E-mailprocedure : Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS op het bericht 'RIVM heeft geen volledig zicht meer op vaccinatiegraad kwetsbare groepen’

De vergadering is geweest

12 april 2021
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij ontvangt u een verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS te verzoeken om voorafgaand aan het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op donderdag 15 april, een reactie te aan de Kamer te sturen op het bericht ‘RIVM heeft geen volledig zicht meer op vaccinatiegraad kwetsbare groepen’.  
Zie onderstaand e-mailbericht voor het volledige verzoek. 
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 12 april 2021, om 12.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Drost, H. 
Verzonden: zaterdag 10 april 2021 00:21
Aan: Commissie VWS <cie.vws@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Verzoek emailprocedure
 
Geachte Griffie,
 
Namens SP-Kamerlid Maarten Hijink het verzoek aan de minister van VWS om voor het Corona debat a.s. een reactie te ontvangen over het bericht: RIVM heeft geen volledig zicht meer op vaccinatiegraad kwetsbare groepen.
Bron: https://nos.nl/l/2376082
 
Wilt u dit verzoek voorleggen aan de commissie?
Alvast hartelijk dank!
 
Met vriendelijke groet,
Hanne Drost
Beleidsmedewerker zorg en sport
SP-Tweede Kamerfractie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS op het bericht 'RIVM heeft geen volledig zicht meer op vaccinatiegraad kwetsbare groepen’

    Te behandelen:

    Loading data