E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE} verzoek van het lid Agema (PVV) tot het houden van een gesprek Integrale Kostprijzen en PersoonsVolgende Zorg/Budget

De vergadering is geweest

25 januari 2021
17:00 uur
Hierbij ontvangt u het verzoek van het lid Agema (PVV) om een openbaar gesprek in te plannen over integrale kostprijzen en PersoonsVolgende Zorg/budget met het IPVB.
Dit gesprek kan gehouden worden op dinsdag 26 januari 2021 van 18.15-18.45 uur, in digitale vorm.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 25 januari 2021, om 17.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groet,
Henriette Krijger
Adjunct-griffier vaste commissie voor VWS
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Onderwerp: verzoek gesprek 
 
Namens Fleur Agema het verzoek om een gesprek met Marc Willem de Witte in te plannen over Integrale Kostprijzen en PersoonsVolgende Zorg/Budget aansluitend aan de Technische briefing bekostiging verpleeghuiszorg.
 
Met vriendelijke groet,
Gina van der Meer
Sr. Beleidsmedewerker Landurige Zorg en Jeugdzorg
Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE} verzoek van het lid Agema (PVV) tot het houden van een gesprek Integrale Kostprijzen en PersoonsVolgende Zorg/Budget

    Te behandelen:

    Loading data