Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 14 april 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 14 april 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 februari 2021 wordt vastgesteld.
2
Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

Details

Ter informatie.
Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissiestaven Introductiedossiers opgesteld. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies een specifiek deel, met daarin informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. 
U treft het introductiedossier voor de commissie Financiën hier aan. 
3
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021; onderdeel G (Financiën)

Te behandelen:

4
Brievenlijst
14
Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 8 april

Te behandelen:

34
Antwoorden op vragen commissie inzake uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade

Te behandelen:

60
Reactie van de minister voor Rechtsbescherming op vragen van de commissie Financiën naar de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Slootweg over een onderzoek naar het verankeren in de wet van een vorm van besturen waarbij de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig betrokken worden (Kamerstuk 35570-IX-13)

Te behandelen:

63
Proces ontvlechting commissies Financiën en Rijksuitgaven
65
Aanbod Algemene Rekenkamer: besloten technische briefing over brief inzake onderzoek belastingontwijking

Details

Besluit: een besloten digitale technische briefing door de Algemene Rekenkamer inplannen op donderdag 15 april 2021 van 14.00 uur tot 15.00 uur (voorafgaand aan het periodiek overleg). Deelname is reeds geïnventariseerd.

Noot: de Algemene Rekenkamer publiceert op 15 april 2021 een brief naar aanleiding van het verzoekonderzoek naar maatregelen ter voorkoming van belastingontwijking.
66
Aanbod Algemene Rekenkamer: besloten technische briefing over onderzoek inzake Operatie Inzicht in Kwaliteit

Details

Besluit: een besloten digitale technische briefing door de Algemene Rekenkamer inplannen op woensdag 21 april 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur. 
Inventarisatie deelname sluit vrijdag 16 april om 12.00 uur.

Noot: in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken om het inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te vergroten. Onder de noemer Operatie Inzicht in Kwaliteit zijn diverse initiatieven in gang gezet om te komen tot een betere onderbouwing van beleid vooraf, monitoring, bijsturing, tussentijdse evaluatie gedurende de uitvoering van beleid en een goede evaluatie achteraf. Het doel van de operatie is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daar naar te handelen. De Algemene Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de Operatie Inzicht in Kwaliteit. Op 21 april 2021 publiceert de Rekenkamer de resultaten in een brief aan de Tweede Kamer.
67
Plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer' van CPB, PBL en SCP
69
Jaarrapportage Grote Projecten
71
Inbreng rapporteurs bij overdrachtsdocument Operatie Inzicht in Kwaliteit
77
Aanbieding speciaal verslag "Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU" van ERK
79
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën d.d. 9 april 2021
81
Voorstel van de leden Van Otterloo en Van Brenk (beiden 50PLUS) tot doorrekening door het CPB van een fiscaal alternatief voor het toeslagenstelsel, gepresenteerd tijdens het rondetafelgesprek op 2 december 2020

Te behandelen:

82
Ambtelijk rapport ten behoeve van de commissie Europese Zaken inzake geldstromen MFK en herstelfonds
84
Startnotitie Kennisagenda commissie Financiën 2021
85
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen.

Details

Besluit: Van onderstaand overzicht is kennisgenomen. De commissie spreekt daarbij uit vast te willen houden aan de werkwijze dat maandelijks een commissiedebat wordt gehouden in de aanloop naar vergaderingen van de Eurogroep en de Ecofinraad. De commissie verzoekt de griffier telkens na ontvangst van de geannoteerde agenda voor deze vergaderingen onder de woordvoerders te inventariseren of zij het commissiedebat al dan niet willen omzetten in een schriftelijk overleg.

wo 14-04-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
di 11-05-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
86
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: het onderstaande overzicht is besproken, daarbij is besloten het commissiedebat over revolverende fondsen (nr. 16) niet te houden en de daarvoor geagendeerde stukken te agenderen voor het commissiedebat over Begroten en verantwoorden (nr. 3), dat eind juni zal worden gepland. Voor de debatten onder nummers 13 en 17 wordt eveneens een datum bepaald.
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen
 3. Commissiedebat Begroten en verantwoorden
 4. Commissiedebat Belastingdienst
 5. Commissiedebat Belastingen
 6. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
 7. Commissiedebat Betalingsverkeer
 8. Commissiedebat Brexit
 9. Commissiedebat Douane
 10. Commissiedebat Europese btw
 11. Commissiedebat Financiële markten
 12. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 13. Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
 14. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
 15. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 16. Commissiedebat Revolverende fondsen
 17. Commissiedebat Staatsdeelnemingen

Te behandelen:

87
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie:
 • do 15-04-2021 14.00 - 15.00 Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - over brief Belastingontwijking (via videoverbinding)
 • do 15-04-2021 15.30 - 17.00 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
 • wo 21-04-2021 16.30 - 17.30 Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - over onderzoek naar Operatie inzicht in kwaliteit (via videoverbinding)
 • ma 10-05-2021 14.00 - 16.30 Startevenement begroten en verantwoorden
 • wo 19-05-2021 14.00 - 15.30 Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2020
 • wo 19-05-2021 16.00 - 17.00 Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Besluit: ingestemd met het houden van de volgende commissieactiviteit:
 • do 20-05-2021 11.00 - 12.00 Besloten gesprek met de Raad van State over de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (via videoverbinding)
88
Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 9 april 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

7. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
16. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
27. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
35. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
38. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
43. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
49. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
54. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
57. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
58. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
72. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
74. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
76. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
77. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
86. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
88. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
89. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
95. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
 
89
Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

Details

Besluit: ter informatie.

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
44. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels(staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
 
90
Wetgevingsdebatten en twee minutendebatten

Details

Besluit: ter informatie.

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

b) tweeminutendebatten:

- 13 april 2021, 17.00 uur: VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02/2021)
- nog niet gepland: VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)
91
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Ter informatie.

27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
03-02-2021 - Verzoek om beantwoording van schriftelijke vragen over Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen uiterlijk op 24 februari 2021 (2021Z02241) (Uitstelbericht ontvangen op 08-03-2021)
03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de euro (2021Z01900)
04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319).