Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Gemeente Veenendaal, namens Utechtse-regio, voor werkbezoek m.b.t. economie/versterking innovatiekracht Midden-Nederland

 4. 4

  Uitnodiging IPO en meerdere organisaties voor werkbezoek 'Regionale Energie Strategieën'

 5. 5

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) - aanvulling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gas- en zoutwinning Waddenzee: evaluatie hand aan de kraan-principe en actualisatie relatieve zeespiegelstijgingsscenario’s

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Novelle Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 (Kamerstuk 35830-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35830-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek naar aantasting van het intellectueel eigendomsrecht door Europese of nationale beleidsinterventies

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording moties in relatie tot wetsvoorstel Wet veiligheidstoets bij overnames, fusies en investeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kansen en uitdagingen van reshoring

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang ICSID-procedures RWE en Uniper

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op het promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (Kamerstuk 30175-372)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat Klimaat en Energie 10 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Thijssen c.s. over aanvullende maatregelen om de Urgendadoelstelling structureel te halen (Kamerstuk 35668-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Analyse koplopersprogramma’s Klimaatakkoord Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie van de leden Van der Lee en Kröger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen (Kamerstuk 32813-628)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overleg met grensregio's over grensoverschrijdende energieprojecten n.a.v. de motie van de leden Paternotte en Sienot over bilaterale afspraken met buurlanden over experimenteerruimte voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ontwikkeling transportnet voor waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de motie van het lid Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer (Kamerstuk 24095-539)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beroep op artikel 2.27 Comptabiliteitswet 2016 t.a.v. maatregelen steun- en herstelpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 juni 2021, over de aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Monitor Betaalmijnen Overheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Derde Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Achtste jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  2e Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het metrologie-instituut VSL, het ministerie en de Raad van Deskundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden (Kamerstuk 35421-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Effectiviteit van parameterwijzigingen binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Mededeling Mondiale benadering van Onderzoek en Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag formele Telecomraad 4 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de energieraad van 11 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fiche: Verordening machineproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen EZK

 51. 51

  Stukken vervallen plenair debat over het bericht dat de klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Stukken vervallen plenair debat Ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Stukken vervallen plenair debat Klimaat- en Energieverkenning 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Stukken vervallen dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Stukken vervallen dertigledendebat Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarereuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stukken vervallen dertigledendebat over het het bericht ‘CO2-compensatie is misleidend en ‘nattevingerwerk’’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Stukken vervallen dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

 59. 59

  Voorstel van het lid Leijten (SP) inzake het toelaten van fractiemedewerkers als toehoorders bij besloten technische briefings

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stafnotitie Analyse publicaties energie-infrastructuur investeringen

 61. 61

  Stafnotitie Samenstelling delegatie COP26 en vervolgstappen

 62. 62

  Stafnotitie Overdracht dossiers/stukken aan commissie Digitale Zaken (DiZa)

 63. 63

  Correctie van foutieve gegevens in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting)met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken over de typologieaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Rapport 'In publieke handen; Nieuwe taken voor staatsdeelnemingen in de energietransities'

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voortgang afbouw gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op de opzet en ambities van het meerjaren versterkingsplan (MJVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Windpark Schiermonnikoog

 70. 70

  Voorstel van het lid Leijten (SP) om de petitie van MKB-Nederland over regeldruk en zwartboek bij een commissiedebat Regeldruk te betrekken

  Te behandelen:

  Loading data