E-mailprocedure : Voorstel voor het stellen van feitelijke vragen over de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

De vergadering is geweest

21 april 2021
16:00 uur
Commissie: Financiën
Geachte leden,
 
In reactie op onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven het voorstel te steunen om de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten vast te stellen op morgen, donderdag 22 april 2021 om 14.00 uur: VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks en FvD.
De overige fracties hebben niet gereageerd. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. De convocatie wordt later vanmiddag verspreid.
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks


Geachte leden van de commissie Financiën,
 
Gisteren heeft de minister van Financiën de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten aangeboden aan de Kamer. Deze begroting hangt samen met de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van gisteren over uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de WSNP/MSNP-trajecten.
 
U heeft vorige week bij de procedurevergadering besloten de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden vast te stellen op donderdag 22 april 2021 om 14.00 uur.
 
Ik stel, na overleg met uw commissievoorzitter, voor in verband met de inhoudelijke samenhang de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten eveneens vast te stellen op morgen, donderdag 22 april 2021 om 14.00 uur.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vandaag, woensdag 21 april 2021 om 16.00 uur te laten weten of u met dit voorstel kunt instemmen (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën