E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een reactie op de brief inzake 2 x 900 vaccins voor vaccinatiestudie bij kanker

De vergadering is geweest

4 februari 2021
17:00 uur
Hierbij ontvangt u een verzoek van het lid Van Gerven (SP) om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens de commissie voor VWS met spoed om een reactie te vragen of de twee maal 900 vaccins die op korte termijn nodig zijn, inderdaad ter beschikking kunnen komen voor het onderzoek, om dit zo spoedig mogelijk te kunnen starten. Dit naar aanleiding van onderstaande brief aan de commissie over de VOICE-studie naar de werking van Covid-19 vaccins.
 
Zie onderstaande e-mail voor het volledige verzoek. 
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag, donderdag 4 februari 2021, om 17.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
 
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
Met vriendelijke groet,
Henriette Krijger
Adjunct-griffier vaste commissie voor VWS
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Onderwerp: Spoedprocedure reactie minister op Brief voor minister De Jonge en mevrouw Van Diemen inzake 900 vaccins voor vaccinatiestudie bij kanker
 
Graag zou ik een spoedprocedure willen starten inzake de volgende brief die wij hebben ontvangen over de VOICE-studie naar de werking van covid-19 vaccins bij mensen die worden behandeld met chemo- of immunotherapie. Er is toestemming voor het onderzoek via ZONmw en financiering, maar daarvoor zijn op zeer korte termijn 2 maal 900 vaccins voor nodig. Namens de commissie zou ik met spoed om een reactie van de minister van VWS willen vragen of deze vaccins inderdaad ter beschikking kunnen komen voor dit onderzoek.
 
Met vriendelijke groet,
Henk van Gerven 
Kamerlid
SP
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een reactie op de brief inzake 2 x 900 vaccins voor vaccinatiestudie bij kanker

    Te behandelen:

    Loading data