E-mailprocedure : Verzoek van de leden Jetten (D66) en Segers (ChristenUnie) om een hoorzitting over het briefadvies over het herstelbeleid voor Nederland

De vergadering is geweest

22 februari 2021
15:00 uur
Hierbij ontvangt u een verzoek van de leden Jetten (D66) en Segers (ChristenUnie) om - bij voorkeur morgen 23 februari 2021 - een hoorzitting te houden over het onlangs verschenen briefadvies van de drie planbureaus over het herstelbeleid voor Nederland. Deze leden stellen voor om hiervoor de drie directeuren van de planbureaus (het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)) uit te nodigen, alsmede de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Zie onderstaande e-mail voor het volledige verzoek. 
  • Noot van de griffie: Er bestaat een mogelijkheid om deze hoorzitting morgenmiddag vanaf 16.45 uur (tot uiterlijk 19.00 uur) in te plannen (na afloop van de reguliere technische briefing Update coronavirus). De nadere programmering van deze activiteit zal – indien dit verzoek voldoende steun ontvangt – in overleg met de te nodigen organisaties worden afgestemd.
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag, 22 februari 2021, om 15.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-3182005 | M (+31)6-15153263
E juliejet.bakker@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Ponsen, C. <c.ponsen@tweedekamer.nl>
Verzonden: zondag 21 februari 2021 09:58
Aan: Commissie VWS <cie.vws@tweedekamer.nl>
CC: Jetten, R. <r.jetten@tweedekamer.nl>; Segers, G. <g.segers@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Verzoek hoorzitting n.a.v. briefadvies planbureaus
 
Geachte griffie,
 
Namens D66 en de ChristenUnie zouden wij het verzoek willen doen voor een hoorzitting over het onlangs verschenen briefadvies van de drie planbureaus over het herstelbeleid voor Nederland. Wij zouden hiervoor de drie directeuren van de planbureaus willen uitnodigen, alsmede Mariette Hamer van de SER. De planbureaus verwijzen namelijk in hun advies ook naar de Denktank Coronacrisis die al eerder over de herstelagenda een advies had gegeven. (zie ook: https://www.ser.nl/nl/thema/aanpak-coronacrisis/publicaties/coronacrisis-herstelagenda)
Qua tijdstip bij voorkeur komende dinsdag voor of na de technische briefing over de epidemiologische ontwikkeling van het coronavirus en het vaccineren daartegen.
 
Wij achten dit noodzakelijk omdat in dit briefadvies wordt gesteld dat er nu een cruciale fase is waarin epidemiologische, economische, en maatschappelijke belangen en effecten een andere onderlinge weging zullen en moeten krijgen in de besluit- en beleidsvorming. Er wordt geadviseerd om zo snel als mogelijk samenhangend herstelbeleid op te stellen. Het briefadvies sluit namelijk af met: ‘Er is nu geen tijd te verliezen.’
 
Dit verzoek is ook naar aanleiding van de breed gesteunde motie Segers c.s. (25295 nr. 961) van 4 februari jl. over het opstellen van herstelplannen.
 
Het briefadvies vindt u hier: https://www.cpb.nl/briefadvies-planbureaus-voor-herstelbeleid-een-doorstart-van-de-samenleving
 
Met vriendelijke groet,
 
namens de leden Jetten en Segers
 
Dank u wel
Christiaan Ponsen
Beleidsmedewerker D66
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Jetten (D66) en Segers (ChristenUnie) om een hoorzitting over het briefadvies over het herstelbeleid voor Nederland

    Te behandelen:

    Loading data