Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 14 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht van verzoeken regeling van werkzaamheden
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 14 april 2021

Agendapunten

2
Brievenlijst
4
Ter informatie: Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld.
In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is.

U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
5
Europese aangelegenheden

Details

N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
 
Desgewenst kan de commissie toch bespreken of een Europese brief al dan niet controversieel dient te worden verklaard. Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel).  
11
14
Wetgeving

Details

Ter bespreking of het wetsvoorstel al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
26
Besluit van de Minister voor Medische Zorg houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi in verband met de invoering van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Te behandelen:

28
Brieven bewindspersonen VWS

Details

Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
38
39
Moties en toezeggingen Langdurige zorg betreffende de ggz, gehandicaptenzorg en palliatieve zorg

Te behandelen:

53
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen Eerste Kamer motie van het lid Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

Te behandelen:

63
Rapportage Opzet monitor Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Te behandelen:

81
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (Kamerstuk 35570-XVI-60

Te behandelen:

82
Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Van Esch en Ouwehand over effectief preventiebeleid om de basisgezondheid van Nederland te verbeteren (Kamerstuk 25295-928)

Te behandelen:

83
Stand van zaken uitvoering van de motie van de leden Wilders en Pieter Heerma over een nationale reserve aan zorgmedewerkers (Kamerstuk 25295-692)

Te behandelen:

107
Reactie op verzoek commissie inzake brief over uitzondering voor patiënten die medicinale cannabis, dexamfetamine en morfine gebruiken en deelnemen aan het verkeer

Te behandelen:

108
Jaarrapportage 2019 van de Wet afbreking zwangerschap opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Te behandelen:

131
Reeds geagendeerde/behandelde brieven van bewindspersonen VWS

Details

Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
138
Reactie op de aangehouden motie van het lid Laçin over uit de schappen halen van cosmeticaproducten met asbest (Kamerstuk 29383-351)

Te behandelen:

153
Overige stukken

Details

Ter bespreking of de overige brieven al dan niet controversieel worden verklaard (eerste voorstel). Indien de desbetreffende brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
158
Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 februari 2021, over Build Back Better naar aanleiding van de uitspraken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VN (september 2020) en meerdere buitenlandse leiders als Trudeau en Biden

Te behandelen:

159
Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg van 10 december 2018 over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” over octrooibescherming van geneesmiddelen

Te behandelen:

163
Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders over “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag”

Te behandelen: