Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

6 juli 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden ingediend.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 juni 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de arbeidsmarkteffecten van de verlaging van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op aanvalsplan van D66 tegen belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie inzake evaluatie energiebelasting (Kamerstuk 31239-330)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorjaarsnota 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag Nederland-Polen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nadere informatie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag Nederland-Bulgarije.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken over de ontwikkelingen van Abellio Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag financieel stabiliteitscomité 4 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan n.a.v. een technische briefing over het Nationaal Groeifonds (NGF)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomst stakeholdersgesprekken online niet-bancaire kredietverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Special Drawing Rights (SDR) allocatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de brandbrieven van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW) m.b.t. aanbieden van boedelrekeningen en van de Bond van de Cannabis Detaillisten (BCD), mede namens meerdere belangenverenigingen, m.b.t. contante gelden coffeshops

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Implementatie richtlijnen elektronische handel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de Belastingdienst en communicatie inzake erfbelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nakoming toezeggingen gedaan tijdens het plenaire debat over de Fiscale verzamelwet 2021 over giftenaftrek en ANBI's

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezending evaluatierapport inzake schenkingsvrijstelling eigen woning en reactie op de motie van het lid Van der Linden c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsbesluit langdurig uitstel voor schrijnende situaties in de erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over betere werkwijze Belastingplan

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorgenomen aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding doorlichting van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en ongevraagd advies van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken maatregelen kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de toezegging aan het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens wetgevingsoverleg over de incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelden schulden toeslagengedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  KPMG-rapport "De beheersing van corruptierisico's door de Douane in de Rotterdamse haven"

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging KPI's artikel 13 in begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kwijtschelding publieke schulden binnen het SZW domein

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding speciaal verslag 'De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend' van ERK

 44. 44

  Uitvoeringsbesluiten Recovery and Resilience Facility (RRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van de jaarvergadering van het ESM van 17 juni 2021 en de financiële rekeningen van het EFSF over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën van 2 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stukken die waren geagendeerd voor het vervallen plenaire debat over de begrotingsregels in de Eurozone

  Dit debat was aangevraagd door het lid Aukje de Vries (VVD) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 september 2019 en is vervallen op 24 juni 2021.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Stukken die waren geagendeerd voor het vervallen plenaire debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude

  Dit debat was aangevraagd door het lid Leijten (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2019 en is vervallen op 24 juni 2021.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Stukken die waren geagendeerd voor het vervallen plenaire debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst

  Dit debat was aangevraagd door het lid Leijten (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 maart 2020 en is vervallen op 24 juni 2021. De geagendeerde brieven dateren, met uitzondering van de twee hieronder als laatste genoemde brieven, van vóór het aftreden van het kabinet Rutte-III.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Vaststelling verdeelsleutel buitenlandse werkbezoeken

  Op woensdag 23 juni 2021 heeft het Presidium voor de huidige zittingsperiode een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld inzake de samenstelling van delegaties voor buitenlandse werkbezoeken. De verdeelsleutel is hieronder opgenomen.

  Besluit: ter informatie.
  • De delegatieomvang is vastgesteld op maximaal 11 leden. Dus 10 leden, plus de delegatieleider.
  • De fractie van VVD vaardigt twee leden af.
  • De fracties van D66, PVV, CDA, SP, PvdA en GroenLinks vaardigen ieder één lid af.
  • De overige fracties en groepen vaardigen gezamenlijk twee leden af naar grootte en bij toerbeurt te bepalen.
  • Vrijvallende plekken worden automatisch beschikbaar gesteld aan de bovengenoemde kleine(re) fracties en groepen. Overigens leert de praktijk dat vaak niet alle plekken worden gebruikt.
  • De vaste commissie voor Defensie kan afwijken van het bovenstaande mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
   • in de door het ministerie van Defensie aangeboden faciliteit voor het vervoer van de delegatie is slechts plaats voor minder dan 11 delegatieleden;
   • deze vorm van vervoer is noodzakelijk, niet alleen vanwege logistieke redenen, maar ook omwille van de veiligheid;
   • de wel beschikbare plaatsen worden bij toerbeurt door de fracties opgevuld, te beginnen met de grootste fractie en met als uitgangspunt dat de samenstelling van de delegatie representatief is; deze plaatsen zijn inclusief de voorzitter en de griffier van de delegatie.
  • Het Presidium gaat ervan uit dat in alle commissies het belang van kleine(re) fracties en groepen steeds goed in ogenschouw wordt genomen.
 51. 51

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: ter informatie.
  1. di 07-09-2021   16.30 - 18.30 Commissiedebat Fatca
  2. wo 08-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  3. do 09-09-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  4. do 30-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  5. ma 25-10-2021   11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  6. ma 01-11-2021   11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  7. do 04-11-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 52. 52

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie. 
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Brexit
  5. Commissiedebat Douane
  6. Commissiedebat Europese btw
  7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  8. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  9. Commissiedebat IMF [te houden voor de najaarsvergadering van het IMF
  10. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
  11. Commissiedebat Staatsdeelnemingen [was voorzien op 15 juni 2021; tot na het zomerreces uitgesteld]
  12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 53. 53

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  ma 06-09-2021   ochtend   Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten

  ma 06-09-2021   middag   Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank
  do 09-09-2021   16.00-18.00   Kennismakingsgesprek met de Raad van State voor de commissies Financiën en Rijksuitgaven
  wo 29-09-2021   15.00-17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2022
  *do 30-09-2021   14.00-15.15   Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht * (Wordt verplaatst)
 54. 54

  Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juli 2021

  Besluit: ter informatie.

  Noot: sinds de vorige procedurevergadering zijn diverse debatten van de plenaire agenda afgevoerd op grond van artikel 12.8 van het (herziene) Reglement van Orde.

  1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  9. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  12. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (
  Omtzigt(staatssecretaris Financiën) 
  18. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën) 
 55. 55

  Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juli 2021)

  Besluit: ter informatie.

  7. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
  23. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (minister Financiën)
  31. Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld (Kuzu) (minister van Financiën)
 56. 56

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juli 2021)

  Besluit: ter informatie.

  Week 27 (6, 7 en 8 juli) 
  -
  Debat over de Voorjaarsnota 2021
  - Debat over het verslagvan de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"
  - Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)
  - Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen (CD d.d. 01/07)
  - Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 30/06)
  - 35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))

  Week 36 (7, 8 en 9 september)
  - 35 831 - Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (Trb. 2021, 20)
  - 35 832  - Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2021, 21)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

  Week 37 (14, 15 en 16 september)
  - Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ (35 862, nr. 1)

  Nog niet geagendeerd:
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)
  - 35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
 57. 57

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
  11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
  15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
  23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
   
 58. 58

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van het lid Hammelburg (D66) om een reactie te vragen aan de minister van Financiën op het bericht ‘Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen’

  Te behandelen:

  Loading data