Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding) op 25 januari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren) op 25 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Algemeen

Details

Onderstaand treft u een zogenoemde groslijst aan van de bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel 'controversieel verklaren' van zaken. 

De commissie kan aan de plenaire vergadering voorstellen om één of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld en waarover zal worden gestemd. 

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Overleggen worden niet doorgegeven op de genoemde verzamellijst. 

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt en waarvoor nog geen behandelvoorstel in de noot is opgenomen, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken. 

 
8
Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende heffing wegverkeer)

Te behandelen:

15
ALGEMEEN
18
INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT
19
MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)
24
DUURZAAM VERVOER
29
VERKEERSVEILIGHEID
39
CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
46
OPENBAAR VERVOER
53
MARITIEM
67
SPOOR
95
LUCHTVAART
141
WATER EN MILIEU
146
LEEFOMGEVING
152
WATER
157
EXTERNE VEILIGHEID
167
CIRCULAIRE ECONOMIE
182
NUCLEAIRE VEILIGHEID
188
EUROPA

Details

Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
194
Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 13 januari 2021)

Details

Onderstaande brieven, die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering (3 februari 2021) en voorzien van een behandelvoorstel. 
197
Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN); Genève, 15 juli 2020

Te behandelen:

222
Geplande commissieactiviteiten tot het meireces

Details

Fysieke activiteiten
26-01-2021 16.30 - 22.00 Notaoverleg Akkoord voor de Noordzee
27-01-2021 12.30 - 13.30 Technische briefing Cybersecurity vitale waterwerken (vertrouwelijk en besloten)
02-02-2021 17.00 - 22.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
04-02-2021 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Luchtvaart
09-02-2021 16.30 - 21.15 Notaoverleg CBR
11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
07-04-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (de eerste procedurevergadering na de verkiezingen)
07-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
08-04-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
20-04-2021 16.30 - 21.15 Algemeen overleg Spoor

Activiteiten per videoverbinding
28-01-2021 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol
02-02-2021 13.15 - 13.30 Petitie De koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties over de definitieve Luchtvaartnota
03-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergaderin

Schriftelijke activiteiten
04-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 maart 2021
16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 29-30 maart 2021
08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021


Besluit: Het notaoverleg Akkoord voor de Noordzee wordt verplaatst naar 27 januari 2021, 9.30 - 13.30 uur.
Besluit: Het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer wordt verplaatst naar 2 februari 2021, 17.00 - 19.00 uur (eerste deel) en 9 februari 2021, 16.30 -19.00 (tweede deel). 
Besluit: Het notaoverleg CBR wordt verplaatst naar een nader te bepalen moment, indien mogelijk nog voor het verkiezingsreces (vanaf 12 februari), zo niet, daarna.