E-mailprocedure : Verzoek van het lid Peters (CDA) mede namens VVD, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP en DENK om wetsbehandeling breed offensief uit te stellen tot na het verkiezingsreces

De vergadering is geweest

4 februari 2021
17:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Peters (CDA) mede namens de fracties van VVD, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP en DENK om de wetsbehandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) uit te stellen tot na het verkiezingsreces. Dit betekent dat het wetgevingsoverleg van maandag 8 februari 2021 tot nader order zal worden uitgesteld.
 
Het betreft een verzoek dat reeds door een meerderheid wordt gesteund. Desalniettemin stel ik u hierbij in de gelegenheid om te laten weten of u met dit verzoek kunt instemmen.* Graag verneem ik uiterlijk vandaag om 17.00 uur of u met het verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.
 
Met  vriendelijke groet,
Harmanda Post
griffier commissie SZW
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Peters, R. <r.peters@tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 12:29
Aan: Post, H. <H.Post@tweedekamer.nl>
Onderwerp: verzoek om wetsbehandeling breed offensief uit te stellen
 
Beste mensen,
 
Maandag spreken we over het ‘breed offensief’. Een wet die waarschijnlijk ook breed gedragen wordt. Maar de lijst met amendementen is aanzienlijk. En een aantal daarvan is zeer verstrekkend. Het is belangrijk dat aanpassen van wetten zorgvuldig gebeurt. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Die les hebben we geleerd. Daarom wil ik mede namens Denk, VVD, SGP, D66, CU, 50+ en de PvdA het verzoek indienen de behandeling uit te stellen tot snel na het verkiezingsreces. Zodat we het wetsvoorstel ordentelijk en op zorgvuldige wijze kunnen behandelen.
 
Mvg
 
René Peters 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om wetsbehandeling breed offensief (35394) uit te stellen tot na het verkiezingsreces

    Te behandelen:

    Loading data