E-mailprocedure : Vaststellen welke OCW-commissieactiviteiten de komende week wel/niet doorgaan

De vergadering is geweest

18 januari 2021
9:00 uur
Geachte leden van de cie OCW,
 
Namens uw voorzitter leg ik graag aan u voor of de voor deze week geplande commissieactiviteiten wat u betreft kunnen doorgaan.
Vooralsnog wordt op donderdag 21 januari a.s. 10.00 uur een ‘Extra-procedurevergadering Groslijst controversieel verklaren’ gepland. Dan worden alle aanhangige wetgeving, amvb’s, nota’s en brieven geagendeerd en wordt bezien welke status deze krijgen.

Zie onderstaand overzicht voor de commissieactiviteiten, deze week + maandag 25 jan.

Zonder tegenbericht voor maandag 9.00 uur, gaan we ervan uit dat deze activiteiten doorgaan. Hoe sneller de fracties ‘met allen beantwoorden’ reageren, hoe liever.
 
 
ma 18-01-2021   13.30 - 18.00  Wetgevingsoverleg  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijsOCW

di 19-01-2021   14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijsOCW

di 19-01-2021   14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg  Informele OJCS-raad (Onderwijs donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021)OCW

di 19-01-2021   16.30 - 17.15  Gesprek  Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (besloten deel)OCW

di 19-01-2021   17.30 - 19.00  Hoorzitting / rondetafelgesprek  Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (genodigden via videoconferentie)OCW

wo 20-01-2021   10.00 - 10.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)OCW

wo 20-01-2021   10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)OCW

wo 20-01-2021   10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheidOCW
do  20-01-2021   10.00 - 11.00  Extra-procedurevergaderingGroslijst controversieel verklaren 

do 21-01-2021   10.00 - 10.00  Inbreng schriftelijk overleg  Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijsOCW

do 21-01-2021   10.00 - 10.00  Inbreng schriftelijk overleg  Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijsOCW

do 21-01-2021   10.00 - 10.00  Inbreng schriftelijk overleg  Beleidsreactie Eindrapport evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)OCW

vr 22-01-2021   10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)OCW

ma 25-01-2021   10.00 - 16.00  Notaoverleg  Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculumOCW
 
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Besluit: Het WGO over wetsvoorstel Bekostiging po van heden gaat door. De volgende fracties hebben ingestemd met het laten doorgaan: VVD, CDA, D66, GL, SP, CU. De volgende fracties moeten zich om diverse redenen afmelden: PVV, PvdA, PvdD, SGP. Het AO Internationalisering hoger onderwijs en het daaraan voorafgaande rondetafelgesprek gaan niet door. Daarover wordt donderdag in de extra-procedurevergadering 'Groslijst controversieel verklaren' een besluit genomen.
Het schriftelijk overleg van 19 jan (over de OJCS-raad) en de inbreng feitelijke vragen op 20 jan (over Tweede incidentele suppletoire begroting Afstandsonderwijs) gaan door. Over de overige inbrengen wordt donderdag gesproken in de extra-procedurevergadering 'Groslijst controversieel verklaren'.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Vaststellen welke OCW-commissieactiviteiten de komende week wel/niet doorgaan

Naar boven