Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 april 2021
15:30 - 17:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • O.R. Ephraim (FVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • N. Gündogan (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 februari 2021 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

  Ter informatie.
  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissiestaven Introductiedossiers opgesteld. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies een specifiek deel, met daarin informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. 
  U treft het introductiedossier voor de commissie Financiën hier aan. 
 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021; onderdeel G (Financiën)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het FD-artikel ‘stijgende euro is complicerende factor voor ECB-beleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afronding van het wetgevingsoverleg over de incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomst inventarisatie intern ingewonnen juridische adviezen over de verenigbaarheid van het EMB met het Unierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Mededeling Het stimuleren van het Europees economisch en financieel systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 februari 2021 en stand van zaken InvestEU

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsstandpunt over de mededeling van de Europese Commissie inzake begrotingsbeleid sinds uitbreken COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 8 april

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van G20 vergadering van Ministers van Financiën en Presidenten van Centrale Banken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 16 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Belastingverdrag Nederland - Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vervolg ontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verkenning bouwsparen Nederlandse markt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kostenvergoeding in verband met de uitspraak Ondernemingskamer schadeloosstelling onteigening SNS REAAL 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie inzake faillissement levensverzekeraar Conservatrix

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 19 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over een overzicht van budgettaire besluitvorming na Najaarsnota (Kamerstuk 35570-56)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Actualisering overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vooruitblik Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Herkapitalisatie Air France-KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda over de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 8 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitnodiging vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven voor ambtelijke kennismaking

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie inzake uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over de nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken besprekingen over de voortgang van de notificatie van de BIK bij de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Invulling Commissie doorstroomvennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Keuzewijzer Autobelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Kwartiermaker inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten en invorderingsrente

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht van alle wetten waaraan de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet gehouden heeft

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beantwoording vragen commissie over 'Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Registratie van mensen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Publicatie rapport Commissie Draagkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op een burgerbrief over autobelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Hervatting analyses projectcode 1043

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitvoering toezegging over Koning TOTO reclame

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitvoeringstoetsen bij amendementen pakket Belastingplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beschouwing over de import van gebruikte motorrijtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over gesprek met de begeleidingscommissie wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en continue screening Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitbetaling van € 30.000 aan alle ouders die in aanmerking komen voor herstel

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op brief over de werkwijze met betrekking tot de voorschotten toeslagen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Budgettaire Aspecten Kwijtschelden van Publieke Schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de brief van J.B. van 26 oktober 2020 over het kindgebonden budget en de alleenstaande oudertoeslag bij co-ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitstel toezending reactie op brief inzake noodkreet gedupeerde toeslagen en andermans IB

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie van de minister voor Rechtsbescherming op vragen van de commissie Financiën naar de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Slootweg over een onderzoek naar het verankeren in de wet van een vorm van besturen waarbij de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig betrokken worden (Kamerstuk 35570-IX-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  De aangifte tegen zes (voormalig) bewindspersonen in de Toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek commissie over terugbetaling kosten kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Aanbod Algemene Rekenkamer: besloten technische briefing over brief inzake onderzoek belastingontwijking

  Besluit: een besloten digitale technische briefing door de Algemene Rekenkamer inplannen op donderdag 15 april 2021 van 14.00 uur tot 15.00 uur (voorafgaand aan het periodiek overleg). Deelname is reeds geïnventariseerd.

  Noot: de Algemene Rekenkamer publiceert op 15 april 2021 een brief naar aanleiding van het verzoekonderzoek naar maatregelen ter voorkoming van belastingontwijking.
 65. 65

  Aanbod Algemene Rekenkamer: besloten technische briefing over onderzoek inzake Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Besluit: een besloten digitale technische briefing door de Algemene Rekenkamer inplannen op woensdag 21 april 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur. 
  Inventarisatie deelname sluit vrijdag 16 april om 12.00 uur.

  Noot: in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken om het inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te vergroten. Onder de noemer Operatie Inzicht in Kwaliteit zijn diverse initiatieven in gang gezet om te komen tot een betere onderbouwing van beleid vooraf, monitoring, bijsturing, tussentijdse evaluatie gedurende de uitvoering van beleid en een goede evaluatie achteraf. Het doel van de operatie is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daar naar te handelen. De Algemene Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de Operatie Inzicht in Kwaliteit. Op 21 april 2021 publiceert de Rekenkamer de resultaten in een brief aan de Tweede Kamer.
 66. 66

  Plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer' van CPB, PBL en SCP

 67. 67

  Verslag van werkzaamheden over 2020 van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Uitvoeringsbesluit Estland in het kader van de Europese COVID-19 crisismaatregel SURE

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Nacalculatie 2020 EU-afdrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op de openbare raadpleging over de oprichting van een Europees Single Access Point (ESAP)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Antwoorden op vragen commissie over het speciaal verslag "Centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing nodig" van ERK

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Aanbieding speciaal verslag "Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU" van ERK

 75. 75

  April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Tweede follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voorstel van de leden Van Otterloo en Van Brenk (beiden 50PLUS) tot doorrekening door het CPB van een fiscaal alternatief voor het toeslagenstelsel, gepresenteerd tijdens het rondetafelgesprek op 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Ambtelijk rapport ten behoeve van de commissie Europese Zaken inzake geldstromen MFK en herstelfonds

 79. 79

  Adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over de rechtsstaat in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen.

  Besluit: Van onderstaand overzicht is kennisgenomen. De commissie spreekt daarbij uit vast te willen houden aan de werkwijze dat maandelijks een commissiedebat wordt gehouden in de aanloop naar vergaderingen van de Eurogroep en de Ecofinraad. De commissie verzoekt de griffier telkens na ontvangst van de geannoteerde agenda voor deze vergaderingen onder de woordvoerders te inventariseren of zij het commissiedebat al dan niet willen omzetten in een schriftelijk overleg.

  wo 14-04-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 11-05-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 81. 81

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: het onderstaande overzicht is besproken, daarbij is besloten het commissiedebat over revolverende fondsen (nr. 16) niet te houden en de daarvoor geagendeerde stukken te agenderen voor het commissiedebat over Begroten en verantwoorden (nr. 3), dat eind juni zal worden gepland. Voor de debatten onder nummers 13 en 17 wordt eveneens een datum bepaald.
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen
  3. Commissiedebat Begroten en verantwoorden
  4. Commissiedebat Belastingdienst
  5. Commissiedebat Belastingen
  6. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  7. Commissiedebat Betalingsverkeer
  8. Commissiedebat Brexit
  9. Commissiedebat Douane
  10. Commissiedebat Europese btw
  11. Commissiedebat Financiële markten
  12. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  13. Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  14. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
  15. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  16. Commissiedebat Revolverende fondsen
  17. Commissiedebat Staatsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 82. 82

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie:
  • do 15-04-2021 14.00 - 15.00 Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - over brief Belastingontwijking (via videoverbinding)
  • do 15-04-2021 15.30 - 17.00 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
  • wo 21-04-2021 16.30 - 17.30 Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - over onderzoek naar Operatie inzicht in kwaliteit (via videoverbinding)
  • ma 10-05-2021 14.00 - 16.30 Startevenement begroten en verantwoorden
  • wo 19-05-2021 14.00 - 15.30 Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2020
  • wo 19-05-2021 16.00 - 17.00 Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

  Besluit: ingestemd met het houden van de volgende commissieactiviteit:
  • do 20-05-2021 11.00 - 12.00 Besloten gesprek met de Raad van State over de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (via videoverbinding)
 83. 83

  Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 9 april 2021)

  Besluit: ter informatie.

  7. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  16. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  27. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  35. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  38. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  43. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  49. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  54. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  57. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  58. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  72. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  74. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  76. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  77. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  86. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  88. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  89. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
  95. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
   
 84. 84

  Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  Besluit: ter informatie.

  24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
  26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
  44. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels(staatssecretaris Financiën)
  53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
  58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
   
 85. 85

  Wetgevingsdebatten en twee minutendebatten

  Besluit: ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  b) tweeminutendebatten:

  - 13 april 2021, 17.00 uur: VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02/2021)
  - nog niet gepland: VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)
 86. 86

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
  09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
  09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
  10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
  03-02-2021 - Verzoek om beantwoording van schriftelijke vragen over Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen uiterlijk op 24 februari 2021 (2021Z02241) (Uitstelbericht ontvangen op 08-03-2021)
  03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de euro (2021Z01900)
  04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
  11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319).
 87. 87

  Voorstel van het lid Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek met een groep door de Belastingdienst gedupeerde ouders

  Te behandelen:

  Loading data