Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële onderwerpen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ter informatie: Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld.
  In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is.

  U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 5. 5

  Europese aangelegenheden

  N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
   
  Desgewenst kan de commissie toch bespreken of een Europese brief al dan niet controversieel dient te worden verklaard. Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel).  
 6. 6

  Kabinetsappreciatie (ter vervanging van het BNC-fiche) Mededeling Europese Commissie Eén Verenigd Front tegen Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsappreciatie (ter vervanging van het BNC-fiche) Mededeling Europese Commissie HERA Incubator

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag schriftelijk overleg geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 16 maart 2021 (Kamerstuk 21501-31-602)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. het fiche: Mededeling Farmaceutische strategie voor Europa (Kamerstuk 22112-3022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad 'Een eengemaakt front tegen COVID-19'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op consultatie EU-regels etikettering van levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie op het publieke en gerichte consultaties herziening EU-regelgeving bloed, weefsels en cellen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wetgeving

  Ter bespreking of het wetsvoorstel al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 15. 15

  Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende Wet transparantieregister zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap ivm het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  35665 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  35384 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (Kamerstuk 35684)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (Kamerstuk 35703)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag schriftelijk overleg ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021) (Kamerstuk 35570-XVI-176)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021 (Kamerstuk 29689-1091)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi in verband met de invoering van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brieven bewindspersonen VWS

  Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie inzake Mediator Handreiking Kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken van de gemaakte afspraken over Kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie inzake bloeddonorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Monitor Racisme en discriminatie in het voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vertrouwelijke inzage risicoanalyse over de test- en traceerketen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wetstraject Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op een brief van een burger inzake problematiek rondom logeren als gevolg van de NZa-beleidsregel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie op de initiatiefnota van het lid Bergkamp over ouderen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezegging gedaan tijdens het VSO Ontwikkeling bij Sanquin Plasma Products BV (SPP) op 9 december 2020 over de reorganisatie Sanquin Plasma Products BV (SPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Moties en toezeggingen Langdurige zorg betreffende de ggz, gehandicaptenzorg en palliatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport ‘Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag: Routes naar een integrale afweging’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken van een aantal onderwerpen die betrekking hebben op persoonsgebonden budgetten (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek over de veiligheid van gebruiksartikelen van melamine-kunststof met bamboevezels en de reactie van IG-NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken digitale ondersteuning pandemiebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toegang mondzorg en fysio voor mensen met schuldenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Jaaroverzicht 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Informatie over zoönosenbeleid en instelling expertgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie inzake aanvullende informatie petitie Vergoeding van explantatie borstprotheses

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over de brief inzake "Oogfysio trainingen en aangepaste brillenglazen niet in verzekeringspakket"

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van een schriftelijk overleg over tussenrapporten pilots gespecialiseerde cliënt ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Gespecialiseerde cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen Eerste Kamer motie van het lid Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lessen uit casuïstiek rond jeugdzorgaanbieders in financiële problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voortgang lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Derde voortgangsrapportage medische ethiek februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Kabinetsreactie op de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Jaarverslag 2019 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZALP)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Derde evaluatie Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de motie van het lid Agema over verbeterpunten om een ongecontroleerd ziekenhuisfaillissement te voorkomen (Kamerstuk 31016-327)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Rapportage Opzet monitor Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Beleidsreactie op het evaluatierapport inzake het functioneren van het CIZ over de periode 2015–2020

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Rapport Berenschot over sluis MedTech

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op verzoek commissie inzake brief Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSWZ) m.b.t. gevolgen corona-maatregelen voor zwemonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25295-923)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte van 10 december 2020 over integrale geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Opschalen anders werken en eindrapportage van de commissie Werken in de Zorg (CWidZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voorwaardelijke toelating tumor-agnostische geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Jeugdzorg Slachtoffers Nederland (JZS) over problematiek rondom regeling commissie De Winter

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Advies Gezondheidsraad vitamine D en preventie van COVID-19 en acute luchtweginfecties

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Stand van zaken domein-overstijgende samenwerking Wlz/Wmo/Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Vertrouwelijke inzage KPMG rapport GGD

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Jeugd van 23 november 2020 over goede voorbeelden van administratieve lastenverlichting in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  RIVM-rapport inzake 'Nicotineproducten zonder tabak voor recreatief gebruik' en stand van zaken omtrent de rookvrije onderwijsterreinen in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Audit Dienst Rijk (ADR) onderzoeksrapport inzake datalek donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie inzake Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (Kamerstuk 35570-XVI-60

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Van Esch en Ouwehand over effectief preventiebeleid om de basisgezondheid van Nederland te verbeteren (Kamerstuk 25295-928)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Stand van zaken uitvoering van de motie van de leden Wilders en Pieter Heerma over een nationale reserve aan zorgmedewerkers (Kamerstuk 25295-692)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Voortgang drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzake ‘Het resultaat telt 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang (Ont)Regel de Zorg (Kamerstuk 29515-452)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 87. 87

  Vijfde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Stand van zaken casemanagement dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Voorzieningszekerheid van medische isotopen

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de voedingsnormen voor eiwitinname

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Donorselectiebeleid MSM

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Reactie op de motie van het lid Dik-Faber over microplastics uit alle verzorgingsproducten verbannen (Kamerstuk 30175-365)

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Onderzoek prevalentie dopinggebruik topsport

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Taakopdracht van de ex post evaluatie naar de Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Diverse onderwerpen inzake GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) -advies 'Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Reactie op verzoek commissie inzake het opstarten van zwemonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 99. 99

  Consultatieverslag 'Zorg voor de Toekomst'

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Voortgang actieagenda Schadelijke Praktijken

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Aankondiging sluiskandidaten tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Uitvoering van de motie van het lid Laçin over uit de schappen halen van cosmeticaproducten met asbest (Kamerstuk 29383-351)

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verminderde vaccinlevering door AstraZeneca (Kamerstuk 25295-941)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Onderzoeksagenda ME/CVS

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Verslag van een schriftelijk overleg over de bijlage bij Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies) (Kamerstuk 25295-995)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 106. 106

  Onderzoeksrapporten Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Reactie op verzoek commissie inzake brief over uitzondering voor patiënten die medicinale cannabis, dexamfetamine en morfine gebruiken en deelnemen aan het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Jaarrapportage 2019 van de Wet afbreking zwangerschap opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Verkenningsonderzoek uitgevoerd door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inzake vaccinatiestelsel in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Gezonde schoollunch en beweegaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Geneesmiddelenoverzicht 'Wisselen ongewenst'

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie te ontvangen op het bericht over het vaccinatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Februariadvies Wlz kader 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Uitstel beantwoording verzoek commissie inzake vaccinatiesnelheid

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Voortgangsrapportage Zevenpuntenplan Onbedoelde Zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Factsheets roken en coronacrisis en smaakjes e-sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie m.b.t. jeugdzorg d.d. 26 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Nieuwe pauze inzet AstraZeneca-vaccin voor mensen onder de 60 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Toetsingskaders testbeleid COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Reactie op verzoek commissie over een reactie van het kabinet inzake gegevensuitwisseling bij de verstrekking van PrEP

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Wijziging Wet publieke gezondheid inzake polio-eradicatie en vondsten poliovirus Utrecht Science Park/Bilthoven

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Private borging voedselketens

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  RIVM risicobeoordeling kruidenpreparaten met sint-janskruid

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Onderzoeken alcoholpreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Pilots testen voor toegang en Fieldlabs

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Ontwikkelingen gezondheidssituatie in de Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Kabinetsreactie op 106e OMT advies

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Verslag van een schriftelijk overleg op vragen commissie over het rapport Verwevenheid zorg & criminaliteit van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) (Kamerstuk 28828-125)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 129. 129

  Besluit inzet AstraZeneca-vaccin na advies Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  Stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Reeds geagendeerde/behandelde brieven van bewindspersonen VWS

  Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 132. 132

  Ontwerp besluit tweede verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 133. 133

  Kabinetsappreciatie (ter vervanging van het BNC-fiche) Digital Green Pass

  Te behandelen:

  Loading data
 134. 134

  Vervolg ten aanzien van de toediening van het AstraZeneca-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 135. 135

  Tijdelijk verdiepend beleidskader ‘Continuïteit en kwaliteit van zorg in fase 3 van de COVID-19 pandemie’

  Te behandelen:

  Loading data
 136. 136

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 137. 137

  Reactie op de motie van het lid Ouwehand over een meldplicht voor bedrijven met een COVID-19-cluster (Kamerstuk 25295-701)

  Te behandelen:

  Loading data
 138. 138

  Reactie op de aangehouden motie van het lid Laçin over uit de schappen halen van cosmeticaproducten met asbest (Kamerstuk 29383-351)

  Te behandelen:

  Loading data
 139. 139

  Aanpak wachttijden in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 140. 140

  Koppeling DigiD GGD

  Te behandelen:

  Loading data
 141. 141

  Pauzeren van de toediening van het AstraZeneca-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 142. 142

  Reactie op de aangehouden motie van de leden Kuiken en Westerveld over expliciet informeren naar geweld in de jeugdzorg (Kamerstuk 31015-216)

  Te behandelen:

  Loading data
 143. 143

  Geannoteerde Agenda informele EU gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 144. 144

  Verslagen van de videoconferenties EU gezondheidsministers en EU Gezondheidsraad van 2 oktober, 30 oktober en 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 145. 145

  Kabinetsreactie op 99ste OMT-advies deel 2

  Te behandelen:

  Loading data
 146. 146

  Koppeling DigiD GGD

  Te behandelen:

  Loading data
 147. 147

  Bevindingen “Red Team” bij systemen GGD

  Te behandelen:

  Loading data
 148. 148

  Aanbieding 100e OMT advies

  Te behandelen:

  Loading data
 149. 149

  Special envoy vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 150. 150

  Reactie op verzoek commissie over berichten over het (tegen de regels in) met voorrang vaccineren van personeel in zorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 151. 151

  Aankoop extra doses BioNTechPfizer en Moderna

  Te behandelen:

  Loading data
 152. 152

  Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 153. 153

  Overige stukken

  Ter bespreking of de overige brieven al dan niet controversieel worden verklaard (eerste voorstel). Indien de desbetreffende brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 154. 154

  Antwoord op vragen commissie over stand van zaken Intervence (Kamerstuk 31839-767)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 155. 155

  Reactie op verzoek commissie over het eindrapport van de Commissie De Winter

  Te behandelen:

  Loading data
 156. 156

  Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245)

  Te behandelen:

  Loading data
 157. 157

  Toestemming deelname van het CPB aan een hoorzitting over het briefadvies van de drie planbureaus (CPB, SCP en PBL) over het herstelbeleid voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 158. 158

  Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 februari 2021, over Build Back Better naar aanleiding van de uitspraken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VN (september 2020) en meerdere buitenlandse leiders als Trudeau en Biden

  Te behandelen:

  Loading data
 159. 159

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg van 10 december 2018 over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” over octrooibescherming van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 160. 160

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en Voorjaarsnota 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 161. 161

  Initiatiefnota van het lid Van den Berg over "Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit"

  Te behandelen:

  Loading data
 162. 162

  Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD"

  Te behandelen:

  Loading data
 163. 163

  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders over “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag”

  Te behandelen:

  Loading data
 164. 164

  Verslag over het burgerinitiatief ‘Erken Fibromyalgie’

  Te behandelen:

  Loading data