Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën 3 februari 2021 (per videoverbinding)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 3 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijsten van 14 en 27 januari 2021 worden vastgesteld.
28
Inbreng rapporteurs bij overdrachtsdocument Inzicht in Kwaliteit
29
Conceptbrief behandeling verantwoording 2020 en Voorjaarsnota 2021
30
Voorstel kick-off evenement Begroten en Verantwoorden
34
Aanbieding advies ERK over ontwerpverordening van de Raad over de berekening van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw)
40
Conceptprogramma artikel 13 Conferentie (digitale conferentie op 22 februari 2021)
42
Geplande algemene overleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.

NB: het is niet haalbaar gebleken het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen nog vóór het reces ingepland te krijgen. Als gevolg daarvan zal het notaoverleg niet eerder dan na het aantreden van de nieuwe Kamer kunnen worden gehouden.

ma 01-02-2021 14.00-19.00   Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
wo 03-02-2021 10.00-14.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 10-02-2021 09.30-12.00   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 10-02-2021 12.00-13.30   Algemeen overleg FATCA
wo 10-02-2021 15.30-19.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
do 11-02-2021 16.00-19.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
wo 14-04-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
di 11-05-2021 16.30-19.30   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 
43
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.
  1. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
  2. 09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
  3. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
  4. 09-12-2020 - Verzoek om nadere toelichting op het nieuwe signaal inzake opzet/grove schuld (OGS) (2020Z24497); rappel gestuurd op 14-01-2021.
  5. 10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
  6. 18-01-2021 - Verzoek om spoedige toezending van het BNC-fiche inzake EU-voorstel COM/2020/0749 m.b.t. de Btw-richtlijn (2021Z00265)

Te behandelen:

44
Plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 januari 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving

9, 10 en 11 februari (week 6) 

- 35 559 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (hamerstuk)

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
35 527 Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

b) tweeminutendebatten:

9, 10 en 11 februari (week 6)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
28. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
36. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
39. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
44. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
50. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
55. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
58. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
59. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
73. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
75. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
77. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
78. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
88. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
90. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
91. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
97. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
44. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboe<
45
Planning periodiek overleg Algemene Rekenkamer

Details

Besluit: in de laatste procedurevergadering voor het voorjaarsreces volgt een nieuw datumvoorstel voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer.

Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 5 november 2020, op initiatief van de commissie Financiën. Het initiatief voor deze editie ligt bij de Algemene Rekenkamer.
50
Appreciatie van de motie van het lid Remco Dijkstra over besluitvorming over intrekking van de anbi-status van Greenpeace (Kamerstuk 33450-106)

Te behandelen:

55
Wetenschappelijke toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 - Verbetertraject Kinderopvangtoeslag

Te behandelen: