Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 juni 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding advies 'Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie' van AWTI

 4. 4

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport m.b.t. staatsdeelnemingen in energietransitie d.d. 17 juni 2021

 5. 5

  Uitnodiging Gastvrij Nederland voor werkbezoek d.d. 28 juni 2021

 6. 6

  Aanbod IPO, mede namens VNG en UvW, voor technische briefing over Regionale Energie Strategieën d.d. 30 juni of 1 juli 2021

 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming deelname aan een technische briefing over de recente uitspraken van de directeur van de NAM over de versterkingsoperatie en van de aanpassing van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief inzake windturbines en gezondheidseffecten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van het antwoord over de behandeling van een Wob-verzoek betreffende correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Nedmag over de behandeling van een winningsplan voor zoutwinning van het bedrijf Nedmag B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verdeling Europese Interreg middelen, Rijkscofinanciering bij Interreg A, projectstimuleringsregeling Interreg B en Rijkscofinanciering bij EFRO

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Programma Beter Aanbesteden, onderzoek inkoopvolume en monitoringsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inzet tijdens de Subsidiary Bodies sessie juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen van het lid Van Raan gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet windenenergie op zee en reactie op de motie van de leden Sienot en Van der Lee over bescherming van natuur en ecologie in de Noordzee (Kamerstuk 35092-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Landenonderzoek inzake de belastingheffing van aandelenopties voor werknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op AWTI Advies: “Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32813-663)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Jaarbericht Agentschap Telecom 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang Digital Trust Center

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang beschikbaarheid vaste digitale connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Essay “Actuele kwestie, klassieke afweging: Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift van de koninklijke besluiten houdende enkele tijdelijke voorzieningen voor de periode dat minister B. van ’t Wout niet in staat is zijn taken als minister van Economische Zaken en Klimaat uit te oefenen, benoeming van D. Yesilgöz-Zegerius tot Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van de koninklijke besluiten houdende een tijdelijke aanvullende voorziening voor de periode dat minister B. van ’t Wout niet in staat is zijn taken als minister van Economische Zaken en Klimaat uit te oefenen en houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van het lid Boucke (D66) voor het laten uitvoeren van contraexpertise op de besluitvorming inzake de keuze voor het tracé ‘Eemshaven west' en de hiervoor geleverde argumentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van de leden Boucke en De Groot ( D66) inzake een rondetafelgesprek Stroomkabel schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openbaarmaking van de notitie over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2021

  ZOMERRECES 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  • Dinsdag 14 september 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 28 september 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 12 oktober 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  HERFSTRECES 2021: vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021
  • Dinsdag  2 november 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 16 november 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 30 november 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 14 december 2021 van 16.30 tot 17.30 uur 
  KERSTRECES 2021: vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022
 32. 32

  Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vervolg uitvoering van de motie van het lid Van der Plas over toesturen van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend (Kamerstuk 25295-1162)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toetsingskader TOA-krediet

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde Agenda Energieraad van 11 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de petitie door Dutch Marine Energy Centre en VR-Experience alsnog in ontvangst te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanvulling rondetafelgesprek Familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Romke de Jong om de staatssecretaris te vragen uiterlijk 16 juni 2021 aan te geven hoe de motie-Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer (Kamerstuk 24095, nr. 539) zal worden uitgevoerd.

  Te behandelen:

  Loading data