Procedurevergadering : Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

De vergadering is geweest

25 januari 2021
11:00 - 13:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Algemeen

  Onderstaand treft u een zogenoemde groslijst aan van de bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel 'controversieel verklaren' van zaken. 

  De commissie kan aan de plenaire vergadering voorstellen om één of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

  Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld en waarover zal worden gestemd. 

  Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Overleggen worden niet doorgegeven op de genoemde verzamellijst. 

  De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt en waarvoor nog geen behandelvoorstel in de noot is opgenomen, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken. 

   
 2. 2

  Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende heffing wegverkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelwet IenW 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wet digitale melding vermissing rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Incidentele suppletoire begroting inzake Winair

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  ALGEMEEN

 16. 16

  Werkprogramma 2021-2022 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

 19. 19

  MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)

 20. 20

  Werkgeversafspraken thuiswerken en flexibel werken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vervolg aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Realisatie van het project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 7 december 2020 over Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  DUURZAAM VERVOER

 25. 25

  Afspraken zero-emissie stadslogistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek van het lid Tellegen over uitvoering motie van het lid Ziengs inzake vervolgtraject van de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang duurzame mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nederlandse bijdrage aan de publieke consultatie over de Europese voertuigemissiestandaarden Euro 7/VII voor auto's, bestelauto's, vrachtauto's en bussen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  VERKEERSVEILIGHEID

 30. 30

  Staat van de Verkeersveiligheid december 2020 van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie over de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Smart mobility in beweging

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Tonen actuele snelheden op matrixborden: inzicht vervanging matrixborden en gewijzigde planning pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag schriftelijk overleg Verkeersveiligheid (met minister Justitie en Veiligheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Laatste stand van zaken in de uitvoering van eerder gedane toezeggingen op het terrein van de verkeershandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (Kamerstuk 35591)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

 40. 40

  Maandrapportage CBR november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op onderzoek naar het stelsel van de medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Coulancemaatregelen IenW sectoren a.g.v. maatregelen 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Maandrapportage CBR oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Maandrapportage CBR september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag schriftelijk overleg CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  OPENBAAR VERVOER

 47. 47

  Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang in verschillende dossiers (openbaar) personenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake tijdelijke leningen Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Ontwikkeling van de hyperloop

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag schriftelijk overleg Verzekeringen taxichauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  MARITIEM

 54. 54

  Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beantwoording vragen commissie over de Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Kamerstuk 24691-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rapport ‘Aanvaring op de Westerschelde'

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Kabinetsreactie op OvV-rapport MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Definitieve Havennota 2020 - 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek commissie over bemanningswisselingen zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag schriftelijk overleg Vlootvervanging Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Eindrapportage Auditdienst Rijk (ADR) inzake aanbesteden en afstoten RHIB’s voor de Barend Biesheuvel

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voortgang programma Beter Bediend

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over herziening van de Wet bestrijding maritieme ongevallen (Kamerstuk 31409-279)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  MARIN-rapport containerschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen maritieme aangelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beleidskader maritieme veiligheid: In Veilige Vaart Vooruit

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  SPOOR

 68. 68

  Toelichting op de financiële afwikkeling, inclusief de btw-afdracht, van het proces tot omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beoogde inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op de consultatie van de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (Kamerstuk 35396)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Uitstel toezending beantwoording vragen commissie over Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Beantwoording vragen commissie over de Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage (Kamerstuk 33652-77)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Voortgang internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Controlerapport Auditdienst Rijk (ADR) bij 43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Derde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Reactie op het RLI advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer voor reizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Frequentieverhoging Arnhem – Schiphol - Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019-2 en rapportage ADR (Kamerstuk 32404-98)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Veiligheid van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Emplacementen en Havenspoorlijn Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verslag Basisnet 2019 en aanpak voor een robuust Basisnet 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Reactie op het RLI advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  NS onderzoek ontspoorde trein bij Voorburg op 2 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Vervolgstappen proces marktordening spoor komende jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Voortgang spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Beantwoording vragen commissie over de derde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Kamerstuk 32404-101)

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Actualisatie vervoerconcessie NS en addendum beheerplan ProRail 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Beantwoording vragen commissie over de NS onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Beantwoording vragen commissie over de eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  LUCHTVAART

 96. 96

  Hypothecaire lening aan Winair

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Luchtvaart & COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Ontwikkeling rondom Eindhoven Airport 2020-2030 - aanvullend advies sturingsmodel voor geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Beantwoording vragen commissie over de Definitieve Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  CO2-plafond internationale luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Reactie op verzoek commissie over de invoerbestanden van NLR uit 2014 die zijn gebruikt voor de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Reactie OVV-rapport verminderde separatie na doorstart

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Advies Van Geel over de toekomstgerichte organisatie van het overleg met de omgeving van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Verduurzaming van de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Vormgeving proef travel corridor tussen Atlanta en Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Schiphol Gebruiksprognose 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Definitieve Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Diverse luchtvaart onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Reactie op verzoek om Nederlandse inbreng op EU-consultatie inzake slots

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Advies van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over het onderdeel bestuur en samenwerking van de Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Scenariostudie impact COVID-19 op luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Toetsbrieven Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Eindhoven Airport 2020-2030 – uitvoering advies Proefcasus Eindhoven Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Adviezen Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Tussenrapportage NLR-onderzoek milieuscores

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Besluit Raad van ICAO over tijdelijke aanpassing baseline van het CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Beantwoording vragen commissie over drie rapporten over vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Voortgang programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Voortgang Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Besluitvormingsproces in Raad van ICAO over wijziging baseline van het CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Stand van zaken nachtvluchten

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Stand van zaken lopende acties ICAO vliegen boven conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Verslag schriftelijk overleg COVID-19 en internationaal personenverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 129. 129

  Beantwoording vragen commissie over het marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol en de notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  Beantwoording vragen commissie over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 132. 132

  Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 133. 133

  Verslag besprekingen Omgevingsraad Schiphol over de toekomst van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 134. 134

  Geluidsnormen Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 135. 135

  Reactie op verzoek commissie over het tijdstip waarop zij de MER Schiphol kan verwachten en over het beoogde tijdpad voor invoering van het NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven

  Te behandelen:

  Loading data
 136. 136

  Schiphol Gebruiksprognose 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 137. 137

  Informatie over voortgang participatie Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 138. 138

  Reactie op verzoek commissie inzake twee handhavingsverzoeken bij de ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 139. 139

  Handhavingsrapportage Schiphol 2018-1

  Te behandelen:

  Loading data
 140. 140

  Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 141. 141

  WATER EN MILIEU

 142. 142

  Akkoord voor de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 143. 143

  Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 144. 144

  Appreciatie van de adviezen over de governance van het Noordzeeoverleg en deelname van de visserijsector

  Te behandelen:

  Loading data
 145. 145

  Benoeming voorzitter Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 146. 146

  LEEFOMGEVING

 147. 147

  Elfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 148. 148

  Beleidsdoorlichting Geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 149. 149

  Reactie op verzoek commissie over Beleidsdoorlichting geluid (Kamerstuk 32861-62)

  Te behandelen:

  Loading data
 150. 150

  Uitspraak Gerechtshof Den Haag; Gewasbescherming buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 151. 151

  Asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 152. 152

  WATER

 153. 153

  OFL-rapportage geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 154. 154

  Agenda voor het Waddengebied 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 155. 155

  Drinkwaterkwaliteit 2019, Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019 en Bedrijfsverslagen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 156. 156

  Onderzoek door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar cybersecurity Waternet

  Te behandelen:

  Loading data
 157. 157

  EXTERNE VEILIGHEID

 158. 158

  Voortgang ‘Liever een goede buur! een sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 159. 159

  Verslag schriftelijk overleg Externe veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 160. 160

  Evaluatie subsidieregeling verwijderen asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 161. 161

  Evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 162. 162

  Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer over het fonds voor asbestdaken en ontwikkelingen in de asbestregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 163. 163

  Omgevingsveiligheid en milieurisico's: Safety Delta Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 164. 164

  Ontwerp Nationaal Milieubeleidskader (NMK)

  Te behandelen:

  Loading data
 165. 165

  Toezegging Algemeen Overleg Externe Veiligheid over chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 166. 166

  Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 167. 167

  CIRCULAIRE ECONOMIE

 168. 168

  Voortgang strategische aanpak batterijen

  Te behandelen:

  Loading data
 169. 169

  Reactie op internetconsultatie ontwerpbesluit metalendrankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 170. 170

  Beantwoording vragen commissie over de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 171. 171

  Implementatie wegwerpplastics richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 172. 172

  Vernietiging ongebruikte goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 173. 173

  Verslag schriftelijk overleg Kunststof- en Textielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 174. 174

  Reactie op verzoek commissie over rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ‘Inzichten uit mondiale milieuverkenningen - lessen voor Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 175. 175

  Publieke Waardescan Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 176. 176

  Reactie op verzoek commissie over de status van het rapport over de kosten van zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 177. 177

  Uitvoering producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische- en elektronische apparaten

  Te behandelen:

  Loading data
 178. 178

  Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 179. 179

  Ontwerp van de ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 180. 180

  Antwoord op vragen commissie over ontwerp van de ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (Kamerstuk 35267-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 181. 181

  Beantwoording vragen commissie over het besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (Kamerstuk 30872-244)

  Te behandelen:

  Loading data
 182. 182

  NUCLEAIRE VEILIGHEID

 183. 183

  Verslag schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 184. 184

  Staat van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 185. 185

  Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 186. 186

  Rapportage voor de zevende conferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake Bestraalde Splijtstoffen en Radioactief Afval (Joint Convention)

  Te behandelen:

  Loading data
 187. 187

  Rapportage ongewone gebeurtenissen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 188. 188

  EUROPA

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 189. 189

  EU-voorstel: Strategie duurzame en slimme mobiliteit COM (2020) 789

  Te behandelen:

  Loading data
 190. 190

  ILT-rapport export van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 191. 191

  Stand van zaken realisatie Digitale Transport Strategie goederenvervoer en Basis Data Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 192. 192

  Fiche: Verordening Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart -prestatiebeoordelingsorgaan gemeenschappelijk Europees luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 193. 193

  Fiche: Verordening gemeenschappelijk Europees Luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 194. 194

  Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 13 januari 2021)

  Onderstaande brieven, die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering (3 februari 2021) en voorzien van een behandelvoorstel. 
 195. 195

  Ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 196. 196

  Besluit inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, MARPOL-Verdrag, 11 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 197. 197

  Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN); Genève, 15 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 198. 198

  Wijzigingen van de Europese Overeenkomst inzake lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer (AGTC); Genève, 1 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 199. 199

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest

  Te behandelen:

  Loading data
 200. 200

  Noodzakelijkheidsverklaring internationaal reizen (n.a.v. toezegging 7 januari)

  Te behandelen:

  Loading data
 201. 201

  Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens (Kamerstuk 35570-XII-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 202. 202

  Wijziging concessie voor het hoofdrailnet in het kader van tijdelijke proef nachttrein Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 203. 203

  Invoering antigeensneltest

  Te behandelen:

  Loading data
 204. 204

  Verzoek tot aanscherping Bouwbesluit op het punt van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in parkeergelegenheid van nieuwe utiliteitsgebouwen (Kamerstuk 35570-XII-49)

  Te behandelen:

  Loading data
 205. 205

  Publieke consultatie over de herziening voor het EU ETS luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 206. 206

  Toekomstperspectief Automobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 207. 207

  Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 208. 208

  Maandrapportage CBR december

  Te behandelen:

  Loading data
 209. 209

  Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Voordelta

  Te behandelen:

  Loading data
 210. 210

  Verslag schriftelijk overleg over helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 211. 211

  Voortgang inventarisatie bermafwijkingen langs rijkswegen

  Te behandelen:

  Loading data
 212. 212

  MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 213. 213

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 214. 214

  Vliegverboden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen per 23 januari 2021 00:01 uur NL-tijd plaatselijke tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 215. 215

  Coulancemaatregelen rijbewijzen en code 95 a.g.v. maatregelen 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 216. 216

  Climate Adaptation Summit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 217. 217

  RIVM-advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) aangaande PFAS en reactie op de moties

  Te behandelen:

  Loading data
 218. 218

  Verslag informele videoconferentie met EU-transportministers d.d. 8 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 219. 219

  Fiche: Richtlijn codificatie minimumopleidingsniveau van zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 220. 220

  Verslag Milieuraad 17 december in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 221. 221

  Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 222. 222

  Geplande commissieactiviteiten tot het meireces

  Fysieke activiteiten
  26-01-2021 16.30 - 22.00 Notaoverleg Akkoord voor de Noordzee
  27-01-2021 12.30 - 13.30 Technische briefing Cybersecurity vitale waterwerken (vertrouwelijk en besloten)
  02-02-2021 17.00 - 22.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
  04-02-2021 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Luchtvaart
  09-02-2021 16.30 - 21.15 Notaoverleg CBR
  11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  07-04-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (de eerste procedurevergadering na de verkiezingen)
  07-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  08-04-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  20-04-2021 16.30 - 21.15 Algemeen overleg Spoor

  Activiteiten per videoverbinding
  28-01-2021 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol
  02-02-2021 13.15 - 13.30 Petitie De koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties over de definitieve Luchtvaartnota
  03-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergaderin

  Schriftelijke activiteiten
  04-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 maart 2021
  16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 29-30 maart 2021
  08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021


  Besluit: Het notaoverleg Akkoord voor de Noordzee wordt verplaatst naar 27 januari 2021, 9.30 - 13.30 uur.
  Besluit: Het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer wordt verplaatst naar 2 februari 2021, 17.00 - 19.00 uur (eerste deel) en 9 februari 2021, 16.30 -19.00 (tweede deel). 
  Besluit: Het notaoverleg CBR wordt verplaatst naar een nader te bepalen moment, indien mogelijk nog voor het verkiezingsreces (vanaf 12 februari), zo niet, daarna.