tijdens de begrotingsbehandeling J&V in de week van 23 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek om een technische briefing met onder andere vertegenwoordigers van het COA en de IND over de instroom, opvang en uitstroom van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek om de Innovatiewet Strafvordering (35869) in december 2021 in een wetgevingsoverleg te behandelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet tot wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten (Reparatiewet forensische zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fraudemonitor van het Openbaar Ministerie (OM) 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afhandeling informatiebeveiligingsincident

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over het onderzoek Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vrijwilligheid voor de Nederlandse brandweer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financiering bloedonderzoeken drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Structurele investering in veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Versterking aanpak seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op de berichten van de NRC over onderzoeken gefinancierd door NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de uitzending van ZEMBLA over rechts-extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Adviescollege 'toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publicatie “Criminaliteit en rechtshandhaving 2020: Ontwikkelingen en samenhangen”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportagebrief internationale misdrijven 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Internationale rechtshulp in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken inzake MIT instellingsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overeenkomst de heer Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie te geven op een bericht in NRC over de rol van NCTV en gemeenten bij het financieren van onderzoeken en hoe een en ander zich verhoudt

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bijstandsverzoek Veiligheidsregio Groningen ten aanzien van opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie tot openbaarmaking van het rechtshulpverzoek van de Argentijnse autoriteiten van 24 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Financiële compensatie voor het tekortschieten in de informatievoorziening bij wijziging van de SBF-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advocaat Ridhouan T. aangehouden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nadere informatie over aangehouden advocaat T

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ontwikkelingen recidive onder jeugdige en volwassen justitiabelen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Besluit op verzoeken van de Orthodox Zendende Instantie tot zendende instantie en achtste denominatie bij de Dienst Geestelijke verzorging (DGV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aantal uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerde ouders KOT

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging subsidiekader vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoeken naar interventies, re-integratie en recidive met betrekking tot de Terroristenafdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang intensief toezicht justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Wob-verzoek i.v.m. met het artikel van NRC

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel reactie op verzoek commissie op het RSJ advies ´Jeugdbescherming van de toekomst´

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Antwoord op consultatie ‘Regulation on the recognition of parenthood between Member States’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Tijdelijke inzet kleinere paviljoens en tenten voor noodopvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Extra opvangplekken asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Bericht van het kantoor van de Landsadvocaat over het besluit om als kantoor de notariële dienstverlening te beëindigen, de vormgeving van de hele GRC-organisatie (Governance, Risk en Compliance) en het besluit om op afzienbare termijn over te gaan tot het instellen van een Raad van Commissarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2021, over het bericht dat het aantal agenten met een migratieachtergrond achterblijft

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  35934-(R2158) Verzoek spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Adviezen deskundigen en verbetermaatregelen kantoor Landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Instellingsbesluit van de Commissie van Advies Restschade Afwikkeling Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Appreciatie op de motie van het lid van Nispen c.s. inzake de beëdigde tolken en vertalers (Kamerstuk 29279-677)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de formele JBZ-raad van 7-8 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Werkprogramma Europese Commissie voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data