Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek om een besloten gesprek met de landsadvocaat te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid om een kabinetsreactie op het inspectierapport ‘Een kwetsbaar recht’ van de Inspectie JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek aan de minister van JenV; hoe en wanneer de Kamer geïnformeerd gaat worden over de precieze besteding van de extra middelen uit de begroting voor de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit/versterking van de politie en de uitsplitsing van deze middelen over de diverse organisaties en diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek om het commissiedebat Justitieketen BES om te zetten naar een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Reparatiewet WtBK)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhang 8e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brieven vervallen plenaire debat over de moord op een advocaat die een kroongetuige bijstond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Toelichting op de functionaliteit vermist-kind-alertering in het Burgernet-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken vermist-kind-alertering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen meldkamerdomein en missiekritische communicatie hulpdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang afhandeling waterschade

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie van gang van zaken ambtshalve verstrekking van onherroepelijke strafvonnissen aan ERV-verdragslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Cijfers agressie en geweld tegen journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afspraken handhaving CTB met Veiligheidsberaad

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Handhaving coronatoegangsbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Instemmen van de Tweede Kamer met het voornemen tot oprichting agentschap Justitiële Informatiedienst als agentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Werkprogramma 2022 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie-Heerma/Segers over onderzoek naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieel (Kamerstuk 35570, nr. 17)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding van 16 juni 2021, over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en WODC-onderzoek verborgen fenomenen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Financiële gevolgen wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief vervallen plenaire debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift van de follow-up information supplied by the Kingdom of the Netherlands in response to concluding observations of the Human Rights Committee

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wob-besluit met betrekking tot de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens en behoeve van analyseproducten van de NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rechtshulpverzoek van de Argentijnse autoriteiten van 24 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Financiële tegemoetkoming Julio Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapporten Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake afstand en adoptie en de Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aankondiging beleidsdoorlichting Artikel 32

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Drie rapporten aangaande het loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Invulling handhavingsbeleid KSA

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezending WODC-rapport inzake de positie van concurrente schuldeisers in faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Eindrapport 'Voorbereiding evaluatie Wet straffen en beschermen'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezending WODC-rapport inzake de Evaluatie projecten 'Detentie lokaal en flexibel'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ontwikkelingen Halt-afdoening

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wet uitbreiding taakstrafverbod (Kamerstuk 35528)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting artikel 34.4 slachtofferzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om instemming medewerking aanvaarding verschillende landen Haags Kinderontvoeringsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op de motie van het lid Wiersma over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren (Kamerstuk 35680-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Appreciatie rapport Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie Inspectierapport Opsporing Koninklijke Marechaussee; thema Mensensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toegenomen instroom en noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beleidsreactie WODC-Rapport 'Een onzekere toekomst'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Instellen besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Nareis gezinsleden van de Afghaanse tolken en het lokale personeel

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over het Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over het MIT

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Brief vervallen plenaire debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Informatie over toezending van documenten uit het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over toezending stukken onderzoek Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Beleidsreactie Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Toestemming deelname NCTV en plaatsvervangend korpschef aan rondetafelgesprek Veilige Moskeeën

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-320)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Negende editie van het door de Europese Commissie jaarlijks gepubliceerde Europees Justitie Scorebord (EJS)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reeds geplande commissiedebatten

  do 30-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Rechtspraak
  di 05-10-2021 18.00 - 21.00 Commissiedebat Justitieketen BES-eilanden
  wo 06-10-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 03-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Politie
  ma 08-11-2021 13.30 - 18.30 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel migratie
  do 18-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
  wo 01-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Juridische beroepen
  do 02-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
  wo 08-12-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (Brussel)
  wo 08-12-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  do 16-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Terrorisme/extremisme
  wo 02-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Informele JBZ-Raad EU-voorzitterschap 1e helft 2022 in Frankrijk (algemeen)
  wo 02-02-2022 12.00 - 14.30 Commissiedebat Informele JBZ-Raad EU-voorzitterschap 1e helft 2022 in Frankrijk (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen)
  wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen

  Het commissiedebat over juridische beroepen zal eerder in de agenda worden ingepland.
 64. 64

  Verzoek van het lid Markuszower (PVV) om een schriftelijke reactie van de minister J&V over de berichten dat hij de Kamer verkeerd heeft ingelicht over zijn kennis van de omvangrijke fraude bij de landsadvocaat Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel migratie te annuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Brief voorzitter Kamer inzake uitvoering motie Leijten (35752-10)

  Te behandelen:

  Loading data