E-mailprocedure : Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Mulder (CDA) om het commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving a.s. donderdag te verlengen van 4 uur naar 5 uur en te houden van 13:00 tot 18:00 uur

De vergadering is geweest

21 april 2021
16:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Mulder (CDA) om het commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving a.s. donderdag te verlengen van 4 uur naar 5 uur en te houden van 13:00 tot 18:00.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 21 april 2021 te 16.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Mulder (CDA) om het commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving a.s. donderdag te verlengen van 4 uur naar 5 uur en te houden van 13:00 tot 18:00 uur

    Te behandelen:

    Loading data