Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

8 juni 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • B. van Kent (SP)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek ervaringen van pgb-zorgverleners met de Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Gijs van Dijk en Palland over steun voor grensondernemers (Kamerstuk 35669-43) en motie van het lid Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren (Kamerstuk 35420-132)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Minister Koolmees passeert de Tweede Kamer'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Pilot voor essentieel personeel van startups

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diverse WIA-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van het lid Ploumen c.s. over voorwaarden aan loonsteun ten aanzien van het uitkeren van winsten en bonussen door multinationals in het buitenland (Kamerstuk 25295-1077)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitor AOW-leeftijdsverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde Agenda Raad WSBVC van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie van het kabinet aan de Europese Commissie op de raadpleging over de mogelijkheden voor cao’s voor zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Diplomatieke nota ambassade Koeweit dd. 24 feb 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 3 juni 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie PlenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
  2. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  3. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  4. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  5. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020)
  6. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  2. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
 22. 22

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
  • WGO Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 17 juni 2021, 09.30-13.30 uur
  • Commissiedebat Gezond en veilig werken - 24 juni 2021, 14.00-18.00 uur
  • Commissiedebat Inburgering en integratie - 28 juni 2021, 10.00-14.00 uur
  • Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid - 30 juni 2021, 10.00-14.00 uur
  • Commissiedebat Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8-9 juli 2021 - 5 juli 2021, 10.00-12.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 15 oktober 2021, 14 oktober 2021, 10.00-12.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur
 23. 24

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefings SZW

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de onderstaande technische briefings doorgang te laten vinden.
  • 7 juni 2021, 13.30-15.30 uur - Stelsel van arbeidsongeschiktheid (openbaar)
             De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Tielen (VVD), Kat (D66), Palland (CDA),  Maatoug (GroenLinks) en Van
             Houwelingen (FvD).
  • 14 juni 2021, 16.30-17.30 uur - Taken en werkwijze van de Inspectie SZW (openbaar)
             De volgende leden hebben zich aangemeld: El Yassini (VVD), De Kort (VVD), De Neef (VVD), Van Beukering-Huijbregts (D66),
             Heerma (CDA) en Maatoug (GroenLinks).
  • 21 juni 2021, 14.00-16.00 uur - Stand van de uitvoering (inclusief bredere kennismaking met de Raden van Bestuur van het UWV en de SVB en de Bestuursraad SZW) (openbaar)
             De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Tielen (VVD), Van Beukering-Huijbregts (D66), Kat (D66), Palland
             (CDA) en Maatoug (GroenLinks) (ovb).
  • 21 juni 2021, 16.30-18.00 uur - Problematisch gedrag ongewenste buitenlandse beïnvloeding (besloten)
             De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Heerma (CDA), Maatoug (GroenLinks), Segers (ChristenUnie) en Van
             Baarle (DENK).
 24. 25

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefings SZW op 5 juli 2021

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de onderstaande technische briefings doorgang te laten vinden.
  • 5 juli 2021, 10.00-11.30 uur - Toekomstbestendigheid pensioenstelsel (openbaar)
             De volgende leden hebben zich aangemeld: Van Beukering (D66), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD),
             Pouw-Verweij (JA21), Azarkan (DENK), Simons (BIJ1) en Den Haan (fractie Den Haan).
  • 5 juli 2021, 13.00-14.30 uur - Participatiewet, evaluatie Participatiewet, Breed Offensief (openbaar)
             De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Kat (D66), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie)
             Van Houwelingen (FvD), Pouw-Verweij (JA21), Van Baarle (DENK), Simons (BIJ1) en Den Haan (Fractie Den Haan).
  • 5 juli 2021, 15.00-16.30 uur - Armoede- en schuldenbeleid (Brede Schuldenaanpak) (openbaar)
            De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), Kat (D66), Maatoug (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie), Van 
            Houwelingen (FvD), Pouw-Verweij (JA21), Van Baarle (DENK) en Simons (BIJ1).           
 25. 26

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname kennismakingsgesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman op 23 juni 2021, 13.00 -14.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het kennismakingsgesprek doorgang te laten vinden op 23 juni 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), De Neef (VVD), Van Beukering-Huijbregts (D66), Kat (D66), Palland (CDA),  Maatoug (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie), Koekkoek (VOLT), Pouw-Verweij (JA21), Van der Plas (BBB), Simons (BIJ1) en Den Haan (Fractie Den Haan).
 26. 27

  Verzoek ministerie SZW ten aanzien van agenda commissiedebat Gezond en veilig werken

  Gezien de samenhang met andere punten op de agenda wordt verzocht onderstaande brief te agenderen voor het commissiedebat Gezond en Veilig werken (in een eerdere procedurevergadering heeft de commissie besloten deze brief te agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Arbeidsmarktbeleid)

   25295-1025 Reactie op het RIVM-onderzoek i.v.m. thuiswerken en reactie op de voortgang en uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van thuiswerken

  Besluit: Brief 25295-1025 agenderen voor het commissiedebat Gezond en veilig werken op 24 juni 2021.
 27. 28

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING