E-mailprocedure : Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) tot omzetting van het debat Eurogroep/Ecofinraad in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

17 mei 2021
14:00 uur
Commissie: Financiën


UITKOMST  emailprocedure:
Op het aan u in deze e-mailprocedure voorgelegde voorstel van mevrouw Van Dijk (CDA) hebben de volgende fracties instemmend gereageerd:
VVD, D66, PVV, SP, GroenLinks, PvdD en JA21.
Ook het lid Ephraim heeft zijn instemming uitgesproken.
 
Van de andere fracties is geen reactie ontvangen.


Van: Commissie Financiën
Verzonden: maandag 17 mei 2021 10:07
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: Commissie Financiën
Onderwerp: [ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) tot omzetting van het debat Eurogroep/Ecofinraad in een schriftelijk overleg
 
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Het lid Inge van Dijk (CDA) doet uw commissie het voorstel om het commissiedebat van aanstaande donderdag 20 mei over de Eurogroep/Ecofinraad om te zetten in een schriftelijk overleg.
Aan de agenda van dat commissiedebat is afgelopen woensdag in de procedurevergadering een aantal brieven van het kabinet toegevoegd; afgelopen vrijdag heeft u de herziene convocatie ontvangen (zie Commissiedebat: "Eurogroep/Ecofinraad" | Tweede Kamer der Staten-Generaal )
 
Namens de voorzitter van de commissie leg ik u het voorstel van mevrouw Van Dijk ter besluitvorming voor.
Indien voor het voorstel om het commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg voldoende steun bestaat, zal de inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg worden vastgesteld op morgenmiddag 14.00 uur, en zal de minister van Financiën vervolgens worden verzocht de beantwoording uiterlijk op donderdag 20 mei aan de Kamer te zenden.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vandaag, maandag 17 mei 2021, om 14.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën