E-mailprocedure : Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS een reactie te vragen op de lagere vaccinlevering door AstraZeneca

De vergadering is geweest

25 januari 2021
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij ontvangt u het verzoek van het lid Hijink (SP) om namens de commissie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om met spoed (uiterlijk dinsdag 26 januari 2021 voor 12:00 uur) de Kamer een reactie te sturen op het bericht dat de levering van vaccins door AstraZeneca dit kwartaal met 60% verminderd wordt. Het lid Hijink verzoekt in deze reactie in te gaan op de vraag welke gevolgen dit heeft voor de vaccinatiestrategie.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 25 januari 2021, om 10.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hijink, M. 
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 22:08
Aan: Commissie VWS 
CC: Gerven, H.P.J. van ; Marijnissen, L. ; Post, F. ; Drost, H.  Klooster, D. ten 
Onderwerp: Verzoek spoedprocedure
 
Beste Griffie,
 
De SP-fractie wil graag met spoed een reactie van de minister van VWS op het bericht dat de levering van vaccins door AstraZeneca dit kwartaal met 60% verminderd wordt. We willen van de minister weten welke gevolgen dit heeft voor de vaccinatiestrategie en vragen daarom steun van andere fracties voor een brief hierover.
 
Mvg
Maarten Hijink
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS een reactie te vragen op de lagere vaccinlevering door AstraZeneca

    Te behandelen:

    Loading data