Commissiedebat : Functioneren Rijksdienst

De vergadering is geweest

14 september 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
6e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging volgcommissie en agendapunt*

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie brede evaluatie organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Spreiding van de werkgelegenheid bij de Rijksoverheid 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aankondiging wetswijzing Wet Normering Topinkomens (2de evaluatiewet WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang implementatie Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen Inspectieraad met betrekking tot de evaluatie van de aanwijzingen inzake rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Resultaten cultuuronderzoek IPKD en RBO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Integriteit openbaar bestuur van 10 maart 2022, over sociale veiligheid, veilig werken en weerbaarheidsscan binnen de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarrapportgage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting plannen Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitoring sociale media en naleving AVG door overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorbereiding implementatie Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang ontwikkeling Shared Service Center ICT (SSC-ICT)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken inventarisatie hardvochtige wet- en regelgeving ter uitvoering van de motie van de leden Ploumen en Jetten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkagenda´s Banenafspraak Publieke Sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang normering topinkomens (semi-)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang maatregelen naar aanleiding van het USBO-rapport over de Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapportage brede evaluatie organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen met uw Kamer op 23 september 2021, over de maatregelen om de omloopsnelheid in de ambtelijke top te verlagen en de wijze waarop inhoudelijke kennis een rol speelt bij benoemingen in de top van het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Spreiding rijkswerkgelegenheid en evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren en specialties

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over een standaard voor onderzoek naar overheidshandelen (Kamerstuk 31934-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op het AWTI-advies 'Rijk aan kennis'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken over het onderzoeksrapport “Kwaliteit van mobiliteit, De werking van de Algemene Bestuursdienst (ABD)”

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen Inspectieraad

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Inventarisatie naar de problemen die de uitvoeringsorganisaties bij het Rijk ervaren als gevolg van de coronacrisis op het gebied van dienstverlening, wendbaarheid en continuïteit

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie inzake onderzoeksrapport over stelsel Algemene Bestuursdienst (ABD)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Evaluatie Wet normering topinkomens 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Organisatie van het werk bij de Rijksoverheid in de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoering Werkagenda's Banenafspraak Overheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoek beloningsverschillen mannen en vrouwen bij de Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang normering topinkomens (semi) publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het Adviescollege Toetsing Regeldruk betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens

  Te behandelen:

  Loading data