Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 6 juli 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 6 juli, 16.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 juni 2021 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
13
Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek commissie over de brandbrieven van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW) m.b.t. aanbieden van boedelrekeningen en van de Bond van de Cannabis Detaillisten (BCD), mede namens meerdere belangenverenigingen, m.b.t. contante gelden coffeshops

Te behandelen:

43
Aanbieding speciaal verslag 'De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend' van ERK
49
Stukken die waren geagendeerd voor het vervallen plenaire debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst

Details

Dit debat was aangevraagd door het lid Leijten (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 maart 2020 en is vervallen op 24 juni 2021. De geagendeerde brieven dateren, met uitzondering van de twee hieronder als laatste genoemde brieven, van vóór het aftreden van het kabinet Rutte-III.

Te behandelen:

50
Vaststelling verdeelsleutel buitenlandse werkbezoeken

Details

Op woensdag 23 juni 2021 heeft het Presidium voor de huidige zittingsperiode een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld inzake de samenstelling van delegaties voor buitenlandse werkbezoeken. De verdeelsleutel is hieronder opgenomen.

Besluit: ter informatie.
 • De delegatieomvang is vastgesteld op maximaal 11 leden. Dus 10 leden, plus de delegatieleider.
 • De fractie van VVD vaardigt twee leden af.
 • De fracties van D66, PVV, CDA, SP, PvdA en GroenLinks vaardigen ieder één lid af.
 • De overige fracties en groepen vaardigen gezamenlijk twee leden af naar grootte en bij toerbeurt te bepalen.
 • Vrijvallende plekken worden automatisch beschikbaar gesteld aan de bovengenoemde kleine(re) fracties en groepen. Overigens leert de praktijk dat vaak niet alle plekken worden gebruikt.
 • De vaste commissie voor Defensie kan afwijken van het bovenstaande mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • in de door het ministerie van Defensie aangeboden faciliteit voor het vervoer van de delegatie is slechts plaats voor minder dan 11 delegatieleden;
  • deze vorm van vervoer is noodzakelijk, niet alleen vanwege logistieke redenen, maar ook omwille van de veiligheid;
  • de wel beschikbare plaatsen worden bij toerbeurt door de fracties opgevuld, te beginnen met de grootste fractie en met als uitgangspunt dat de samenstelling van de delegatie representatief is; deze plaatsen zijn inclusief de voorzitter en de griffier van de delegatie.
 • Het Presidium gaat ervan uit dat in alle commissies het belang van kleine(re) fracties en groepen steeds goed in ogenschouw wordt genomen.
51
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: ter informatie.
 1. di 07-09-2021   16.30 - 18.30 Commissiedebat Fatca
 2. wo 08-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 3. do 09-09-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
 4. do 30-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 5. ma 25-10-2021   11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 6. ma 01-11-2021   11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 7. do 04-11-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 8. do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
52
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: ter informatie. 
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen
 3. Commissiedebat Betalingsverkeer
 4. Commissiedebat Brexit
 5. Commissiedebat Douane
 6. Commissiedebat Europese btw
 7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
 8. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 9. Commissiedebat IMF [te houden voor de najaarsvergadering van het IMF
 10. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
 11. Commissiedebat Staatsdeelnemingen [was voorzien op 15 juni 2021; tot na het zomerreces uitgesteld]
 12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
53
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie.

ma 06-09-2021   ochtend   Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten

ma 06-09-2021   middag   Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank
do 09-09-2021   16.00-18.00   Kennismakingsgesprek met de Raad van State voor de commissies Financiën en Rijksuitgaven
wo 29-09-2021   15.00-17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2022
*do 30-09-2021   14.00-15.15   Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht * (Wordt verplaatst)
54
Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juli 2021

Details

Besluit: ter informatie.

Noot: sinds de vorige procedurevergadering zijn diverse debatten van de plenaire agenda afgevoerd op grond van artikel 12.8 van het (herziene) Reglement van Orde.

1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
9. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
12. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (
Omtzigt(staatssecretaris Financiën) 
18. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën) 
55
Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juli 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

7. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
23. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (minister Financiën)
31. Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld (Kuzu) (minister van Financiën)
56
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juli 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

Week 27 (6, 7 en 8 juli) 
-
Debat over de Voorjaarsnota 2021
- Debat over het verslagvan de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"
- Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)
- Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen (CD d.d. 01/07)
- Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 30/06)
- 35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))

Week 36 (7, 8 en 9 september)
- 35 831 - Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (Trb. 2021, 20)
- 35 832  - Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2021, 21)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

Week 37 (14, 15 en 16 september)
- Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ (35 862, nr. 1)

Nog niet geagendeerd:
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)
- 35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
57
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.

04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
 
59
Verzoek van het lid Hammelburg (D66) om een reactie te vragen aan de minister van Financiën op het bericht ‘Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen’

Te behandelen: